Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
TARANTA - BABU'YA MEKTUPLAR
 

Bu kitap Henri Barbusse'�n
hat�ras�na...
 
 
    Kendi �lkesinde kendi dilini istedi�i 
gibi  kullanamad��� i�in,  Asya  ve Afrika
dillerine  merak  saran  bir  �talyan  arka-
da�tan, ge�enlerde bir paketle bir mektup
ald�m.
    Arkada��n  ad�n�  yazmak   istemiyo-
rum. Ba�� belaya girer. Fakat mektubunu
oldu�u gibi a�a��ya ge�iriyorum.
 
 

                                                                                                                                    ROMA, 5 A�USTOS 1935
 

        Karde�,
        Sen Roma'y� kartpostallardan, tarih ve co�rafya kitaplar�na bas�lan foto�raflardan tan�rs�n. Ta�lar� Sezar'lar�n ve Lejyon'lar�n kabartmalar�yla oymal� �� g�zl� kap�lar; k�y�lar�n�n yar�s�n� fareler yemi� kocaman bir ele�e benziyen Koliseum; Batrus resul kilisesi meydan� ve g�vercinler; Palazzo Venezia saray�, balkonu ve bu balkonda a�z� bir kar�� a��k, sa� eli kal�as�nda, sol eli havada, �ylece donakalm�� Mussolini.
        Fakat bu kartpostallar Roma's�na benzemiyen bir Roma daha vard�r. Onun ne foto�raflar�n� �ekerler, ne kartpostallar�n� satarlar. Bu ikinci Roma'n�n ad�: Cartieri Popolari - HALK MAHALLELER�'dir... Burada evler, Amerika'ya g�� edemiyen bir �talyan i�sizinin umutsuzlu�una benzer. Buran�n karanl��� terlidir, yap��kand�r ve kokusu a��rd�r. Bu mahalleler, boyal� kartpostallar�n parlakl�klar�nda bile ���k bulamad�klar� i�in ne co�rafya kitaplar�na girerler, ne de g�zel, tarih� manzaralar merakl�s� yolcular�n koleksiyonlar�na...
        K�z�n�, �talya'n�n en zengin, en rahat delikanl�s� Kont Ciano ile evlendiren ve kendisi Prens Torlonya'n�n arma�an� Villa Torlonya'da oturan b�y�k idealist Sinyor Mussolini, �talyan Ansiklopedisi'nin �F� harfinde fa�izmin ne demek oldu�unu anlat�rken der ki:
        �Fa�ist, rahat hayata hor bakar... Yery�z�nde saadetin m�mk�n olaca��na inanmaz.�
        Fa�izmin bu �rahat hayata hor bakmak ve yery�z�nde saadete kavu�mamak� nazariyesi, b�y�k bir ciddiyet ve samimiyetle �Cartieri Popolari - Halk Mahallelerinde� ger�eklendirilmi�tir.
        Banka Komer�iale'de direkt�rl�k ve �talyan finans�na Sezar'l�k eden Lehli T�plitz'in en yak�n dostu �l Du�e Benito Mussolini, yine �F� harfinde fa�izmin tarifini yaparken ��yle der:
        �Fa�izm i�in her �ey devletin i�indedir. Devletin d���nda manev� veya insan� hi�bir �ey yoktur, her �ey de�ersizdir.�
        Bu derin, bu eri�ilmez fa�ist g�r���n�n nas�l ger�ekle�ti�ini anlamak i�in, Bertolino Splandit Otel'in �talyan g�ne�lerinden daha ���kl� salonlar�nda toplananlara y�kselmek de�il, �Cartieri Popolari - Halk Mahallelerinde� oturanlara inmek gerektir. Bu mahallelerin oturucular�, ger�ekten de b�y�k bir enerjiyle, devletin hapishaneleri, vergi daireleri ve polis karakollar� i�ine al�nm��lar, onlara devletin d���nda her �eyin de�ersiz oldu�u, ger�ekten de anlat�lm��t�r...
        Yine �talyan Ansiklopedisi'ndeki �F� harfine fa�izmin tarifini yaparak �n veren ve b�ylelikle b�y�k ansiklopedilerin nas�l birer bitaraf bilgi eserleri olduklar�n� ispat eden �talyan kurtar�c�s�na g�re:
        �Fa�izmin anlad��� hayat cidd�, ulv� ve din�dir..�
        Bu, ger�ekten de b�yledir. Ger�ekten de, yaln�z Roma'n�n Cartieri Popolari'sinden de�il, b�t�n �talya �ehir ve k�ylerinin Halk Mahallelerinden, kar�nlar� kaburgalar�na yap��m�� on binlerce a� orospu yeti�mekte ve bunlar b�ylelikle fa�izmin anlad��� cidd�, ulv� ve din� hayata kavu�turulmaktad�rlar.
        Fakat, sana �unu s�ylemeliyim ki, Cartieri Popolari oturucular�n�n bir�o�u, ne yaz�k ki, Ansiklopedi'de yap�lan bu tarifleri anlamamakta ve �ok daha az cidd�, ulv� ve din� de olsa, kendilerine g�re fa�izmi ��yle incelemektedirler:
        �Baz� muayyen �artlar alt�nda burjuva emperyalist, irtica sald�r���n�n ilerlemesi fa�izm bi�imini al�r. Fa�izm, finans kapitalinin en m�rteci, en �ovenist ve en emperyalist unsurlar�n�n a��k, ter�rist diktaturas�d�r. Fa�izmi do�uran muayyen, tarih� �artlar�n ba�l�calar� �unlard�r:
        �Kapitalist m�nasebetlerinin karars�zl���, deklase olmu� sosyal unsurlar�n �oklu�u, �ehir ve k�y k���k burjuvazisinin ve geni� bir m�nevverlik y���n�n�n yoksullu�a d��mesi, proletaryan�n uyand�rd��� deh�etli korku.�
        ��te ben, bundan iki hafta �nce, fa�izmin b�yle bir kuru, b�yle bir �iirden uzak tarifini yapan Roma'n�n Halk Mahallelerinden Garbatella'da �� katl� bir evin kap�s�n� �ald�m.
        Buras�, fakir talebelere, fa�izmin ulviyetini anlamam�� bilginlere ve artistlere, bek�r i��ilere teker teker oda kiral�yan evlerden biriydi.
        Kap�c� kad�na, kiral�k bir oda istedi�imi s�yledim. Beni ikinci kata ��kard�. G�sterdi�i oday� be�endim.
        Kiral�k odalar, kiral�k elbiselere benzerler. Her ikisinde de akl�ma ilk gelen �ey: �Bunu benden �nce kim giydi? Burada benden �nce kim oturdu?� olur.
        Karyolan�n k�y�s�na ili�tim:
        � Benden �nceki kirac�n�z kimdi? diye sordum kap�c� kad�na.
        Kad�n, kaba etine i�ne bat�r�lm�� gibi silkindi birdenbire. Sonra ku�kulu g�zlerle y�z�me bakt�. Ve daha sonra:
        � Size haber vermediler galiba, dedi. �ki g�n �nce onu tevkif edip g�t�rd�ler.
        Kad�n�n bu cevab�ndan hi�bir �ey anlamad�m. Fakat k�sa bir kar��l�kl� �a�alaman�n sonunda i� anla��ld�. Beni, Roma Emniyet memurlar�ndan biri sanm��t�. �ki g�n �nce, yine emniyet memurlar�nca tevkif edilip g�t�r�len adam ise Habe�li bir delikanl�yd�.
        Kap�c� kad�n�n anlatt���na g�re, bu delikanl� Habe�istan'�n Galla boyundan putperest bir zenciymi�. Bir y�l �nce bu oday� kiralam��. �talya'ya resim ��renmek i�in geldi�ini s�ylermi�.
        B�t�n bunlar� ��rendikten sonra benim art�k oday� kiralamaktan vazge�ece�imi sanan kap�c� kad�n basbaya�� �z�ld�. Zencinin arkas�ndan oday� iyice silip s�p�rd���n� uzun uzad�ya anlatt�. Hatt� karyolan�n demirlerini bile lizollam��.
        Oday� tutmaktan vazge�medi�imi s�yledim. Ve ak�am�st� tekrar bavulum ve kitaplar�mla d�nd���m vakit, bask�na u�ray�p i�inden bir adam g�t�r�lm�� bir odada ya�amaktan korkmad���m i�in, kap�c� kad�n�n g�z�nde yar� kahraman kesildi�imi anlad�m.
        Odan�n ortas�nda ilk yaln�z kald���m an, ilk yapt���m �ey orta yerde k�m�ldanmadan �ylece durmak oldu. Sonra adeta ko�arak, gittim kendimi karyolan�n �st�ne b�rakt�m.
        D���n�yorum:
        �imdi benim s�rt�st� yatt���m karyolada o Gallal� delikanl� bir y�l yatm��. G�z�m tavan tahtas�nda bir buda�a ili�ti. Onun g�zleri de bu buda�a ili�mi�. Yast���n �st�nde, benim sa�s�z, yar� dazlak kafam�n yan�nda onun kara k�v�rc�k sa�l� ba��n� g�r�yordum. Yukardan a�a�� lizolland���n� ��rendi�im karyolan�n demirlerinde, onun koyu pembe, yumu�ak avu� i�lerinin yeri duruyor... Kalkt�m oturdum. Ve anlad�m ki odada yaln�z de�ilim.
        Belki d�n gece kur�una dizilen, belki bu gece kur�una dizilecek olan bir adam�n bir y�l soluk ald���, k�m�ldand���, d���nd���, �ark� s�yledi�i bir odada insan kendisini yaln�z hissedemiyor.
        Onun buradan ��kar�l�p �l�me g�t�r�lmesi, onu bu d�rt duvar i�inde, bu duvarlar y�k�lana kadar ya�atacak.
        Onu sevdim birdenbire. Ona s�n�rs�z bir sayg� duydum. Y�llarca beraber d���nm��, yan yana d�v��m��, bir a��zdan �ark� s�ylemi� gibiydim onunla.
        Odan�n ortas�nda bir masa vard�. Onun oturdu�u iskemleyi �ektim, onun abanoz dirseklerini dayad��� masaya dirseklerimi dayad�m.
        Habe�istan bir yar� m�stemleke. O, bu yar� m�stemlekenin m�stemlekesi Galla'dan bir zenci. Ben, kara g�mlek giymi� bir emperyalizmin ak derili yerli k�lesi.
        Anam�n y�z�n� g�rmedim. Beni do�ururken �lm��. Bu zenci delikanl�n�n y�z�n� bilmiyorum. O bu kap�dan �l�me g�t�r�lm��. Ben bu kap�dan i�eri girdim. Birdenbire anlad�m ki o, bana anam kadar yak�nd�r.
        Yak�nl�k duygusu �yle bir nesne ki, insan kendine yak�n buldu�u insandan kalm�� elle tutulur, g�zle g�r�l�r bir hat�ray� elle tutmak, g�zle g�rmek istiyor.
        �imdi bu kadar yak�n�mda, b�yle yan� ba��mda g�r�nmez ellerinin havada g�r�nmez yapraklar gibi k�m�ldand���n� duydu�um adamdan, g�zle g�r�l�r, elle tutulur bir �eyler kalm�� olacakt�r diye d���nd�m. Karyolan�n ba�ucunda bir k���k komodin vard�. Kalkt�m, alt kapa��n� a�t�m: bo�. �st g�z�n� a�t�m, �ekmecenin i�i eski gazete katlar�yla d��eli. En a��kg�z bask�nlarda, ara�t�rmalarda bile, en umulmad�k yerlerde, en �ok ele ge�irilmek istenen bir �ey kal�r.
        �ekmeceye d��enmi� gazeteleri kald�rd�m. En a��kg�z bask�nlarda, en umulmad�k yerde unutulan �eyi buldum. Bu, Habe� diliyle yaz�lm�� bir karalamalar tomar�yd�. Gallal� zenci delikanl�n�n kar�s�na yazd���, fakat g�nderdi�ini sanmad���m, mektuplar�n karalamalar�.
        �n�mde, Gallal� zencinin, TARANTA - BABU ad�ndaki kar�s�na yazd��� mektuplar�, dirse�im onun abanoz dirseklerinin dayand��� masaya dayal�, okuyorum. Mektuplardan baz�lar� eksik. Ara yerden katlar kaybolmu�.
        Son mektubu bitirdi�im vakit d��arda g�n a�ar�yordu. Tepemde sallanan elektrik ampul�n�n yald�zl� �����, kan� �ekilmi� gibi boyas�n� kaybetti. Lambay� s�nd�rd�m. �� g�n �� gece durup dinlenmeksizin yol y�r�m�� gibi yorgundum. Yata�a, onun yata�� �st�ne att�m kendimi. Ellerimde onun Taranta - Babu'ya yaz�p g�ndermedi�i mektuplar�n karalamalar�, dazlak kafam onun k�v�rc�k kara sa�l� ba��n�n yan�nda, uyudum.
        Mektubum bitiyor. Sana g�nderdi�im pakette TARANTA - BABU'ya yaz�lan mektup karalamalar�n�n kendileriyle, benim yapt���m �evirmeler var. Bunlar� burada basmak, yaymak m�mk�n de�il. Sen orada ne�redersin. Bunlar�n matbaa harfleriyle bas�lm��, bi�ime sokulmu�, kitapla�t�r�lm�� �rneklerinden bir tanesini olsun, ne o, ne Taranta - Babu g�recek, ne de ben g�rece�im. O, kur�una dizildi. Taranta - Babu'nun oldu�u yere, g�kte kanl� bir ha� gibi u�an �l�m ku�lar� gidebilir, fakat posta u�ramaz. Bana gelince, ben yery�z�n�n d�rt buca��na, akla gelen b�t�n yollarla ba�lanm�� bir �lkede ya��yorum. Fakat hi�bir �talyan posta vapuru, bir tek �talyan posta tayyaresi ve hi�bir Avrupa tireni TARANTA - BABU'ya yaz�lan mektuplar� bir daha �talya'ya sokamazlar.
 
 

        Kendi �lkesinde kendi dilini istedi�i gibi kullanamad��� i�in, Asya ve Afrika dillerine merak saran �talyal� arkada�tan ald���m mektup bu kadard�r. Paketten, Taranta - Babu'ya yaz�lan mektuplar ��kt�. As�llar� bendedir. �evrimlerini, �talyan arkada��n yapt��� baz� notlarla beraber olduklar� gibi ne�rediyorum.
 
 
 
 

TARANTA - BABU'YA
B�R�NC� MEKTUP
 

Babas�n�n yirmi be�inci k�z�
benim ���nc� kar�m,
g�zlerim, dudaklar�m
                            TARANTA - BABU.
Sana bu
           mektubu
i�ine y�re�imden ba�ka bir �ey komadan
yolluyorum
             Roma'dan.
Bana dar�lma sak�n
�ehirlerin �ehrinden sana g�nderecek
kendi y�re�imden daha akla yak�n
                                           bir hediye
                                                 bulamad�m
                                                                 diye.

TARANTA - BABU;
onuncu gecemdir ki bu
ba��m� g�m�� yald�zl� kitaplara sokuyorum
okuyorum
         do�u�unu
                 Roma'n�n.
�nde s�ska di�i bir kurt
arkada tombul ve ��plak
                   REM�S'le ROM�L�S
dola��yorlar i�inde odam�n.

A�lama TARANTA - BABU..
Bu ROM�L�S
UAL - UAL �ar��s�nda
                              g�peg�nd�z
senin o incir memeli k�z karde�ini
                                             alt�na alan
mavi boncuk t�ccar� Sinyor ROM�L�S
                                                              de�il
                      ilk Romal�, kral ROM�L�S...
 

NOT:
Birinci mektubun buras�nda bir
atlay�� var. Belki ara yerden bir
kat kaybolmu�. Fakat a�a��daki
sat�rlarla ilk Romal� Kral Romil�s'�
Taranta - Babu'ya anlatmak iste-
di�i belli :
 

Dalgalar
          birbirlerini devire devire,
Dalgalar
          d�verdi Korsika k�y�lar�n�
hayk�rd�k�a a��k denizlere
Antium yama�lar�ndan, o...
Ve y�ld�r�mlar� tutup sa�lar�ndan, o,
�alard� yere
ne zaman
         g��e kald�rsa elini.
Sanki babas� boks�r Karnera'yd�,
anas� ba�bakan Mussolini.
 

NOT:
Mektubun buradan a�a��s� yine
eksik. Fakat anla��l�yor ki, Romi-
l�s'�n tarifinden sonra Taranta -
Babu'ya Roma'n�n kurulu� efsa-
nesi anlat�l�yor.
 

REM�S ve ROM�L�S...
�kizleri Silvia'n�n...
Ven�s'�n�n torunlar�...
Bak�lmadan
          g�zlerinin
                      ya��na,
karanl�k bir gece, bir da� ba��na
f�rlat�p
         att�lar onlar�..
Ne
al�nlar�nda defne,
         ne bacaklar�nda donlar�...
Ve daha o zaman
Habe�istan'a ye�il boya
                           vurulmad��� i�in
ve BANKA di ROMA
         daha kurulmad��� i�in,
ROM�L�S'le REM�S
bir sabah erken
da�da d���n�rlerken:
�imdi biz
                ne haltederiz,
                               diye, burada?

Rastlad�lar yavrulu bir di�i kurda.
Yavrular� vurdular.
Ana kurdun s�t�yle
        kar�nlar�n� bir temiz doyurdular.
Sonra gidip
        Roma'y� kurdular.
Kurdular ama
        iki adama
                dar geldi Roma.
Ve bir ak�am
bilmeden ge�ti diye
                    �ehrin s�n�r ta��n�,
�ekince kopard� ROM�L�S
                       karde�i REM�S'�n ba��n�...

��te b�yle TARANTA - BABU..
G�m�� yald�zl� kitaplarda yaz�l� bu:
temelinde Roma'n�n
       di�i kurt s�t�yle dolu kovalar
       ve bir avu� karde� kan� var...
 
 

TARANTA - BABU'YA
�K�NC� MEKTUP
 

Boynunda mavi maymun di�inden
                            �� dizi gerdanl�k ta��yan,
k�rm�z� t�yl� bir ku� gibi g���n alt�nda
ve bir akarsu gibi yerin �st�nde ya��yan,
s�zleri s�zlerimin
                     g�zleri g�zlerimin bak�r aynas�,
���nc� k�z�m�n
                     ve be�inci o�lumun anas�
                                           TARANTA - BABU!..
Aylard�r
kalmad� �almad���m kap�.
Sokak sokak
               yap� yap�
                            ad�m ad�m
Roma'da
               Roma'y� arad�m!..
Burda art�k
b�y�k ustalar mermeri ipekli bir kuma� gibi
                                                        kesmiyor;
Floransa'dan r�zg�r esmiyor!.
Ne Dante Aligeri'den �ark�lar,
ne Beatri�i'nin nak��l� y�z� var,
ne Leonardo da Vin�i'nin �p�lesi eli!..
Mikel Ancelo
     m�zelerde prangal� bir k�rek mahk�mudur.
Ve sapsar� boynundan
     bir katedral duvar�na asm��lar Rafael'i!.
Roma'n�n b�y�k
                     Roma'n�n geni� caddelerinde bug�n;
dayam�� s�rt�n� beton-arme bankalara,
�ifte ba�l� bir balta gibi duran
                                yaln�z bir kara
                                     yaln�z bir kanl� g�lge var:
Her ad�m�nda bir
                           esir
                               ba�� vuran,
her ad�m�nda bir mezar
                                     a��p
                                          ge�en
                                                  SEZAR!..

Roma!
Kovadis Roma?
diye sorma!
Bizim oralar�n g�ne�i gibi ayd�n
                                         ve ortada bu!
Sus TARANTA - BABU!
Sevgiyle
            sayg�yla,
g�lerek
            hayk�rarak
sus!..
Dinle bak:
zincirlerini k�r�yor
Roma'n�n varo�lar�nda SPARTAKUS!..
 

TARANTA - BABU'YA
���NC� MEKTUP
 

Papa XI'inci Pi'yi g�rd�m Taranta - Babu;
bizim kabilenin
          b�y�k sihirbaz� neyse
                                 burada o da, bu..
Yaln�z,
bizim sihirbaz,
�� ba�l� mavi �eytan�
            Harar da�lar� ard�na kovmak i�in
                                                      para almaz.
Kurbanl�k yaban e�ekleriyle
                                    y�lda iki y�k fildi�i y���n�
kapat�r onun
                 b�t�e a����n�.
Oysaki, Sa sentete
                             Papa
b�t�esini yaban e�ekleriyle kapa-
                                                      -tamaz..
Adamca��z�n
kara c�bbeleri alt�n i�leme ha�l� el�ileri
ve k�sa donlar� ponponlu askerleri var.
O, onlar�n
          onlar onun
                      eline bak�yorlar.

Papa XI'inci Pi'yi g�rd�m Taranta - Babu!
Korporatif bir heyecanla dudaklar�n� satan
ve yar�m lirete yar�m saat yatan
cennet �talya'n�n h�r vatanda�lar�ndan bir kad�n,
Papa ba���las�n diye g�nah�n� etin
yar�s�n� verip yar�m liretin
sat�n alm�� da bir resmini hazretin
ba�ucunda asm��t� bir yere.
Bakt�m:
ne Azizlerden Jorj'a benziyor
                                          ne Sen Piyer'e.
Onlar�n alt�n g�zl�kleri yok
taranmam��
           ya�l� uzun sakallar� vard�...
Bunun
           taranmam�� ya�l� uzun
                                           sakal� yok,
fakat alt�n g�zl�kleri var.

Papa XI'inci Pi'yi g�rd�m TARANTA - BABU!
XI'inci Pi
yumu�ak t�yl� kara koyunlar otlatan
                                                  bir �oban
                                                             gibi
ta�l� ve ta�s�z krallar�n otla��nda
                                        ruhlar� otlat�yor.
XI'inci Pi
        ki
        bir ah�rda babas�z do�an�n vekilidir,
Meryem'e yak�n olmak i�in
nefsi nefisine edip i�kence
                                    her gece
mermer s�tunlu bir sarayda yat�yor.
 

TARANTA - BABU'YA
D�RD�NC� MEKTUP
 

�talya'n�n
nak��lar�nda g�ne�ler oyna�an ipekli �allar�,
Pompei yollar�nda kara kat�rlar�n�n nallar�,
boyal� kutusunda Verdi'nin y�re�i atan
                                                        laternas�
ve �l� d�d�k makarnas�
                                     kadar
fa�izmi de me�huuurdur
                     Taranta - Babu.
�talya'da fa�izm
Emilial� b�y�k toprak kontlar�n�n as�lar�ndan
ve Romal� bankerlerin demir kasalar�ndan
                                                      ge�ip
�L DU�E'nin dazlak kafas�nda dank demi�
                                bir nuuurdur
                                     Taranta - Babu..
Bu
   nur
yar�n
inecektir �st�ne
Habe� ovalar�nda mezarlar�n.
 

TARANTA - BABU'YA
BE��NC� MEKTUP
 

G�rmek
        i�itmek
                duymak
                     d���nmek
                               ve konu�mak
ko�mak alabildi�ine
ba�� dolu
         ba�� bo�
ko�-
      -mak...
Hehehey TARANTA - BABU
                                   hehehey
ya�amak ne g�zel �ey
                          anas�n� satt���m�n
                                           ya�amak ne g�zel �ey..
D���n beni
kollar�m, senin �� �ocuk do�urmu�
                                    geni� kal�alar�ndayken...
D���n s�cak...
D���n kara bir ta�a daml�yan
                                         ��r�l��plak
                                                bir su sesini...
�stedi�in yemi�in
                 rengini, etini, ad�n� d���n...
G�zdeki tad�n� d���n
k�pk�rm�z� g�ne�in
                yemye�il otun
                          ve koskocaman
                             masmavi bir �i�ek gibi a�an
                                                         ay �����n�n...
D���n TARANTA - BABU!
�nsano�lunun y�re�i
                                kafas�
                                        kolu
yedi kat yerin alt�ndan
                             �ekip ��kar�p
�yle ate� g�zl� �elik allahlar yaratm�� ki
kara topra�� bir yumrukta yere serebilir,
y�lda bir veren nar
                        bin verebilir.
Ve d�nya �yle b�y�k,
�yle g�zel
        �yle sonsuz ki deniz k�y�lar�
her gece hepimiz
        yan yana uzan�p yald�zl� kumlara
y�ld�zl� sular�n
        t�rk�s�n� dinleyebiliriz...

Ya�amak ne g�zel �ey
                        TARANTA - BABU
                                        ya�amak ne g�zel �ey...
Anl�yarak bir usta kitap gibi
bir sevda �ark�s� gibi duyup
bir �ocuk gibi �a�arak
                           YA�AMAK...
Ya�amak:
birer birer
            ve hep beraber
                          ipekli bir kuma� dokur gibi...
Hep bir a��zdan
                sevin�li bir destan
                                        okur gibi
                                                YA�AMAK..
 

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

YA�AMAK..
Ne acayip i�tir ki
        bu ne mene gidi�tir ki TARANTA - BABU
bug�n bu
�bu inan�lm�yacak kadar g�zel�
bu anlat�lam�yacak kadar sevin�li �ey:
b�yle zor
bu kadar
            dar
b�yle kanl�
            bu denl� kepaze...
 

TARANTA - BABU'YA
ALTINCI MEKTUP
 

        Buran�n yaz�c�lar� ��e b�l�nm�� TARANTA - BABU.
        Bir �e�itleri var: yaln�z i� g�mle�ine de�il, ipekli bir mendile benziyen y�re�inin kenar�na da alt� di�li ta� i�leten Danun�io gibi; z�p�r Marinetti ve dinamit�i Nobel'in m�k�fat�yla �l Du�e'nin yumru�undan gayr� her �eyden ku�kulanan Pirandello gibi.
        Bunlar, fa�ist edebiyat�n�n d�hileri soyundan TARANTA - BABU.
        Bunlar, allahlar gibi konu�ur, anla��lm�yacak kadar karanl�klarla dolu, ula��lam�yacak kadar y�ksek ve dibi bulunam�yacak kadar derin yazarlar. Fakat yine bunlar�n senin gibi kar�nlar� a�r�r. Benim gibi kar�nlar� ac�k�r. Ya�ay��lar�, ya Milanolu bir y�nl� kuma�lar fabrikat�r�n�nki gibidir, ya geni� topraklar�nda trakt�r i�leten eski bir prens hanedan�n�n reisi gibi.
        Bunlar, fa�ist edebiyat�n�n d�hileri soyundand�rlar TARANTA - BABU.
        Ve bunlar, bizim oralardaki alt�n k�l�elerinin kara topra��n alt�ndan g�ne� par�alar gibi ��kart�l�p Banka Komer�iale'nin �elik depolar�na getirilmesi i�in; harbin yarat�c� dinamik bir kuvvet; sapsar� bir ��lde boynunun damar� kesilerek �lmenin, �talya'n�n Akdeniz suyu gibi masmavi g���n�n alt�nda ebediyen ya�amak demek oldu�unu edebiyatla�t�rm��lard�r.
        Ben, �� nehirle ayr�lm�� �� toprak par�as� gibi ��e b�l�nen �talyan yaz�c�lar�n�n bu d�hiler soyuyla yaln�z kitaplar�n�n sat�rlar�nda konu�tum ve y�zlerini, yaln�z gazetelere bas�lan r�tu�lu foto�raflar�ndan tan�r�m.
        �talyan yaz�c�lar d�nyas�n�n ikinci �e�idine gelince, bunlardan bir iki �rnekle kar��l�kl� oturup konu�mu�umdur. Ve benim Afrika gecesinin �l�kl���n� ta��yan ellerim, onlar�n, p�r�lt�s� yald�zl� Meryem Ana tasvirleri �n�ne dikilen ince mumlar gibi sar� ve so�uk parmaklar�na dokundu. Hele i�lerinde bir tanesi vard� ki, TARANTA - BABU, g�zleri, bir yaz g�n� g�ne�in �����na ve s�cakl���na dayanamay�p kudurduktan sonra, s�ra da�lardaki k���k ma�aran�n �slak karanl���nda �len k�pe�in, g�zlerine benzerdi.
        Bu, bir �airdi, bir romanc�yd�, bir m�tefekkirdi Taranta - Babu. Fakat her �eyden �nce, zavall� bir kokainomand�. Onunla arkada�lar�na yar� lokanta ve yar� meyhanemsi bir yerde rastl�yordum. Ba��ra �a��ra konu�urlard�. Kavga ederlerdi. Hatt� bir gece, ��SA m� daha mistiktir? Konf��yus mu daha mistik?� diye aralar�nda ��kan bir y�ksek, bir derin, bir ilm� m�naka�ada, bir gen�, benimkinin kafas�nda bir �arap �i�esi k�rd�yd�.
        Fa�ist miydi? Tam de�il. Demokrat m�yd�? Tam de�il. Tam de�il. Kafas� da, kokainle harap olmu� uzviyeti gibi yar�md�. Onda tam olan bir �ey vard� TARANTA - BABU, �a�k�n zavall� ve k�k� kurumu� bir a�a� gibi, m�teredd� bir insan soyunun �rne�i olmas�. Fa�izme d��man ge�inmi�. Sonra g�n�n birinde el alt�ndan mahalle fa�yosuna istida vermek istedi�i duyuldu.
        Bunun do�ru olup olmad���n� bilmiyorum. Fakat kendini d�nyan�n mihveri sanan bir deli her �ey yapabilir. Ve o b�yle bir deliydi.
        �talyan fa�izminin bu ikinci �e�it yaz�c�lar�n�n ne yazd�klar�n� sana anlatabilmek i�in, onun bir �iirini buraya ge�iriyorum.
        Bu �iir, o yar� lokanta yar� meyhanemsi yerdeki toplant�lardan birinde okundu. O gece hepsi ordayd�lar. Ya�l� bir romanc�n�n �erefine bir ziyafet veriliyordu. Benimki birdenbire aya�a kalkt�. Sarho�tu. A�z�n�n a��l�p kapan��lar�n� bile kullanam�yordu. Ortaya do�ru bir iki ad�m att�:
        � Size, dedi, son kitab�mdan, akl�ma ��yle geliveren bir yaz�m� okuyaca��m.
        Ve elleriyle havada geni� �izgiler �izerek �u �iiri okuma�a ba�lad�:

K�R OLMAK..

K�r olmak ne iyi �eydir,
ne g�zeldir sevmek karanl���.
Ne yal�n bir k�l�� gibi bir ���k
ne renklerin a��rl���
ve ne �ekillerin kalabal���..
Ne g�zeldir sevmek karanl���..

K�r olmak ne iyi �eydir.
Kapal� g�zleriniz
                 �evrili i�inize,
k�y�s�nda oturup bakars�n�z
i�inizde dalgalanan denize.
Kapal� g�zleriniz �evrili i�inize..

K�r olmak ne iyi �eydir.
K�rlerdir ki yaln�z
             kendi y�rekleriyle ba� ba�a kal�rlar.
Ne kimseye kendi g�zlerinden verirler
ne kimsenin g�zlerinden al�rlar.
K�rlerdir ki yaln�z
             kendi y�rekleriyle ba� ba�a kal�rlar.

Ne g�zeldir sevmek karanl���.
Karanl�k allah gibidir ve tek ba��nad�r.
Karanl�k �l�m gibidir
                         rengi yok
                                ahengi yok
                                      dengi yoktur karanl���n.

Da��t�n yan�n�zdan sopalar�n�zla
karanl���n peygamberleri, k�rler,
                                                  kalabal���..
K�r olmak ne iyi �eydir
ve ne g�zeldir sevmek karanl���..

�iir bitti. Alk��lad�lar. O, saatlerce �al���p beyaz bir duvar� renkli resimlerle doldurmu� bir nakka� yorgunlu�uyla, sallanarak yerine d�nd�. Tam benim yan�mdaki masada, �erefine ziyafet verilen ya�l� romanc�yla modellerini ba�tan ��karmaktan resim yapma�a vakit bulam�yan bir ressam oturuyordu. Ressam, �iir biter bitmez, romanc�n�n kula��na e�ildi, alayc� bir sesle:
        � Nas�l buldunuz? dedi. Onun, bu �iiri bir Frans�z �airinden a��rd���n� s�yl�yorlar.
        Romanc� birdenbire cevap vermedi, d���nd�. Sonra:
        � Bu �iiri okuyan delikanl� sizin en yak�n dostunuzmu�, diye duydum, dedi.
        Ressam g�ld�:
        � Dostluk, diye cevap verdi, kabzas�na birbirine d��man iki elin yap��t��� bir b��a�a benzer.
        Ne yalan s�yliyeyim, Taranta - Babu, ben, bu dostluk tarifini anlamad�m. Bu, yaln�z Fa�ist �talya'da m� b�yledir, yoksa b�t�n Avrupa...
 

NOT:
Alt�nc� mektuptan elime ge�en
karalamalar burada bitiyor.
Mektubun yar�m kald��� belli.
Habe� delikanl�n�n, ���nc�
�e�it �talyan yaz�c�lar�n� nas�l
tarif etti�ini anlamak i�in
�talyancay� ba�tan ba�a unutup
yeniden ��renme�e raz�yd�m.
 

TARANTA - BABU'YA
YED�NC� MEKTUP
 

Bilirim
be� alt�y� ge�mez
senin kafan�n raflar�nda dizili
kapal� �i�eler gibi sorgular...
Sen ki kapkara cahilsin
herhangi bir
            hukuku d�vel profes�r� kadar..
Buna ra�men
sana sorsam
desem ki ben:
� �Ke�ilerimizin
       k�v�rc�k uzun
                       t�yleri d�k�l�p,
       iki ba�l� memelerinden
       iki kol ���k gibi akan
                                     s�tleri kesilirse;
       ve portakallar�m�z,
       s�nen birer g�ne� yavrusu gibi dallar�nda kuruyup,
       kemik ayaklar�yla k�tl�k,
       yerli bir kral gibi ge�erse topra��m�zdan,
                                                       sen ne yapars�n?�
Bana dersin ki sen:
� ��lk ���klarla a�arma�a ba�l�yan
       y�ld�zl� bir gece gibi
                    damla damla kaybederim boyam�,
                                       damla damla solar�m...�
Bana dersin ki sen:
� �Bir Afrika kad�n�na bu sorulur mu hi�?
       K�tl�k �l�md�r bizim i�in
                                bolluk sevin�...�

Fakat ne hikmettir ki TARANTA - BABU
b�sb�t�n tersine burda bu!.
Bir �yle �a��las�
                          d�nya ki buras�,
bollukla �l�yor,
k�tl�kla ya��yor.
Varo�larda hasta, a� kurtlar gibi
                                                 insanlar dola��yor
ambarlar kilitli
ambarlar bu�dayla dolu..
Tezg�hlar
ipekli kuma�la dokuyabilir
                    topraktan g�ne�e kadar giden yolu.
�nsanlar yalnayak
                              insanlar ��plak...
Bir �yle �a��las�
                          d�nya ki buras�,
bal�klar kahve i�erken
�ocuklar s�t bulam�yor.
�nsanlar� s�zle besliyorlar,
domuzlar� patatesle...
 

TARANTA - BABU'YA
SEK�Z�NC� MEKTUP
 

Mussolini �ok konu�uyor TARANTA - BABU!
Tek ba��na
      yapayaln�z
              karanl�klara
b�rak�lm�� bir �ocuk gibi
                                  ba��ra ba��ra
kendi sesiyle uyanarak,
korkuyla tutu�up
               korkuyla yanarak
durup dinlenmeden konu�uyor.
Mussolini �ok konu�uyor TARANTA - BABU
�ok korktu�u i�in
               �ok konu�uyor!.
 

TARANTA - BABU'YA
DOKUZUNCU MEKTUP
 

NOT:
Bu dokuzuncu mektubun ba��nda
bir radyo makinas�n�n foto�raf�
vard�.
 

Bug�n akl�ma
      yaz�s�z ve �izgisiz
                 bir resim geldi, Taranta - Babu!
Ve benim, birdenbire
                                 y�z�n� de�il,
                                                      g�z�n� de�il,
senin sesini g�resim geldi, Taranta - Babu;
�Mavi Nil� gibi serin,
yaral� bir kaplan g�z� gibi derin
                                                     sesini senin!
 

NOT:
Bu dokuzuncu mektubun buras�na
bir gazeteden kesilmi� ��yle bir
haber ili�tirilmi�ti:
 

MARKON�, �L DU�E'N�N
SADIK NEFER�...
Markoni, gazetecilere. Ben �efim Mussolini'nin
emrine amadeyim, demi�tir. Markoni, ilk tecr�beleri
muvaffakiyetle neticelenen, Habe�istan'da
tatbik edilecek olan bir �l�m �����
bulmu�tur. Bu ���k....
 

Havalara sesleri
ba�� bo�
             mavi kanatl� ku�lar gibi salan
ve havalardan en g�zel �ark�lar�
olgun yemi�ler gibi topl�yan elleri, ONUN,
    yaparak
            kullu�unu kara g�mlekli Benito'nun,
            boyanacak dirseklerine kadar
                                      karde�lerimin kan�yla.
Ve Habe� ovalar�nda �ld�recek
                            b�y�k bilgin Markoni'yi,
Banka Komer�iale'de aksiyoner
                    m�lti milyoner
                             Kont Markoni.
 

TARANTA - BABU'YA
ONUNCU MEKTUP
 

NOT:
Bu onuncu mektubun ba��na,
yine gazetelerden kesilmi�
��yle bir telgraf haberi ili�-
tirilmi�ti.

......�talyan kuvvetlerinin Habe�istan'da
harekete ge�meleri i�in ya�mur mevsiminin
bitmesi ve bahar�n gelmesi bekleniyor...
 

Ne tuhaf �ey Taranta - Babu;
bizi kendi topraklar�m�zda �ld�rmek i�in
kendi topraklar�m�z�n
                      bahar�n� bekliyorlar.
Ne tuhaf �ey Taranta - Babu;
belki bu y�l Afrika'da
ya�murlar�n dini�i,
renklerin, kokular�n
g�kten yere bir �ark� gibi ini�i
ve g�ne�in alt�nda �slak topra��m�z�n
derisi tun� yald�zl� Gallal� bir kad�n gibi gerini�i,
bize senin
                memelerin
                              gibi tatl� yemi�lerle beraber
                              �l�m� getirecek.
Ne tuhaf �ey Taranta - Babu!
Kap�m�zdan i�eri �l�m
kolonyal �apkas�na
               bir bahar �i�e�i tak�p girecek...
 

TARANTA - BABU'YA
ON B�R�NC� MEKTUP
 

Bu gece
�l Du�e
binerek bir k�r ata
aedromda s�yledi s�ylev
                                   500 pilota..
S�ylevi bitti.
Onlar yar�n
                   Afrika'ya gidecekler;
O bu gece
saray�nda sal�al� makarna yeme�e gitti..
 

TARANTA - BABU'YA
ON �K�NC� MEKTUP
 

Geliyorlar Taranta - Babu,
seni �ld�rme�e geliyorlar.
Karn�n� de�ip
                barsaklar�n�n
kumun �st�nde a� y�lanlar gibi k�vrand�klar�n�
                                            g�rme�e geliyorlar.
Seni �ld�rme�e geliyorlar Taranta - Babu,
seni
      ve ke�ilerini.
Oysaki, ne onlar seni tan�r
                      ne onlar� sen..
Ve ne ke�ilerin atlam��t�r
                             onlar�n �itlerinden.

Geliyorlar Taranta - Babu.
Kimi Napoli'den
           Tirol'den kimi.
Kimi doyulmam�� bir bak��tan
                       yumu�ak
                                    ve s�cak
                                            bir elden kimi...
Onlar� ordu ordu
                  tabur tabur
                                 b�l�k b�l�k
fakat teker teker
    d���ne g�t�r�r gibi
�� denizden a��r�p
            �l�me getirdi gemiler..

Geliyorlar Taranta - Babu,
geliyorlar i�inden bir yang�n alevinin.
Ve bayraklar�n� dikip
                     samandan dam�na
                                              senin toprak evinin,
gelenler
          geri d�nseler bile e�er,
kanl� kesik sa� kolunu Somali'de b�rakan
                                     Torinolu tornac� art�k
�elik �ubuklar� ipek gibi �remeyecek...
Ve k�r g�zleriyle bir daha
                       Sicilyal� bal�k��
denizlerin �����n� g�remeyecek.

Geliyorlar Taranta - Babu.
Bu �lme�e ve �ld�rme�e g�nderilenler
kanl� sarg�lar�na birer birer
                teneke ha�lar tak�p d�nd�kleri g�n,
b�y�k ve �dil Roma'da
            hisse senetleriyle aksiyonlar y�kselecek,
ve gidenlerin ard�ndan
yeni efendilerimiz
                 �l�lerimizi soyma�a gelecek..
 

TARANTA - BABU'YA
SON MEKTUP
 

        Taranta - Babu'm!
        Bu belki sana son mektubumdur. Belki birbirimizi bir daha g�rmiyece�iz. Belki ilk�nce beni kur�una dizen namlular, sonra gelip senin memelerinde k�rm�z� delikler a�acak.
        Sana bu son mektubumda �talya gazetelerinden kesti�im bir iki yaz�yla, bir Avrupa gazetesinden ��kard���m  iki istatisti�i yolluyorum. Birbiri ard�na dizilmi� s�zlerle, alt alta konmu� say�lar�n kavgas�n� g�stermek istedim sana.
        Say�lar mektubumun sonundad�r, s�zlerden ba�l�yorum i�te:
 

Danun�io'nun ��valye Claudio
Pozzi'ye yazd��� mektuptan:

        Mio caro amico,
        O ender incelikleri ald�m. Deh�etli bir nevraljiden muztaribim, fakat seni Pak yortusundan �nce g�rece�imi san�yorum.. Her vakitki gibi, gayet hafif mendilleri tercih etmekteyim, sen beni ba�tan ��kar�yorsun. Sana pembe trikolar� geri g�nderiyorum, bu tiksindi�im bir pederast renktir. Benim i�in her vakit kur�un�, fildi�i beyaz�, bellisiz mavi..
 

Muharebenin kosmik zarureti

        ..... 26 y�ldan beri muharebenin d�congestionante, s�hh� ve tahrik edici de�erini ilan etmekteyiz. Muharebe kosmik bir zarurettir ve insan�n bedenini gen�le�tirir, ruhunu tasfiye eder.
                                                                                                                                    Marinetti'nin beyannamesinden
 

Ge�en muharebede k�r olanlar

        Ge�en muharebede k�r olanlar bile bug�n i�e yar�yabilirler. Aeroplanlara kar�� kurulacak olan bataryalar�n dinleyici postalar�nda k�rlerin karanl�klara g�m�l� g�zleri, kulaklar�n�n duygusuyla ����a kavu�mu� olacakt�r.
                                                                                                                                                Corriere della Sera'dan
 

Geri d�nemeyiz

        Art�k d�nemeyiz. Afrika'daki 200.000 �talyan t�fe�i kendili�inden ate� edecektir.
                                                                                                                Du�e'nin Daily Mail gazetesi muharririne
                                                                                                                                                      verdi�i m�l�kattan
 

Kara g�mleklilerin evamiri a�eresi

        Muharebeye giden karag�mleklilere �u yeni evamiri a�ere b�y�k bir t�renle tebli� edilmi�tir:
        1 � Vatan s�n�rlar�n�n �tesinde sil�hl� karag�mleklilerin ilerleyi�i, be�er� adaletin yerine getirilmesi ve medeniyetin zaferi demektir.
        2 � Kim ki, adaletin ve medeniyetin yolunda y�r�mek ister, hayat�n� fedaya haz�r olmal�d�r.
        3 � Harbin tehlikesi i�inde bu fedak�rl�k, d��man�n tam ezili�ine imana ba�l�d�r.
        4 � Muharebede de�er ortaya ��kar, fakat bu k�fi de�ildir, bu de�erin bekleyi�in azab�nda da tezah�r   etmesi gerektir.
        5 � �nan, itaat et, d�v��.. �nan; ��nk� bilirsin ki, Du�e daima hakl�d�r; itaat et; ��nk� bilirsin ki, her emir ondan gelir; d�v��; ��nk� bilirsin ki, onun kumandas� alt�ndaki her kavga bir zaferdir.
        6 � Hi�bir d��man sizi gafil avl�yamaz, ��nk� karag�mleklilerin karanl�klar� g�ren g�zleri vard�r.
        7 � Hi�bir d��man karag�mleklilerin madd� s�k�nt�lar�ndan istifadeye kalk��amaz, ��nk� onlar�n, maddeyi yenen demirden ruhlar� vard�r.
        8 � Kim ki, sil�hlar�na kar�� k�skan� bir itina g�stermez, kim ki, kur�unlar�n� kaybeder, kim ki, susuzlu�un  ilk i�aretiyle mataras�na sar�l�r, bir karag�mlekli de�il, hayata uyam�yan bir zavall�d�r.
        9 � E�er bir k�t'a muharebe esnas�nda ana kuvvetlerle ba��n� kaybederse, emir beklememelidir, emir ��leri, daima ileri�dir.
        10 � Sil�hlar�n ilk patlay���nda, karag�mlekliler �nlerinde Du�e'nin koskocaman �eklini g�receklerdir. Onu, d��man�n gerisinde g�ky�z�ne �izilmi� g�recekler: bir kahramanl�k r�yas�nda bir dev hayaleti gibi..
                                                                                                                                                      Il Popola d'Italia'dan
 
 
 

�talya'da y�vmiye

    Bir �ngiliz i��isinin ald��� orta y�vmiye 100 olarak ele al�n�rsa :

        Amerika'da    .........................................  120
        Kanada'da     .........................................  100
        �ngiltere'de    .........................................  100
        �rlanda'da      .........................................    80
        Hollanda'da   .........................................    72
        Lehistan'da   ..........................................    50
        �spanya'da    ..........................................    30
        �talya'da       ...........................................    29...
 

�talya'da i�sizlik ve iflaslar

        1929 Y�l�nda            300.786        ��siz        1.204        �flas
        1930 Y�l�nda            425.437        ��siz        1.297        �flas
        1931 Y�l�nda            731.437        ��siz        1.786        �flas
        1932 Y�l�nda            932.291        ��siz        1.820        �flas
 

        Bu say�lar on y�ll�k fa�izmin bilan�osudur, Taranta - Babu. Ondan sonraki y�llarda ne oldu? Bunun kar��l���n�, bizim topraklarda �lecek olan �talyan delikanl�lar� verecek.
 
 
 
 
 
 

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 樓市走勢| 青衣| 西半山| 西貢| 荃灣|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷公司| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| hk print| hong kong printing| Printing| 喜帖| 過膠| 信封| backdrop| print100| 咭片皇| 印館|

邮件营销| Email Marketing 電郵推廣| edm营销| edm| 营销软件| 推广软件| 邮件群发软件| 邮件群发| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| Aweber| 邮件主题怎么写| 邮件主题| 邮件模板| Maichimp| benchmark| SMS|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| barcode| handheld| inventory management| warehouse management| stock taking| POS| Point of sale| Business service| Web Development| vending| app development| mobile app development| handheld device| terminal handheld| inventory management software| pos system| pos software| pos hardware| pos terminal| printer hong kong| receipt printer| thermal printer| thermal label printer| qr code scanner app| qr scanner app| online qr code scanner| qr code scanner online mobile| qr code scanner download| mdm| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management|

Tomtop| Online Einkaufen| Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|

太古廣場| 海富中心| 中港城| 統一中心| 瑞安中心| 力寶中心| 信德中心| 新港中心| 中環中心| 合和中心| 康宏廣場| 星光行| 鷹君中心| 遠東金融中心| 港晶中心| 無限極廣場| 光大中心| 中遠大廈| 海港中心| 新世界大廈| 永安中心| 南洋中心| 永安集團大廈| 華潤大廈| 永安廣場| 朗豪坊| 時代廣場| 新世紀廣場| 太古城中心| 希慎廣場| 交易廣場| 創紀之城| 港威大廈| 企業廣場| 新文華中心| 置地廣場| 怡和大廈| 世貿中心| 太子大廈| 中信大廈| 禮頓中心| 中銀大廈| 銅鑼灣廣場| 環球大廈| 海濱廣場| 新鴻基中心| 萬宜大廈| Tower 535| 高銀金融國際中心| 海濱匯| 皇后大道中9號| 國際金融中心| 半島中心| 利園三期| 天文臺道8號| 信和廣場| 娛樂行| 南豐大廈| 帝國中心| 中環廣場| 美國銀行中心| 尖沙咀中心| 新東海商業中心| Chater House| Nexxus Building| One Island East| 中匯大廈| Fairmont House| 華懋廣場| 中建大廈| 北京道1號| 胡忠大廈| Central Plaza| The Centrium| LHT Tower| China Building| AIA Central| Crawford House| Exchange Tower| AIA Tower| World Wide House| One Kowloon| The Gateway | One Island South| Jardine House| Millennium City | Exchange Square| Times Square | Pacific Place| Admiralty Centre| United Centre| Lippo Centre| Shun Tak Centre| Silvercord| The Center| Mira Place| Ocean Centre| Cosco Tower| Harcourt House| Cheung Kong Center|

school| international school of hong kong| international school| school in Hong Kong| primary school| elementary school| private school| UK school| british school| extracurricular activity| Hong Kong education| primary education| top schools in Hong Kong| Preparatory| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| primary school hong kong| private school hong kong| british international school| extra-curricular| school calendars| boarding school| school day| Bursary| British international school Hong Kong| British school Hong Kong| English primary school Hong Kong| English school Hong Kong| International school Hong Kong| School Hong Kong| boarding school Hong Kong| best school in Hong Kong| School fees|

electric bike| Best smartwatch| Best Wilreless earphones|