SAMAN SARISI

Vera Tulyakova'ya derin sayg�lar�mla

I

Seher vakti habersizce girdi gara ekspres
kar i�indeydi
ben paltomun yakas�n� kald�rm�� perondayd�m
peronda benden ba�ka da kimseler yoktu
durdu �n�mde yatakl� vagonun pencerelerinden biri
perdesi aral�kt�
gen� bir kad�n uyuyordu alacakaranl�kta alt ranzada
sa�lar� saman sar�s� kirpikleri mavi
k�rm�z� dolgun dudaklar�ysa ��mar�k ve somurtkand�
�st ranzada uyuyan� g�remedim
habersizce usulcac�k ��kt� gardan ekspres
bilmiyorum nerden gelip nereye gitti�ini
bakt�m arkas�ndan
�st ranzada ben uyuyorum
                           Var�ova'da Biristol Oteli'nde
y�llard�r b�yle derin uykulara dalm��l���m yoktu
oysa karyolam tahtayd� dard�
gen� bir kad�n uyuyor ba�ka bir karyolada
sa�lar� saman sar�s� kirpikleri mavi
ak boynu uzundu yuvarlakt�
y�llard�r b�yle derin uykulara dalm��l��� yoktu
oysa karyolas� tahtayd� dard�
vak�t h�zla ilerliyordu yakla��yorduk gece yar�lar�na
y�llard�r b�yle derin uykulara dalm��l���m�z yoktu
oysa karyolalar tahtayd� dard�
iniyorum merdivenleri d�rd�nc� kattan
asans�r bozulmu� yine
aynalar�n i�inde iniyorum merdivenleri
belki yirmi ya��mday�m belki y�z ya��mday�m
vak�t h�zla ilerliyordu yakla��yorduk gece yar�lar�na
���nc� katta bir kap�n�n �tesinde bir kad�n g�l�yor sa� elimde kederli bir
          g�l a��ld� a��r a��r
K�bal� bir balerinle kar��la�t�m ikinci katta karl� pencerelerde
taze esmer bir yalaza gibi ge�ti aln�m�n �zerinden
�air Nikolas Gilyen Havana'ya d�nd� �oktan
y�llarca Avrupa ve Asya otellerinin hollerinde oturup i�tikti yudum
          yudum �ehirlerimizin hasretini
iki �ey var ancak �l�mle unutulur
anam�z�n y�z�yle �ehrimizin y�z�
kap�c� u�urlad� beni gocu�u geceye bat�k
y�r�d�m buz gibi esen yelin ve neonlar�n i�inde y�r�d�m
vak�t h�zla ilerliyordu yakla��yordum gece yar�lar�na
��kt�lar �n�me ans�z�n
oralar� g�nd�z gibi ayd�nl�kt� ama onlar� benden ba�ka g�ren olmad�
bir mangayd�lar
k�sa kon�lu �izmeleri pantolonlar� ceketleri
kollar� kollar�nda gamal� ha� i�aretleri
elleri ellerinde otomatikleri vard�
omuzlar� mi�ferleri vard� ama ba�lar� yoktu
omuzlar�yla mi�ferlerinin aras� bo�luktu
hatt� yakalar� boyunlar� vard� ama ba�lar� yoktu
�l�mlerine a�lanmayan askerlerdendiler
y�r�d�k
korktuklar� hem de hayvanca korktuklar� belli
g�zlerinden belli diyemem
ba�lar� yok ki g�zleri olsun
korktuklar� hem de hayvanca korktuklar� belli
belli �izmelerinden
korku belli mi olur �izmelerden
oluyordu onlar�nki
korkular�ndan ate� etme�e de ba�lad�lar arts�z aras�z
b�t�n yap�lara b�t�n ta��t ara�lar�na b�t�n canl�lara
her sese her k�v�lt�ya ate� ediyorlar
hatt� �open Soka��'nda mavi bal�kl� bir afi�e ate� ettiler
ama ne bir s�va par�as� d���yor ne bir cam k�r�l�yor
ve kur�un seslerini benden ba�ka duyan yok
�l�ler bir SS mangas� da olsa �l�ler �ld�remez
�l�ler dirilerek �ld�r�r kurt olup elman�n i�ine girerek
ama korktuklar� hem de hayvanca korktuklar� belli
bu �ehir �ld�r�lmemi� miydi kendileri �ld�r�lmeden �nce
bu �ehrin kemikleri birer birer k�r�l�p derisi y�z�lmemi� miydi
derisinden kitap kab� yap�lmam�� m�yd� ya��ndan sabun sa�lar�ndan sicim
ama i�te duruyordu kar��lar�nda gecenin ve buz gibi esen yelin i�inde s�cak
            bir f�rancala gibi
vak�t h�zla ilerliyordu yakla��yordum gece yar�lar�na
Belveder yolunda d���nd�m Lehlileri
kahraman bir mazurka oynuyorlar tarihleri boyunca
Belveder yolunda d���nd�m Lehlileri
bana ilk ve belki de son ni�an�m� bu sarayda verdiler
t�ren memuru a�t� yald�zl� ak kap�y�
girdim b�y�k salona gen� bir kad�nla
sa�lar� saman sar�s� kirpikleri mavi
ortal�kta da ikimizden ba�ka kimseler yoktu
bir de akvareller bir de incecik koltuklar kanapeler bebekevlerindeki gibi
ve sen bundan dolay�
bir resimdin a��k maviyle �izilmi� belki de bir ta� bebektin
belki bir p�r�lt�yd�n d���mden damlam�� sol mememin �st�ne
uyuyordun alacakaranl�kta alt ranzada
ak boynun uzundu yuvarlakt�
y�llard�r b�yle derin uykulara dalm��l���n yoktu
ve i�te K�rakof �ehrinde Kapris Bar�
vak�t h�zla ilerliyor gece yar�lar�na yakla��yoruz
ayr�l�k masan�n �st�ndeydi kahve barda��nla limonatam�n aras�nda
onu oraya sen koydun
bir ta� kuyunun dibindeki suydu
bak�yorum e�ilip
bir koca ki�i g�l�ms�yor bir buluta belli belirsiz
sesleniyorum
seni yitirmi� geri d�n�yor sesimin yank�lar�
ayr�l�k masan�n �st�ndeydi c�gara paketinde
g�zl�kl� garson getirdi onu ama sen �smarlad�n
k�vr�lan bir dumand� g�zlerinin i�inde senin
c�garan�n ucunda senin
ve ho��a kal deme�e haz�r olan avucunda
ayr�l�k masan�n �st�nde dirse�ini dayad���n yerdeydi
akl�ndan ge�enlerdeydi ayr�l�k
                 benden gizlediklerinde gizlemediklerinde
ayr�l�k rahatl���ndayd� senin
                                         senin g�venindeydi bana
b�y�k korkundayd� ayr�l�k
birdenbire kap�n a��l�r gibi sevdalanmak birilerine ans�z�n
oysa beni seviyorsun ama bunun fark�nda de�ilsin
ayr�l�k bunu farketmeyi�indeydi senin
ayr�l�k kurtulmu�tu yer�ekiminden a��rl��� yoktu t�y gibiydi diyemem
          t�y�n de a��rl��� var ayr�l���n a��rl��� yoktu ama kendisi vard�
vak�t h�zla ilerliyor gece yar�lar� yakla��yor bize
y�r�d�k y�ld�zlara de�en Orta�a� duvarlar�n�n karanl���nda
vak�t h�zla ak�yordu geriye do�ru
ayak seslerimizin yank�lar� sar� s�ska k�pekler gibi geliyordu
ard�m�zdan ko�uyordu �n�m�ze
Yegelon �niversitesi'nde �eytan ta�lara t�rnaklar�n� bat�ra bat�ra dola-
            ��yor
bozma�a �al���yor Kopernik'in Araplardan kalma usturlab�n�
ve pazar yerinde bezzazlar �ar��s�n�n kemerleri alt�nda rok end rol oynu-
           yor Katolik ��rencilerle
vak�t h�zla ilerliyor gece yar�lar�na yakla��yoruz
vuruyor bulutlara k�z�lt�s� Nova Huta'n�n
orda k�ylerden gelen gen� i��iler madenle birlikte
      ruhlar�n� da alev alev d�k�yor yeni kal�plara
ve ruhlar�n d�k�m� madenin d�k�m�nden bin kere zordur
Meryem Ana kilisesinde �an kulesinde saat ba�lar�n� �alan borozan gece
           yar�s�n� �ald�
Orta�a�dan gelen ���l��� y�kseldi
                                       �ehre yakla�an d��man� verdi haber
ve sustu g�rtla��na saplanan okla ans�z�n
borazan i� rahatl���yla �ld�
ve ben yakla�an d��man� g�r�p de haber veremeden �ld�r�lmenin ac�s�n�
            d���nd�m
vak�t h�zla ilerliyor gece yar�lar� ���klar�n� yeni s�nd�rm�� bir vapur
           iskelesi gibi arkada kald�
seher vakt� habersizce girdi gara ekspres
ya�murlar i�indeydi P�ra�
bir g�l�n dibinde g�m�� kakma bir sand�kt�
kapa��n� a�t�m
i�inde gen� bir kad�n uyuyor camdan ku�lar�n aras�nda
sa�lar� saman sar�s� kirpikleri mavi
y�llard�r b�yle derin uykulara dalm��l��� yoktu
kapad�m kapa�� y�kledim sand��� y�k vagonuna
habersizce usulcac�k ��kt� gardan ekspres
bakt�m arkas�ndan kollar�m iki yan�ma sark�k
ya�murlar i�indeydi P�ra�
sen yoksun
uyuyorsun alacakaranl�kta alt ranzada
�st ranza bombo�
sen yoksun
yery�z�n�n en g�zel �ehirlerinden biri bo�ald�
i�inden elini �ekti�in bir eldiven gibi bo�ald�
s�nd� art�k seni g�rmeyen aynalar nas�l s�nerse
yitirilmi� ak�amlar gibi V�ltava suyu ak�yor k�pr�lerin alt�ndan
sokaklar bombo�
b�t�n pencerelerde perdeler inik
t�ramvaylar bombo� ge�iyor
                                             bilet�ileri vatmanlar� bile yok
kahveler bombo�
                            lokantalar barlar da �yle
vitrinler bombo�
                   ne kuma� ne k�ristal ne et ne �arap
                   ne bir kitap ne bir �ekerleme kutusu
                   ne bir karanfil
�ehri duman gibi saran bu yaln�zl���n i�inde bir koca ki�i yaln�zl�kta on kat
            artan ihtiyarl���n kederinden silkinmek i�in Lejyonerler K�pr�-
            s�'nden mart�lara ekmek at�yor
                        gere�inden gen� y�re�inin kan�na bat�r�p
                        her lokmay�
vak�tlar� yakalamak istiyorum
parmaklar�mda kal�yor alt�n tozlar� h�zlar�n�n
yatakl� vagonda bir kad�n uyuyor alt ranzada
y�llard�r b�yle derin uykulara dalm��l��� yoktu
sa�lar� saman sar�s� kirpikleri mavi
elleriyse g�m�� �amdanlarda mumlard�
�st ranzada uyuyan� g�remedim
ben de�ilim bir uyuyan varsa orda
belki de �st ranza bo�
Moskova'yd� �st ranzadaki belki
duman basm�� Leh topra��n�
                            Birest'i de basm��
iki g�nd�r u�aklar kalk�p inemiyor
ama tirenler gelip gidiyor bebekleri akm�� g�zlerin i�inden ge�iyorlar
Berlin'den  beri kompart�manda bir ba��may�m
karl� ovalar�n g�ne�iyle uyand�m ertesi sabah
yemekli vagonda kefir denen bir �e�it ayran i�tim
garson k�z tan�d� beni
iki piyesimi seyretmi� Moskova'da
garda gen� bir kad�n beni kar��lad�
beli kar�nca belinden ince
sa�lar� saman sar�s� kirpikleri mavi
tuttum elinden y�r�d�k
y�r�d�k g�ne�in alt�nda karlar� ��t�rdata ��t�rdata
o y�l erken gelmi�ti bahar
o g�nler �obany�ld�z�na haber u�urulan g�nlerdi
Moskova bahtiyard� bahtiyard�m bahtiyard�k
yitirdim seni ans�z�n Mayakovski Alan�'nda yitirdim ans�z�n seni oysa
        ans�z�n de�il ��nk� �nce yitirdim avucumda elinin s�cakl���n� senin
        sonra elinin yumu�ak a��rl���n� yitirdim avucumda sonra elini
ve ayr�l�k parmaklar�m�z�n birbirine ilk de�i�inde ba�lam��t� �oktan
ama yine de ans�z�n yitirdim seni
asfalt denizlerinde otomobilleri durdurup bakt�m i�lerine yoksun
bulvarlar karl�
seninkiler yok ayak izleri aras�nda
botlu iskarpinli �orapl� ��plak senin ayak izlerini birde tan�r�m
milisyonerlere sordum
g�rmediniz mi
eldivenlerini ��karm��sa ellerini g�rmemek olmaz
elleri g�m�� �amdanlarda mumlard�r
milisyonerler b�y�k bir nezaketle kar��l�k veriyor
g�rmedik
�stanbul'da Sarayburnu ak�nt�s�n� ��k�yor bir romork�r ard�nda ��
              mavna
gak gak ediyor da vak vak ediyor da mart� ku�lar�
seslendim mavnalara K�z�l Meydan'dan romork�r�n kaptan�na sesleneme-
              dim ��nk� makinas� �yle g�mb�rd�yordu ki sesimi duyamazd�
              yorgundu da kaptan ceketinin d��meleri de kopuktu
seslendim mavnalara K�z�l Meydan'dan
g�rmedik
girdim giriyorum Moskova'n�n b�t�n sokaklar�nda b�t�n kuyruklara
ve yaln�z kad�nlara soruyorum
y�n ba��rt�l� g�ler y�zl� sab�rl� sessiz kocakar�lar
al yanakl� kop�a burunlu tazeler �apkalar� ye�il kadife
ve gen� k�zlar tertemiz s�ms�k� gayetle de ��k
belki korkun� kocakar�lar bezgin tazeler �ap�al k�zlar da var ama onlardan
            bana ne
g�zeli kad�n milleti erkeklerden �nce g�r�r ve unutmaz
g�rmediniz mi
sa�lar� saman sar�s� kirpikleri mavi
kara paltosunun yakas� ak ve sedef d��meleri kocaman
P�ra�'da ald�
g�rmedik
vak�tlarla yar���yorum bir onlar �ne ge�iyor bir ben
onlar �ne ge�ince ufalan k�rm�z� ���klar�n� g�rmez olaca��m diye �d�m
          kopuyor
ben �ne ge�tim mi ���ldaklar� g�lgemi d���r�yor yola g�lgem ko�uyor
           �n�mde g�lgemi yitirece�im diye de bir tel��t�r al�yor beni
tiyatrolara konserlere sinemalara giriyorum
Bol�oy'a girmedim bu gece oynanan operay� sevmezsin
Kalam��'ta Bal�k��n�n Meyhanesine girdim ve Sait Faik'le tatl� tatl�
            konu�uyorduk ben hapisten ��kal� bir ay olmu�tu onun karaci�eri
            sanc�lar i�indeydi ve d�nya g�zeldi
lokantalara giriyorum est�rat orkestralar� yani cazlar� �nl�lerin
s�rmal� kap�c�lara bah�i� sever dalg�n garsonlara
gardroptakilere ve bizim mahalle bek�isine soruyorum
g�rmedik
�ald� geceyar�s�n� St�rasnoy Manast�r�'n�n saat kulesi
oysa manast�r da kule de y�k�ld� �oktan
yap�l�yor �ehrin en b�y�k sinemas� oralarda
oralarda on dokuz ya��ma rastlad�m
birbirimizi birde tan�d�k
oysa birbirimizin y�z�n� g�rm��l���m�z yoktu foto�raflar�m�z� bile
ama yine de birbirimizi birde tan�d�k �a�mad�k el s�k��mak istedik
ama ellerimiz birbirine dokunam�yor aram�zda k�rk y�ll�k zaman duruyor
u�suz bucaks�z donmu� duruyor bir kuzey denizidir
ve St�rasnoy Alan�'na �imdi Pu�kin Alan� kar ya�maya ba�lad�
���yorum hele ellerim ayaklar�m
oysa y�n �orapl�y�m da kunduralar�mla eldivenlerim k�rkl�
�oraps�z olan oydu bezle sarm�� postallar�nda ayaklar�n� elleri ��plak
a�z�nda ham bir elman�n tad� d�nya
on d�rd�nde bir k�z memesi sertli�i avu�lar�ndaki
g�z�nde t�rk�lerin boyu kilometre kilometre �l�m�n boyu bir kar��
ve haberi yok ba��na geleceklerin hi�birinden
onun ba��na gelecekleri bir ben biliyorum
��nk� inand�m onun b�t�n inand�klar�na
sevdim sevece�i b�t�n kad�nlar�
yazd�m yazaca�� b�t�n �iirleri
yatt�m yataca�� b�t�n hapislerde
ge�tim ge�ece�i b�t�n �ehirlerden
hastaland�m b�t�n hastal�klar�yla
b�t�n uykular�n� uyudum g�rd�m g�rece�i b�t�n d��leri
b�t�n yitireceklerini yitirdim
sa�lar� saman sar�s� kirpikleri mavi
kara paltosunun yakas� ak ve sedef d��meleri koskocaman
g�rmedim
 

II

On dokuz ya��m Beyaz�t Meydan�'ndan ge�iyor ��k�yor K�z�l Meydan'a
          Konkord'a iniyor Abidin'e rastl�yorum da meydanlardan konu�u-
          yoruz
evveli g�n Gagarin en b�y�k meydan� dola��p d�nd� Titof da dola��p
          d�necek hem de on yedi bu�uk kere dolanacak ama daha bundan
          haberim yok
meydanlarla yap�lardan konu�uyoruz Abidin'le tavan aras�ndaki otel
          odamda
Sen �rma�� da ak�yor Notr Dam'�n iki yan�ndan
ben geceleyin penceremden bir ay dilimiymi� gibi g�r�yorum Sen
          �rma��n� r�ht�m�nda y�ld�zlar�n
bir de gen� bir kad�n uyuyor tavan aras�ndaki odamda Paris damlar�n�n
          bacalar�na kar��m��
y�llard�r b�yle derin uykulara dalm��l��� yoktu
saman sar�s� sa�lar� bigudili mavi kirpikleriyse y�z�nde bulut
�ekirdekteki meydanla �ekirdekteki yap�dan konu�uyoruz Abidin'le
meydanda f�rd�nen Cel�lettin'den konu�uyoruz
Abidin u�suz bucaks�z h�z�n renklerini d�kt�r�yor
ben renkleri yemi� gibi yerim
ve Matis bir manavd�r kosmos yemi�leri satar
bizim Abidin de �yle Avni de Levni de
mikroskobun ve f�ze lumbuzlar�n�n g�rd��� yap�lar meydanlar renkler
          ve �airleri ressamlar� �alg�c�lar� onlar�n
hamlenin resmini yap�yor Abidin y�z elliye altm���n meydanl���nda
suda bal�klar� nas�l g�r�p suda bal�klar� nas�l avlayabilirsem �yle g�r�p
          �yle avlayabilirim k�v�l k�v�l akan vak�tlar� tuvalinde Abidin'in
Sen �rma�� da bir ay dilimi gibi
gen� bir kad�n uyuyor ay diliminin �st�nde
onu ka� kere yitirip ka� kere buldum daha ka� kere yitirip ka� kere
          bulaca��m
i�te b�yle i�te b�yle k�z�m d���rd�m �mr�m�n bir par�as�n� Sen �rma��na
          Sen Mi�el K�pr�s�'nden
�mr�m�n bir par�as� M�sy� D�pon'un oltas�na tak�lacak bir sabah �ise-
          lerken ayd�nl�k
M�sy� D�pon �ekip ��karacak onu sudan Paris'in mavi suretiyle birlikte
          ve hi�bir �eye benzetemiyecek �mr�m�n bir par�as�n� ne bal��a ne
          pabu� eskisine
atacak onu M�sy� D�pon gerisin geriye Paris'in suretiyle birlikte suret
          eski yerinde kalacak.
Sen �rma��yla akacak �mr�m�n bir par�as� b�y�k mezarl���na �rmaklar�n
damarlar�mda akan kan�n h���rt�s�yla uyand�m
parmaklar�m�n a��rl��� yok
parmaklar�m ellerimle ayaklar�mdan kopup havalanacaklar sal�na sal�na
          d�necekler ba��m�n �st�nde
sa��m yok solum yok yukar�m a�a��m yok
Abidin'e s�ylemeli de resmini yaps�n Beyaz�t Meydan�'nda �ehit d��enin
          ve Gagarin Yolda��n ve daha ad�n� san�n� ka��n� g�z�n� bilmedi�i-
          miz Titof Yolda��n ve ondan sonrakilerin ve tavan aras�nda yatan
          gen� kad�n�n
K�ba'dan d�nd�m bu sabah
K�ba meydan�nda alt� milyon ki�i ak� karas� sar�s� melezi ���kl� bir
          �ekirdek dikiyor �ekirdeklerin �ekirde�ini g�le oynaya
sen mutlulu�un resmini yapabilir misin Abidin
i�in kolay�na ka�madan ama
g�l yanakl� bebesini emziren melek y�zl� anneci�in resmini de�il
ne de ak �rt�de elmalar�n
ne de akvaryumda su kabarc�klar�n�n aras�nda dolanan k�rm�z� bal���nkini
sen mutlulu�un resmini yapabilir misin Abidin
1961 yaz� ortalar�nda K�ba'n�n resmini yapabilir misin
�ok ��k�r �ok ��k�r bug�n� de g�rd�m �lsem de gam yemem gayr�n�n
          resmini yapabilir misin �stat
yaz�k yaz�k Havana'da bu sabah do�mak varm���n resmini yapabilir misin
bir el g�rd�m Havana'n�n 150 kilometre do�usunda deniz k�y�s�na yak�n
          bir duvar�n �st�nde bir el g�rd�m
ferah bir t�rk�yd� duvar
el ok�uyordu duvar�
el alt� ayl�kt� ok�uyordu boynunu anas�n�n
on yedi ya��ndayd� el ve Mariya'n�n memelerini ok�uyordu avucu nas�r
          nas�rd� ve Karayip denizi kokuyordu
yirmi ya��ndayd� el ve ok�uyordu boynunu alt� ayl�k o�lunun
yirmi be� ya��ndayd� el ve ok�amay� unutmu�tu �oktan
otuz ya��ndayd� el ve Havana'n�n 150 kilometre do�usunda deniz
          k�y�s�nda bir duvar�n �st�nde g�rd�m onu
ok�uyordu duvar�
sen el resimleri yapars�n Abidin bizim �rgatlar�n demircilerin ellerini
K�bal� bal�k�� Nikolas'�n da elini yap karakalem
kooperatiften ald��� p�r�l p�r�l evinin duvar�nda ok�amaya kavu�an ve
          ok�amay� bir daha yitirmeyecek K�bal� bal�k�� Nikolas'�n elini
kocaman bir el
deniz kaplumba�as� bir el
ferah bir duvar� ok�ayabildi�ine inanamayan bir el
art�k b�t�n sevin�lere inanan bir el
g�ne�li denizli kutsal bir el
Fidel'in s�zleri gibi bereketli topraklarda �ekerkam��� h�z�yla f��k�r�p
          ye�erip ballanan umutlar�n eli
1961'de K�ba'da �ok renkli �ok serin a�a�lar gibi evler ve �ok rahat evler
          gibi a�a�lar diken ellerden biri
�elik d�kme�e haz�rlanan ellerden biri
mitraly�z� t�rk�le�tiren t�rk�leri mitraly�zle�tiren el
yalans�z h�rriyetin eli
Fidel'in s�kt��� el
�mr�n�n ilk kur�unkalemiyle �mr�n�n ilk k�ad�na h�rriyet s�zc���n�
          yazan el
h�rriyet s�zc���n� s�ylerken sulan�yor a��zlar� K�bal�lar�n balkutusu bir
          karpuzu kesiyorlarm�� gibi
ve g�zleri parl�yor erkeklerinin
ve k�zlar�n�n eziliyor i�i dokununca dudaklar� h�rriyet s�zc���ne
ve koca ki�ileri en tatl� an�lar�n� �ekip kuyudan yudum yudum i�iyor
mutlulu�un resmini yapabilir misin Abidin
h�rriyet s�zc���n�n resmini ama yalans�z�n�n
ak�am oluyor Paris'te
Notr Dam turuncu bir lamba gibi yan�p s�nd� ve Paris'in b�t�n eski
          yeni ta�lar� turuncu bir lamba gibi yan�p s�nd�
bizim zanaatlar� d���n�yorum �iircili�i resimcili�i �alg�c�l��� filan d���-
          n�yorum ve anl�yorum ki
bir ulu �rmak ak�yor insan eli ilk ma�araya ilk bizonu �izdi�inden beri
sonra b�t�n �aylar yeni bal�klar� yeni su otlar� yeni tatlar�yla d�k�l�yor
          onun i�ine ve kurumayan u�suz bucaks�z akan bir odur.
Paris'te bir kestane a�ac� olacak
Paris'in ilk kestanesi Paris kestanelerinin atas�
�stanbul'dan gelip yerle�mi� Paris'e Bo�az s�rtlar�ndan
h�l� sa� m�d�r bilmem sa�sa iki y�z ya��nda fil�n olmal�
gidip elini �pmek isterdim
var�p g�lgesinde yatsak isterdim bu kitab�n k�ad�n� yapanlar yaz�s�n�
          dizenler nak���n� basanlar bu kitab� d�kk�n�nda satanlar para verip
          alanlar al�p da seyredenler bir de Abidin bir de ben bir de bir saman
          sar�s� bel�s�, ba��m�n.
 
 

                                                         

 

 

Naz�m H�KMET

 

 

       Tiren, Var�ova - Krakof - P�ra� - Moskova - Paris - Havana - Moskova
                                                               

 

 


 
 
 
 

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 樓市走勢| 青衣| 西半山| 西貢| 荃灣|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷公司| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| hk print| hong kong printing| Printing| 喜帖| 過膠| 信封| backdrop| print100| 咭片皇| 印館|

邮件营销| Email Marketing 電郵推廣| edm营销| edm| 营销软件| 推广软件| 邮件群发软件| 邮件群发| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| Aweber| 邮件主题怎么写| 邮件主题| 邮件模板| Maichimp| benchmark| SMS|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| barcode| handheld| inventory management| warehouse management| stock taking| POS| Point of sale| Business service| Web Development| vending| app development| mobile app development| handheld device| terminal handheld| inventory management software| pos system| pos software| pos hardware| pos terminal| printer hong kong| receipt printer| thermal printer| thermal label printer| qr code scanner app| qr scanner app| online qr code scanner| qr code scanner online mobile| qr code scanner download| mdm| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management|

Tomtop| Online Einkaufen| Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|

太古廣場| 海富中心| 中港城| 統一中心| 瑞安中心| 力寶中心| 信德中心| 新港中心| 中環中心| 合和中心| 康宏廣場| 星光行| 鷹君中心| 遠東金融中心| 港晶中心| 無限極廣場| 光大中心| 中遠大廈| 海港中心| 新世界大廈| 永安中心| 南洋中心| 永安集團大廈| 華潤大廈| 永安廣場| 朗豪坊| 時代廣場| 新世紀廣場| 太古城中心| 希慎廣場| 交易廣場| 創紀之城| 港威大廈| 企業廣場| 新文華中心| 置地廣場| 怡和大廈| 世貿中心| 太子大廈| 中信大廈| 禮頓中心| 中銀大廈| 銅鑼灣廣場| 環球大廈| 海濱廣場| 新鴻基中心| 萬宜大廈| Tower 535| 高銀金融國際中心| 海濱匯| 皇后大道中9號| 國際金融中心| 半島中心| 利園三期| 天文臺道8號| 信和廣場| 娛樂行| 南豐大廈| 帝國中心| 中環廣場| 美國銀行中心| 尖沙咀中心| 新東海商業中心| Chater House| Nexxus Building| One Island East| 中匯大廈| Fairmont House| 華懋廣場| 中建大廈| 北京道1號| 胡忠大廈| Central Plaza| The Centrium| LHT Tower| China Building| AIA Central| Crawford House| Exchange Tower| AIA Tower| World Wide House| One Kowloon| The Gateway | One Island South| Jardine House| Millennium City | Exchange Square| Times Square | Pacific Place| Admiralty Centre| United Centre| Lippo Centre| Shun Tak Centre| Silvercord| The Center| Mira Place| Ocean Centre| Cosco Tower| Harcourt House| Cheung Kong Center|

school| international school of hong kong| international school| school in Hong Kong| primary school| elementary school| private school| UK school| british school| extracurricular activity| Hong Kong education| primary education| top schools in Hong Kong| Preparatory| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| primary school hong kong| private school hong kong| british international school| extra-curricular| school calendars| boarding school| school day| Bursary| British international school Hong Kong| British school Hong Kong| English primary school Hong Kong| English school Hong Kong| International school Hong Kong| School Hong Kong| boarding school Hong Kong| best school in Hong Kong| School fees|

electric bike| Best smartwatch| Best Wilreless earphones|