POSTACI
Ýnsanýn, dünyanýn, yurdun haberini,
aðacýn, kuþun, kurdun haberini,
seher vakitlerinde
	        yahut
		gecenin ortasýnda
taþýdým insanlara yüreðimin çantasýnda,
þairlik ettim
	bir çeþit postacýlýk yani.
Çocukken postacý olmak isterdim,
þairlik filân yoluyla deðil ama
basbaya, sahici postacý.
Renkli kalemlerle çizilirdi bin türlü resim
	hep ayný postacýnýn, Nâzýmýn resmi,
Jül Vernin romanlarýyla coðrafya kitaplarýna.
Ýþte, köpeklerin çektiði kýzaðý
		sürüyorum buzun üzerinde,
Iþýldýyor kuzey þafaðý
		konserve kutularýyla posta
				paketlerinde.

Bering boðazýný geçiyorum.
Yahut iþte bozkýrda gölgesinde aðýr bulutlarýn
asker mektubu daðýtýp ayran içiyorum.
Yahut da büyük þehrin uðultulu asfaltýndayým,
çantamda yazýlarý yalnýz müjdelerin
		yalnýz umutlarýn.
Yahut çölde, yýldýzlarýn altýndayým.
Bir küçük kýz ateþler içinde hasta.
Kapý çalýnýyor gece yarýsý:

-posta!
Küçük kýzýn gözleri açýldý mavi mavi.
Babasý yarýn akþam dönüyor hapislikten.
O karda kýyamette bendim bulan o evi,
komþu kýza bendim telegrafý getiren.

Çocukken postacý olmak isterdim.
Oysaki, Türkiyemde postacýlýk zor sanattýr.
Telegraflarda envai türlü acý
	mektuplarda satýr satýr keder taþýr
	o güzelim memlekette postacý.

Çocukken postacý olmak isterdim.
Muradýma, Macaristan'da erdim, ellisinde.
Çantamda bahar,
Çantamda Tuna'nýn pýrýltýsýyla
		kuþ cývýltýsýyla,
taze çimen kokusuyla dolu mektuplar.
Moskova'ya Budapeþte'den,
	çocuklarýn çocuklara mektuplarý.

Çantamda cennet...
Bir zarfýn üzeri:
"Memet,
Nâzým Hikmet'in oðlu,
		Türkiye"
		       diye yazýlý.
Moskova'da mektuplarý birer birer
kendim daðýtýrým adreslerine.
Yalnýz Memedin mektubunu götüremem yerine.
hattâ yollýyamam.

Nâzým'ýn oðlu,
haramiler kesmiþ yolu,
	mektubunu vermezler.

Nâzým HÝKMET


  

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop@Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|

IT Support| printing labels| System Integration| Software development| label printing| QR code scanner| wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| inventory management system| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk|

banner| foamboard| backdrop| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Spray painting/banner/banner price| Backdrop/Backdrop price| Easy to pull / easy to pull frame price| Banner / printing / banner printing / printing quotation| Sticker / sticker printing| Leaflet / leaflet printing| Exhibition booth| Book printing| Bannershop/ebanner/eprint| Printing|