P�RAYE ���N YAZILMI� :
SAAT 21-22 ���RLER�
 
 

Ne g�zel �ey hat�rlamak seni :
�l�m ve zafer haberleri i�inden,
hapiste
ve ya��m k�rk� ge�mi� iken...

Ne g�zel �ey hat�rlamak seni :
bir mavi kuma��n �st�nde unutulmu� olan elin
ve sa�lar�nda
vakur yumu�akl��� can�m�n i�i �stanbul topra��n�n...
��imde ikinci bir insan gibidir
                                            seni sevmek saadeti...
Parmaklar�n ucunda kalan kokusu sardunya yapra��n�n,
g�ne�li bir rahatl�k
ve etin daveti :
                    k�pk�z�l �izgilerle b�l�nm��
                                                             s�cak
                                                                koyu bir karanl�k...

Ne g�zel �ey hat�rlamak seni,
yazmak sana dair,
hapiste s�rt�st� yat�p seni d���nmek :
fil�nca g�n, falanca yerde s�yledi�in s�z,
                                                        kendisi de�il
                                                                   edas�ndaki d�nya...

Ne g�zel �ey hat�rlamak seni.
Sana tahtadan bir �eyler oymal�y�m yine :
                                                            bir �ekmece
                                                                        bir y�z�k,
ve �� metre kadar ince ipekli dokumal�y�m.
Ve hemen
             f�rlayarak yerimden
penceremde demirlere yap��arak
h�rriyetin s�tbeyaz mavili�ine
                                sana yazd�klar�m� ba��ra ba��ra okumal�y�m...

Ne g�zel �ey hat�rlamak seni :
�l�m ve zafer haberleri i�inden,
hapiste
ve ya��m k�rk� ge�mi� iken...
 
 

20 Eyl�l 1945

Bu ge� vakit
bu sonbahar gecesinde
                            kelimelerinle doluyum;
zaman gibi, madde gibi ebed�,
                                  g�z gibi ��plak,
                                                 el gibi a��r
                           ve y�ld�zlar gibi p�r�l p�r�l
                                                             kelimeler.
Kelimelerin geldiler bana,
y�re�inden, kafandan, etindendiler.
Kelimelerin getirdiler seni,
                                    onlar : ana,
                                    onlar : kad�n
                                                ve yolda� olan...
Mahzundular, ac�yd�lar, sevin�li, umutlu, kahramand�lar,
                                                                kelimelerin insand�lar...
 
 

21 Eyl�l 1945

O�lumuz hasta,
babas� hapiste,
senin yorgun ellerinde a��r ba��n,
d�nyan�n hali gibi halimiz...

�nsanlar, daha g�zel g�nlere insanlar� ta��r,
o�lumuz iyile�ir,
babas� ��kar hapisten,
g�ler senin alt�n g�zlerinin i�i,
d�nyan�n hali gibi halimiz...
 
 

22 Eyl�l 1945

Kitap okurum :
                        i�inde sen vars�n,
�ark� dinlerim :
                        i�inde sen.
Oturdum ekme�imi yerim :
                        kar��mda sen oturursun,
�al���r�m :
                        kar��mda sen.
Sen ki, her yerde �h�z�r� n�z�r��ms�n,
                                konu�amay�z seninle,
                                duyamay�z sesini birbirimizin :
sen benim sekiz y�ld�r dul kar�ms�n...
 
 

23 Eyl�l 1945

O �imdi ne yap�yor
                       �u anda �imdi, �imdi?
Evde mi, sokakta m�,
�al���yor mu, uzanm�� m�, ayakta m�?
Kolunu kald�rm�� olabilir,
� hey g�l�m,
              beyaz, kal�n bile�ini nas�l da ��r��plak eder bu hareketi!...�

O �imdi ne yap�yor,
                     �u anda, �imdi, �imdi?
Belki dizinde bir kedi yavrusu var,
                                               ok�uyor.
Belki de y�r�yordur, ad�m�n� atmak �zredir,
� her kara g�n�mde onu bana t�p�� t�p�� getiren
                                                    sevgili, can�m�n i�i ayaklar!...�
Ve ne d���n�yor
                       beni mi?
Yoksa
           ne bileyim
                    fasulyan�n neden bir t�rl� pi�medi�ini mi?
Yahut, insanlar�n �o�unun
                            neden b�yle bedbaht oldu�unu mu?

O �imdi ne d���n�yor,
                                     �u anda, �imdi, �imdi?...
 

24 Eyl�l 1945

En g�zel deniz :
                        hen�z gidilmemi� olan�d�r.
En g�zel �ocuk :
                        hen�z b�y�medi.
En g�zel g�nlerimiz :
                        hen�z ya�amad�klar�m�z.
Ve sana s�ylemek istedi�im en g�zel s�z :
                        hen�z s�ylememi� oldu�um s�zd�r...
 
 

25 Eyl�l 1945

Saat 21.
Meydan yerinde kampana vurdu,
nerdeyse ko�u�lar�n kap�lar� kapan�r.
Bu sefer hapislik uzun s�rd� biraz :
                                                8 y�l...
Ya�amak : �mitli bir i�tir, sevgilim,
ya�amak :
                  seni sevmek gibi cidd� bir i�tir...
 
 

26 Eyl�l 1945

Bizi esir ettiler,
bizi hapse att�lar :
                           beni duvarlar�n i�inde,
                                                    seni duvarlar�n d���nda.

Ufak i� bizimkisi.
As�l en k�t�s� :
bilerek, bilmeyerek
hapisaneyi insan�n kendi i�inde ta��mas�...
�nsanlar�n bir�o�u bu hale d���r�lm��,
namuslu, �al��kan, iyi insanlar
ve seni sevdi�im kadar sevilmeye l�y�k...
 
 

30 Eyl�l 1945

Seni d���nmek g�zel �ey
                                  �mitli �ey
d�nyan�n en g�zel sesinden en g�zel �ark�y� dinlemek gibi bir �ey.
Fakat art�k �mit yetmiyor bana,
ben art�k �ark� dinlemek de�il
                              �ark� s�ylemek istiyorum...
 
 

1 Ekim 1945

Da��n �st�nde :
ak�am g�ne�iyle y�kl� olan bir bulut var da��n �st�nde.
Bug�n de :
sensiz, yani yar� yar�ya d�nyas�z ge�ti bug�n de.
Birazdan a�ar
k�rm�z� k�rm�z� :
gecesefalar� birazdan a�ar k�rm�z� k�rm�z�.
Ta��r havam�zda sessiz, cesur kanatlar
                                       vatandan ayr�l��a benzeyen ayr�l���m�z�...
 
 

2 Ekim 1945

R�zg�r akar gider, 
ayn� kiraz dal� bir kere bile sallanmaz ayn� r�zg�rla.
A�a�ta ku�lar c�v�lda��r :
                            kanatlar u�mak ister.
Kap� kapal� :
                    zorlay�p a�mak ister.
Ben seni isterim :
senin gibi g�zel,
dost
      ve sevgili olsun hayat...
Biliyorum hen�z bitmedi
                                sefaletin ziyafeti...
Bitecek fakat...
 
 

5 Ekim 1945

�kimiz de biliyoruz, sevgilim,
��rettiler :
                a� kalmay�, ���meyi,
                yorgunlu�u �lesiye
                ve birbirimizden ayr� d��meyi.
Hen�z �ld�rmek zorunda b�rak�lmad�k
ve �ld�r�lmek i�i ge�medi ba��m�zdan.

�kimiz de biliyoruz, sevgilim,
��retebiliriz :
                d�v��meyi insanlar�m�z i�in
                ve her g�n biraz daha candan
                                                  biraz daha iyi
                                                                  sevmeyi...
 
 

6 Ekim 1945

Bulutlar ge�iyor : haberlerle y�kl�, a��r.
Buru�uyor h�l� gelmeyen mektup avucumda.
Y�rek kirpiklerin ucunda
                                   uzay�p giden toprak u�urlan�r.
Benim ba��ras�m gelir : � �P � r � y e ,
                                                   P � r � y e !...� � diye...
 
 

7 Ekim 1945

�nsan ���l�klar� ge�ti geceleyin a��k denizleri
                                                              r�zg�r-
                                                                         -larla.
Dola�mak tehlikeli h�l�
                                        geceleyin a��k denizleri...

Alt� y�ld�r s�r�lmedi bu tarla,
duruyor oldu�u gibi tank paletlerinin izleri.
Tank paletlerinin izleri
                                kapan�r bu k�� karla.

Ah, g�z�m�n nuru, g�z�m�n nuru,
yine yalan s�yl�yor antenler :
al�n teri tacirleri kapatabilsin diye defteri y�zde y�z k�rla.
Fakat Ezrailin sofras�ndan d�nenler
                                            d�nd�ler verilmi� kararlarla...
 
 

8 Ekim 1945

    �ekilmez bir adam oldum yine :
                                                uykusuz, aksi, n�let.
    Bir bak�yorsun ki
ana avrat s�ver gibi, azg�n bir hayvan� d�ver gibi bug�n �al���yorum,
    sonra bir de bak�yorsun ki
a�z�mda s�n�k bir c�gara gibi tembel bir t�rk�
    sabahtan ak�ama kadar s�rt�st� yat�yorum ertesi g�n.
    Ve beni �ileden ��kart�yor b�sb�t�n
                                        kendime kar�� duydu�um nefret
                                                                                ve merhamet...

    �ekilmez bir adam oldum yine :
                                                uykusuz, aksi, n�let.
    Yine her seferki gibi haks�z�m.
    Sebep yok,
                    olmas� da imk�ns�z.
    Bu yapt���m i� ay�p
                                    rezalet.
    Fakat elimde de�il
                                seni k�skan�yorum
                                beni affet...
 
 

9 Ekim 1945

D�n gece r�yama girdin :
dizimin dibinde oturuyormu�un.
Ba��n� kald�rd�n, kocaman, sar� g�zlerini bana �evirdin.
Bir �eyler soruyormu�un.
Islak dudaklar�n kapan�p a��l�yor,
                                        sesini duymuyorum ama.

Gecenin i�inde bir yerlerde ayd�nl�k bir haber gibi saat �al�yor.
Havada f�s�lt�s� ba�s�zl���n ve sonsuzlu�un.
K�rm�z� kafesinde, kanaryam�n : �Memo�mun t�rk�s�,
s�r�lm�� bir tarlada topra�� itip y�kselen tohumlar�n ��t�rd�s�
ve bir kalabal���n hakl� ve muzaffer u�ultusu geliyor kula��ma.
Senin �slak dudaklar�n hep �yle a��l�p kapan�yor
                                                        sesini duymuyorum ama...

Kahrederek uyand�m.
Kitab�n �st�nde uyuyakalm���m me�er.
D���n�yorum :
                yoksa senin miydi b�t�n o sesler?
 
 

10 Ekim 1945

G�zlerine bakarken
        g�ne�li bir toprak kokusu vuruyor ba��ma,
        bir bu�day tarlas�nda, ekinlerin i�inde kayboluyorum...

Ye�il p�r�lt�larla u�suz bucaks�z bir u�urum,
durup dinlenmeden de�i�en ebed� madde gibi g�zlerin :
                                                s�rr�n� her g�n bir par�a veren
                                                fakat hi�bir zaman
                                                b�sb�t�n teslim olmayacak olan...
 
 

18 Ekim 1945

Kale kap�s�ndan ��karken �l�mle bulu�mak �zre,
son defa d�n�p bakt���m�zda �ehre,
sevgilim, �u s�zleri s�yleyebilece�iz :
�� Pek de �yle g�ld�rmedinse de y�z�m�z�,
       �al��t�k g�c�m�z�n yetti�i kadar
                                                        seni bahtiyar
                                                                         k�lal�m diye.
Devam ediyor bahtiyarl��a do�ru gidi�in,
                                            devam ediyor hayat.
��imiz rahat,
g�nl�m�zde hak edilmi� ekme�ine doymu�luk,
g�z�m�zde �����ndan ayr�lman�n kederi,
                                       i�te geldik gidiyoruz
                                                         �en olas�n Halep �ehri...�
 
 

27 Ekim 1945

Bir elman�n yar�s� biz
                                yar�s� bu koskoca d�nya.
Bir elman�n yar�s� biz
                                yar�s� insanlar�m�z.
Bir elman�n yar�s� sen
                                yar�s� ben
                                          ikimiz...
 
 

28 Ekim 1945

It�r saks�s�nda artan koku,
denizlerde u�ultular
ve i�te dolgun bulutlar� ve ak�ll� topra��yla sonbahar...

Sevgilim,
ya� kem�lini buldu.
Bana �yle gelir ki
                 belki bin y�ll�k bir �mr�n maceras� ge�ti ba��m�zdan.
Ama biz h�l�
                 g�ne�in alt�nda el ele yalnayak ko�an
                                                                        hayran g�zl� �ocuklar�z...
 
 

5 Kas�m 1945

�i�ekli badem a�a�lar�n� unut.
De�mez,
bu bahiste
            geri gelmesi m�mk�n olmayan hat�rlanmamal�.
Islak sa�lar�n� g�ne�te kurut :
            olgun meyvelerin bayg�nl���yla p�r�ldas�n
                                                     nemli, a��r k�z�lt�lar...
Sevgilim, sevgilim,
                mevsim
                            sonbahar...
 
 

8 Kas�m 1945

Uzaktaki �ehrimin damlar� �zerinden
ve Marmara denizinin dibinden ge�ip
sonbahar topraklar�n� a�arak
                                        olgun ve �slak
                                                 geldi sesin.
Bu, �� dakikal�k bir zamand�.
Sonra, telefon simsiyah kapand�...
 
 

12 Kas�m 1945

Damardan bo�anan kan gibi �l�k ve u�ultulu
                                                    son lodoslar esmeye ba�lad�.
Havay� dinliyorum :
                            nab�z yava�lad�.
Uluda�da, zirvede kar
ve Kirezli-yaylada �ahane ve �ip�irin yatm�� uykudad�r
                                k�rm�z� kestane yapraklar�n�n �st�nde ay�lar.
Ovada kavaklar soyunuyor.
�pekb�ce�i tohumlar� k��laklar�na gitti gidecek,
sonbahar bitti bitecek,
nerdeyse girecek gebe-uykular�na toprak.
Ve biz yine bir k�� daha ge�irece�iz :
                                      b�y�k �fkemizin i�inde
                                      ve mukaddes �midimizin ate�inde �s�narak...
 
 

13 Kas�m 1945

Tarif kabul etmez, � diyorlar, � �stanbulun sefaleti,
milleti, � diyorlar, � k�r�p ge�irdi a�l�k,
verem illeti, � diyorlar, � diz boyu.
�u kadarc�k k�z �ocuklar�n�, � diyorlar, �
                                     yang�n yerlerinde, sinema localar�nda...

. . . . .
. . . . . . . . .

Kara haberler geliyor uzaktaki �ehrimden :
namuslu, �al��kan, fakir insanlar�n �ehri �
                                                                sahici �stanbulum,
sevgilim, senin mek�n�n olan
ve nereye s�r�lsem, hangi hapiste yatsam
                                           s�rt�mda, torbam�n i�inde g�t�rd���m
                              ve evl�t ac�s� gibi y�re�imde,
                              senin hayalin gibi g�zlerimde ta��d���m �ehir...
 
 

20 Kas�m 1945

Saks�larda h�l� tek t�k karanfil bulunursa da
ovada g�z nadaslar� yap�ld� �oktan,
                                        tohum sa��l�yor.
Ve zeytin dev�irilmekte.
Bir yandan k��a girilmekte,
bir yandan bahar fidelerine yer a��l�yor.
Bense hasretinle dolu
                ve b�y�k yolculuklar�n sab�rs�zl���yla y�kl�
                yat�yorum demirli bir �ilep gibi Bursada...
 
 

1945 y�l� Aral�k ay�n�n d�rd�

�lk g�z g�ze geldi�imiz g�nk� elbiseni ��kar sand�ktan,
giyin, ku�an,
benze bahar a�a�lar�na...
Hapisten
          mektubun i�inde yollad���m karanfili tak sa�lar�na,
kald�r, �p�lesi �izgilerle k�r���k beyaz, geni� aln�n�,
b�yle bir g�nde y�lg�n ve kederli de�il,
                                                  ne m�nasebet,
b�yle bir g�nde bir isyan bayra�� gibi g�zel olmal� N�z�m Hikmetin
          kad�n�...
 
 

5 Aral�k 1945

Delindi sintine,
esirler par�alamakta p�rangalar�.
Y�ld�z-poyrazd�r esen,
tekneyi kayalar�n �st�ne atacak.
Bu d�nya, bu korsan gemisi batacakt�r,
                                      ta� �atlasa batacak.
Ve senin aln�n gibi h�r, ferah ve �mitli bir �lem
                                                          kuraca��z Pir�yem...
 
 

6 Aral�k 1945

Onlar �midin d��man�d�r, sevgilim,
akar suyun,
                meyve �a��nda a�ac�n,
                serpilip geli�en hayat�n d��man�.
��nk� �l�m vurdu damgas�n� al�nlar�na :
                                � ��r�yen di�, d�k�len et �,
                         bir daha geri d�nmemek �zre y�k�l�p gidecekler.
Ve elbette ki, sevgilim, elbet,
dola�acakt�r elini kolunu sallaya sallaya,
dola�acakt�r en �anl� elbisesiyle : i��i tulumuyla
                                        bu g�zelim memlekette h�rriyet...
 
 

7 Aral�k 1945

Bursada havlucu Recebe,
Karab�k fabrikas�nda tesviyeci Hasana d��man,
fakir-k�yl� Hat�e kad�na,
�rgat S�leymana d��man,
sana d��man, bana d��man,
d���nen insana d��man,
vatan ki bu insanlar�n evidir,
sevgilim, onlar vatana d��man...
 
 

12 Aral�k 1945

A�a�lar ovada son bir gayretle p�r�ldamakta :
                                                        pul pul alt�n
                                                                        bak�r
                                                                              tun� ve tahta...
�k�zlerin ayaklar� ya� topra�a g�m�l�yor yumu�ac�k.
Ve da�lar dumana bat�k
                                      kur�un�, s�r�ls�klam...
Tamam,
sonbahar belki bug�n bitti art�k.
Yaban kazlar� h�zla gelip ge�ti demin
                                       herhal �znik g�l�ne gidiyorlar.
Havada serin
             havada is kokusu gibi bir �ey :
             havada kar kokusu var...

�imdi d��arda olmak,
          d�rtnala s�rmek da�lara do�ru at�.
�� Ata binmesini de bilmezsin,� �- diyeceksin ama
�akay� b�rak ve k�skanma,
yeni bir huy edindim hapiste :
seni sevdi�im kadar de�ilse de
                                  hemen hemen ona yak�n seviyorum tabiat�...
                                  Ve ikiniz de uzaktas�n�z...
 
 

13 Aral�k 1945

Gece kar birdenbire bast�rm��.
Bembeyaz dallardan da��lan kargalarla ba�lad� sabah.
G�z alabildi�ine Bursa ovas�nda k�� :
ba�s�zl�k ve sonsuzluk geliyor akla.
Sevgilim,
de�i�ti mevsim
            �eki�en geli�melerden sonra bir s��ramakla.
Ve kar�n alt�nda ma�rur
                                       hamarat
                                                    s�r�p gidiyor hayat...
 
 

14 Aral�k 1945

Hay aksi l�net, fena bast�rd� k��...
Sen ve namuslu �stanbulum ne haldesiniz kim bilir?
K�m�r�n var m�?
Odun alabildin mi?
Camlar�n k�y�s�na gazete k�ad� yap��t�r.
Gece erkenden yata�a gir.
Evde de sat�lacak bir �ey kalmam��t�r.
Yar� a�, yar� tok ���mek :
                d�nyada, memleketimizde ve �ehrimizde
                                              bu i�te de �o�unluk bizde...
 
 

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 樓市走勢| 青衣| 西半山| 西貢| 荃灣|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷公司| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| hk print| hong kong printing| Printing| 喜帖| 過膠| 信封| backdrop| print100| 咭片皇| 印館|

邮件营销| Email Marketing 電郵推廣| edm营销| edm| 营销软件| 推广软件| 邮件群发软件| 邮件群发| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| Aweber| 邮件主题怎么写| 邮件主题| 邮件模板| Maichimp| benchmark| SMS|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| barcode| handheld| inventory management| warehouse management| stock taking| POS| Point of sale| Business service| Web Development| vending| app development| mobile app development| handheld device| terminal handheld| inventory management software| pos system| pos software| pos hardware| pos terminal| printer hong kong| receipt printer| thermal printer| thermal label printer| qr code scanner app| qr scanner app| online qr code scanner| qr code scanner online mobile| qr code scanner download| mdm| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management|

Tomtop| Online Einkaufen| Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|

太古廣場| 海富中心| 中港城| 統一中心| 瑞安中心| 力寶中心| 信德中心| 新港中心| 中環中心| 合和中心| 康宏廣場| 星光行| 鷹君中心| 遠東金融中心| 港晶中心| 無限極廣場| 光大中心| 中遠大廈| 海港中心| 新世界大廈| 永安中心| 南洋中心| 永安集團大廈| 華潤大廈| 永安廣場| 朗豪坊| 時代廣場| 新世紀廣場| 太古城中心| 希慎廣場| 交易廣場| 創紀之城| 港威大廈| 企業廣場| 新文華中心| 置地廣場| 怡和大廈| 世貿中心| 太子大廈| 中信大廈| 禮頓中心| 中銀大廈| 銅鑼灣廣場| 環球大廈| 海濱廣場| 新鴻基中心| 萬宜大廈| Tower 535| 高銀金融國際中心| 海濱匯| 皇后大道中9號| 國際金融中心| 半島中心| 利園三期| 天文臺道8號| 信和廣場| 娛樂行| 南豐大廈| 帝國中心| 中環廣場| 美國銀行中心| 尖沙咀中心| 新東海商業中心| Chater House| Nexxus Building| One Island East| 中匯大廈| Fairmont House| 華懋廣場| 中建大廈| 北京道1號| 胡忠大廈| Central Plaza| The Centrium| LHT Tower| China Building| AIA Central| Crawford House| Exchange Tower| AIA Tower| World Wide House| One Kowloon| The Gateway | One Island South| Jardine House| Millennium City | Exchange Square| Times Square | Pacific Place| Admiralty Centre| United Centre| Lippo Centre| Shun Tak Centre| Silvercord| The Center| Mira Place| Ocean Centre| Cosco Tower| Harcourt House| Cheung Kong Center|

school| international school of hong kong| international school| school in Hong Kong| primary school| elementary school| private school| UK school| british school| extracurricular activity| Hong Kong education| primary education| top schools in Hong Kong| Preparatory| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| primary school hong kong| private school hong kong| british international school| extra-curricular| school calendars| boarding school| school day| Bursary| British international school Hong Kong| British school Hong Kong| English primary school Hong Kong| English school Hong Kong| International school Hong Kong| School Hong Kong| boarding school Hong Kong| best school in Hong Kong| School fees|

electric bike| Best smartwatch| Best Wilreless earphones|