NEYÝ BÝLDÝRÝR SAYILAR

sayýlar bebelerin kundaklarý
sayýlar tabutlarý þehirlerin	
		öldürülmüþ
                       öldürülebilecek olan
sayýlar yaklaþan bir þeyleri bildirir
sayýlar bildirir uzaklaþan bir þeyleri

nedir yaklaþan bize
bizden uzaklaþan nedir

dünya savaþý: I
dünya savaþý: II
14'ten 18'e 39'dan 45'e 10 yýl 54 milyon ölü
		      49 milyon sakat
ölülerle sakatlarýn memleketi
     103 milyon nüfuslu bir memleket
       ve ayrýca öksüzleri delileri yanýk taþlarýyla

ve gidenlerden biri evimizdendi
gitti dönmedi bir daha
19'unda mýydý 40'ýnda mýydý aklýmda kalmamýþ
döndü iki gözü kör
gök gözlü müydü kara gözlü müydü aklýmda kalmamýþ
döndü dizkapaðýndan kesik sol bacaðý
döndü ve kapýsýný bulamadý evinin
14'ten 18'e 39'dan 45'e 10 yýl 54 milyon ölü
		      49 milyon sakat

yeryüzünde yuvarlak hesap ve þimdilik 2,5 milyarýz
% 80'imiz aç
diþlerimiz dökülüyor
diþetlerimiz yara içinde
ölü derilerimiz çatlak
hele çocuklarýmýz
sallanan koca kafalarý
kýrýþ kýrýþ yüzlerinde kederli iri gözleriyle
ve eðri büðrü incecik bacaklarý üstünde karýnlarý
	                      davul gibi

yeryüzünde yuvarlak hesap ve þimdilik 2,5 milyarýz
% 80'imiz aç
yýl 1962
62 yýlýnda 2 avcý uçaðýný sofraya koysak
çevirsek ete ekmeðe þaraba salataya
40 milyon insan doyasýya yer içer
40 milyon kediye de artar ekmekten etten
kediler salata yemez þarap içmez
kedileri ben kattým ziyafete

balistik füzeleri filimlerde seyrettim
2 balistik füze yakýp kül eder 150 kitaplýðý daha
		        kurulmadan onlar
belki benim kitabým da vardýr içinde
62 yýlýnda bombardýman uçaklarýný gördünüz mü
son modellerini
2 bombardýman uçaðý 4 saðlýk evini yükler yanýna
			     bombalarýnýn
temeli daha atýlmamýþ 4 saðlýk evini koskoca 
			         pýrýl pýrýl
ve yataklarý röntgenleri umutlarýyla
62'de atomlu atomsuz silahlanma yarýþý 12 milyar
			      dolar yýlda
10 yýlda 120 bin milyar

yýldýzlarýn sayýsýna yakýn mý bilmem
120 bin milyar
yahut 150 milyon yapýlmamýþ ev
yapýlabilecek ama yapýlmamýþ ev
150 milyon ev hayaleti
5 odalý akarsulu elektrikli banyolu
kapýlarý merdivenleri pencereleri 150 milyon evin
güneþ doðarken camlarý
gölgeleri akþamüstü
balkonlarý ayýþýðýnda

ayýnýn ini var
sümüklü böceðin kabuðu
bizimse bu iþte halimiz ortada
bir adam tanýrým
iki elli iki ayaklý
kaytan kara býyýklý
otuzuna bastý bu yýl
iki oðlundan biri yedisinde öbürü altý aylýk
anasý karýsý kaynatasý
ve bir fotoðraf askerlikte çekilmiþ ya kendisinin ya
			 rahmetli babasýnýn
ya kaynatasýnýn
ve bir leðen
ve bir göz oda

150 milyon ev
bu evlerden bir teki
odalarý kapýlarý akarsuyu ve yemek masasý bu evin
62'de atomlu atomsuz silahlanma yarýþý 120 milyar
			       dolar yýlda
10 yýlda 120 bin milyar dolar
yahut 150 milyon yapýlmamýþ ev
yapýlabilecek ama yapýlamamýþ
tanýdýðým adamýnki de içinde
balkonunda ayýþýðý
62'de atomlu atomsuz silahlanma yarýþý 120 milyar
	                       dolar yýlda
yahut yuvarlak hesap 1 milyar ölü adayý
ve ölüme hazýr en azdan yarýsý bütün topraklarýn
yarýsý bütün aðaçlarýn balýklarýn bütün yaðmurlarýn
ve ana rahmine düþenlerin en azdan yarýsý ölüme
	                           hazýr
tepeden týrnaða silahsýzlansak
63'de mi olur 65'te mi artýk
atomlu atomsuz silahsýzlansak bütün iklimlerde
ve insanca iþlesek yeryüzü nimetlerini
çoðaltsak onlarý ¼
kazýrdýk açlýðýn kökünü üç ayda
diþlerimiz dökülmez olur
kanamaz diþetlerimiz
hele çocuklarýmýz
keder silinir gözlerinden
	eðri büðrü bacaklarý doðrulur
			iner þiþ karýnlarý

neyi bildirir sayýlar
neyi bildirmeli
yaklaþan nedir size
uzaklaþan nedir bizden.


Nâzým HÝKMET


 

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop@Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|

IT Support| printing labels| System Integration| Software development| label printing| QR code scanner| wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| inventory management system| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk|

banner| foamboard| backdrop| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Spray painting/banner/banner price| Backdrop/Backdrop price| Easy to pull / easy to pull frame price| Banner / printing / banner printing / printing quotation| Sticker / sticker printing| Leaflet / leaflet printing| Exhibition booth| Book printing| Bannershop/ebanner/eprint| Printing|