Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

 

MEMLEKET�MDEN �NSAN MANZARALARI�K�NC� B�L�MI
Atlanti�in dibinde upuzun yat�yorum, efendim,������������������������������� Atlanti�in dibinde������������������������������������� dirse�ime dayanm��.Bak�yorum yukar�ya:bir denizalt� gemisi g�r�yorum,yukar�da, �ok yukar�da, ba��m�n �zerinde,y�z�yor elli metre derinde,bal�k gibi, efendim,z�rh�n�n ve suyun i�inde bal�k gibi kapal� ve ketum.Oras� camg�be�i ayd�nl�k.Orda, efendim,orda ye�il, ye�il,orda ���l ���l,orda y�ld�z y�ld�z yan�yor milyonlarla mum.Orda, ey demir �ar�kl� ruhum,orda tepi�meden �iftle�meler, ���l�ks�z do�um,orda d�nyam�z�n ilk k�m�ldanan eti,orda bir hamam tas�n�n mahrem �ehveti,mahrem �ehveti efendim,����������������������� g�m�� ku�lu bir hamam tas�n�n�ve koynuna ilk girdi�im kad�n�n k�z�l sa�lar�.Orda rengarenk otlar�, k�ks�z a�a�lar������������������������ k�v�l k�v�l mahluklar� deniz d�nyas�n�n,orda hayat, tuz, iyot,orda ba�lang�c�m�z, Hac�baba,��������������������������� orda ba�lang�c�m�zve orda hain, �elik ve sinsi����������������������� bir denizalt� gemisi.400 metroya kadar s�z�yor ���k.Sonra alabildi�ine derin��������� alabildi�ine derin karanl�k.Yanl�z ara s�ra����������������� acayip bal�klar ge�iyor karanl���n i�inde������������������������������������������������������������ ���k sa�arak.Sonra onlar da yok.Art�k dibe kadar inen���� kat kat kal�n sular kati ve mutlak���������������������������������� ve en dipte ben.Ben, upuzun yat�yorum, Hac�baba,upuzun yat�yorum dibinde Atlanti�in��������������������������������� dirse�ime dayanm��,��������������������������������� bak�yorum yukarlara.Avrupa Amerika' dan Atlanti�in y�z�nde ayr�d�r�������������������������������������������� dibinde de�il.Gazgemileri gidiyor yukarda, �ok yukarda, birbiri pe�i s�ra.Omurgalar�n�n alt�n� g�r�yorum,������������������������������� omurgalar�n�n alt�n�.D�n�yor keyifili keyifli pervaneleri.D�menleri ne tuhaf suyun i�inde�nsan�n tutup tutup k�v�ras� geliyor.K�pekbal�klar� ge�ti gemilerin alt�ndan,kar�nlar�n� g�rd�m���������������� a��zlar� da orda.Gemiler �a��rd�lar birdenbire,herhalde k�pekbal�klar�ndan de�il.Denizalt� gemisi bir torpil att�, efendim�������������������������������������������� bir torpil.Gemilerin d�menlerine bakt�m:tela�l� ve korkakt�lar.Gemilerin omurgalar�nda imdat arar gibi bir hal vard�,gemiler bir b��ak darbesinden en yumu�ak yerini������������������ karn�n� saklamak isteyen insanlara benziyorlard�.Denizalt�lar birden �� oldular, derken, alt�, yedi, sekiz.Gazgemileri d��mana ate� a�arakinsanlar�n� ve y�klerini suya d�k�p sa�arak�������������������������������� batmaya ba�lad�lar.Mazot, gaz, benzin,tutu�tu y�z� denizin.Bir alev deryas�d�r �imdi yukarda akan,ya�l� ve yap��kan������� bir alev deryas� efendim.K�pk�z�l, g�mg�k, kapkara,arz�n ilk te�ekk�l� hengamesinden bir manzara.Ve denizin y�z�ne yak�n suyun i�i allak bullak.K�p�r�p, da��l�p par�alanmalar.Yukardan dibe do�ru inen gazgemisine bak.Gece uykuda gezenler gibi bir hali var:��������������������������������������������� lunatik.Ge�ti karga�al���,girdi deniz d�nyas�n�n cennetine.Fakat durmadan iniyor.Kayboldu �slak karanl�kta.Art�k bask�ya dayanamaz, par�alan�r.ve dire�i, efendim, bacas� yahut���������������������������������� nerdeyse yan�ma d��er.Yukarda insanla dolu denizin i�i.Bir tortu gibi dibe ��k�yorlar������������������������� tortu gibi ��k�yorlar, Hac�baba.Ba� a�a��, ba� yukar�,uzan�p k�sal�yor, bir �eyler aran�yor kollar� bacaklar�.Ve hi�bir yere, hi�bir �eye tutunamadan��������� onlarda iniyorlar dibe do�ru.Birden bire bir denizalt� d��t� yan�ba��ma.Par�alanm�� bir tabut gibi a��ld� k�pr��st� kaportas�ve M�nihli Hans M�ller d��ar� ��k�verdi.39 ilkbahar�nda denizalt�c� olmadan �nce��������������������������� M�nihli Hans M�llerHitler h�cum k�tas� alt�nc� tabur������������������������ birinci b�l�k����������������������������� d�rd�nc� mangada sa�dan ���nc� neferdi.M�nihli Hans M�ller�������� �� �ey severdi:1-Alt�n k�p�kl� arpa suyu2-�arki Prusya patatesi gibi dolgun ve beyaz etli Anna.3-K�rm�z� lahana.M�nihli Hans M�ller i�in�������������������������� vazife ��t�:1-�akan bir �im�ek��������������� gibi mafevke selam vermek.2-Yemin etmek tabancan�n �zerine.3-G�nde asgari �� ��f�t �evirip�������������������������� s�vmek silsilelerine.M�nihli Hans M�ller'inkafas�nda, y�re�inde, dilinde �� korku vard�:1-Der F�hrer.2-Der F�hrer.3.Der F�hrer.M�nihli Hans M�llersevgisi, vazifesi ve korkusuyla��������������������������� 39 ilkbahar�na kadar������������������������������������� bahtiyar������������������������������������������� ya��yordu.Ve Vagneryen bir operada do sesi gibi heybetli�arki Prusya patatesi gibi dolgun ve beyaz etli�������������������������������������������������������� Anna'n�ntereya�� ve yumurta krizinden �ikayet etmesine������������������������������������������������������� �a��yordu.Diyordu ki ona:-Bir d���n Anna,�yepyeni bir manevra kay��� takaca��m,�p�r�l p�r�l �izmeler giyece�im ben.�Sen beyaz ve uzun entari giyeceksin,�balmumundan �i�ekler takacaks�n ba��na.�Tepemizde �at�lm�� k�l��lar�n alt�ndan ge�ece�iz.�Ve mutlak�hepsi erkek 12 �ocu�umuz olacak.�Bir d���n Anna,�tereya��, yumurta yiyece�iz diye�top, t�fek yapmazsak e�er�yar�n 12 o�lumuz nas�l muharebe eder?
M�nihlinin 12 o�lu muharebe edemediler��nk� do�amad�lar,��nk� hen�z, efendim, Anna'yla zifaf vaki olmadan �nce�������������������������������� bizzat harbe girdi Hans M�ller.Ve �imdi 41 sonbahar� sonlar�nda�������������������������������� dibinde Atlanti�in������������������������������������� benim kar��mda durmaktad�r.Seyrek sar� sa�lar� �slak,k�rm�z� sivri burnunda esef,������� ve ince dudaklar�n�n k�y�lar�nda keder.Yan� ba��mda durdu�u haldey�z�me �ok uzaklardan bak�yor,�nsan�n y�z�ne nas�l bakarsa �l�ler.Ben biliyoum ki, o bir daha g�rmeyecek Anna'y�,ve art�k bir daha arpa suyu i�ip���������������� yiyemeyecek k�rm�z� lahanay�.Ben b�t�n bunlar� biliyorum, efendim,ama o b�t�n bunlar� bilmiyor.G�z� bir par�a ya�l�,silmiyor.Cebinde paras� var,�o�al�p eksilmiyor.Ve i�in tuhaf�art�k ne kimseyi �ld�rebilirne de kendisi �lebilir bir daha.�imdi �i�ecek birazdan,y�kselecek yukar�ya,sular sallayacak onuve bal�klar yiyecek sivri burnunu.
Ben�Hans M�ller'e bak�p, Hac�baba, bunlar� d���n�rkenyan�m�zda peyda oluverdi�������� Liverpul Liman�ndan Harri Tomson.Gazgemilerinden birinde serd�mendi.Ka�lar� ve kirpikleri yanm��t�.G�zleri s�ms�k� kapal�yd�.�i�man ve matru�tu.Bir kar�s� vard� Tomson'un:tavan s�p�rgesi gibi bir kad�n,tavan s�p�rgesi gibi, efendim, zay�f, uzun, titiz, temizve tavan s�p�rgesi gibi m�nasebetsiz.Bir o�lu vard� Tomson'un:alt� ya��nda bir o�lan, Hac�baba,tombul mu tombul, pembe beyaz, sar� papa m� sar� papa.Tuttum Tomson'un elinden.A�mad� g�zlerini."-Vefat ettiniz" dedim."-Evet " dedi, "�ngiliz imparatorlu�u ve h�rriyeti i�in:Can�m isterse, harp i�inde bile ��r�il'e s�vmek h�rriyetive can�m istemese de a� kalmak h�rriyeti u�runa.Fakat de�i�ecek h�rriyette bu son bahis,harpten sonra art�k i�siz ve a� kalacak de�iliz.Plan� haz�rl�yor Lordlar�m�zdan biri.Adalet: ihtilalsiz.Ben �ngiliz �mparatorlu�u'nu da��tmaya gelmedim, dedi ��r�il.Ben de ihtilal ��karmaya gelmedim:buna Kenterburi ba�piskoposu����������������� bizim tred�nyonun reisi����������������������������� ve kar�m raz� de�il.Ay bek yur pard�n.�������� ��te bu kadar,������������������� nokta, son."Sustu Tomson.Ve a�z�n� a�mad� bir daha.�ngilizler fazla konu�may� sevmezler,����������������������� hele h�moru seven �l� �ngilizler.
Tomson' la M�ller'i yanyana yat�rd�m.�i�tiler yan yana,yan yana y�kseldiler yukar� do�ru.Bal�klar Tomson'u afiyetle yediler,fakat dokunmad�lar �tekisine,Hans'�n etiyle zehirlenmekten korktular anla��lan.Hayvan deyip ge�me, Hac�baba,sen de hayvans�n ama��������������������� ak�ll� bir hayvan...� 
� 
Naz�m H�KMET (1902 - 1963)

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 樓市走勢| 青衣| 西半山| 西貢| 荃灣|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷公司| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| hk print| hong kong printing| Printing| 喜帖| 過膠| 信封| backdrop| print100| 咭片皇| 印館|

邮件营销| Email Marketing 電郵推廣| edm营销| edm| 营销软件| 推广软件| 邮件群发软件| 邮件群发| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| Aweber| 邮件主题怎么写| 邮件主题| 邮件模板| Maichimp| benchmark| SMS|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| barcode| handheld| inventory management| warehouse management| stock taking| POS| Point of sale| Business service| Web Development| vending| app development| mobile app development| handheld device| terminal handheld| inventory management software| pos system| pos software| pos hardware| pos terminal| printer hong kong| receipt printer| thermal printer| thermal label printer| qr code scanner app| qr scanner app| online qr code scanner| qr code scanner online mobile| qr code scanner download| mdm| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management|

Tomtop| Online Einkaufen| Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|

太古廣場| 海富中心| 中港城| 統一中心| 瑞安中心| 力寶中心| 信德中心| 新港中心| 中環中心| 合和中心| 康宏廣場| 星光行| 鷹君中心| 遠東金融中心| 港晶中心| 無限極廣場| 光大中心| 中遠大廈| 海港中心| 新世界大廈| 永安中心| 南洋中心| 永安集團大廈| 華潤大廈| 永安廣場| 朗豪坊| 時代廣場| 新世紀廣場| 太古城中心| 希慎廣場| 交易廣場| 創紀之城| 港威大廈| 企業廣場| 新文華中心| 置地廣場| 怡和大廈| 世貿中心| 太子大廈| 中信大廈| 禮頓中心| 中銀大廈| 銅鑼灣廣場| 環球大廈| 海濱廣場| 新鴻基中心| 萬宜大廈| Tower 535| 高銀金融國際中心| 海濱匯| 皇后大道中9號| 國際金融中心| 半島中心| 利園三期| 天文臺道8號| 信和廣場| 娛樂行| 南豐大廈| 帝國中心| 中環廣場| 美國銀行中心| 尖沙咀中心| 新東海商業中心| Chater House| Nexxus Building| One Island East| 中匯大廈| Fairmont House| 華懋廣場| 中建大廈| 北京道1號| 胡忠大廈| Central Plaza| The Centrium| LHT Tower| China Building| AIA Central| Crawford House| Exchange Tower| AIA Tower| World Wide House| One Kowloon| The Gateway | One Island South| Jardine House| Millennium City | Exchange Square| Times Square | Pacific Place| Admiralty Centre| United Centre| Lippo Centre| Shun Tak Centre| Silvercord| The Center| Mira Place| Ocean Centre| Cosco Tower| Harcourt House| Cheung Kong Center|

school| international school of hong kong| international school| school in Hong Kong| primary school| elementary school| private school| UK school| british school| extracurricular activity| Hong Kong education| primary education| top schools in Hong Kong| Preparatory| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| primary school hong kong| private school hong kong| british international school| extra-curricular| school calendars| boarding school| school day| Bursary| British international school Hong Kong| British school Hong Kong| English primary school Hong Kong| English school Hong Kong| International school Hong Kong| School Hong Kong| boarding school Hong Kong| best school in Hong Kong| School fees|

electric bike| Best smartwatch| Best Wilreless earphones|