Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

 

Ben bir insan,
ben bir Türk þairi Nazým Hikmet
ben tepeden týrnaða insan
tepeden týrnaða kavga, hasret ve ümitten ibaret...

 

 

 

Ben hem kendimden bahseden þiirler yazmak istiyorum,
hem bir tek insana, hem milyonlara seslenen þiirler.

Nazim Nazim

Hem bir tek elmadan, hem süpürülen topraktan, hem
zindandan dönen insan ruhundan, hem kitlelerin
daha güzel günler için savaþýndan, hem bir tek
insanýn sevda kederlerinden bahseden þiirler yazmak
istiyorum, hem ölüm korkusundan, hem ölümden korkmamaktan
bahseden þiirler yazmak istiyorum.

                                                                            Nâzým Hikmet


 

YAÞAMI

        Gerçek þair kendi aþký, kendi mutluluðu ve acýlarýyla uðraþmaz. Onun þiirlerinde halkýnýn nabzý atmalýdýr... Þair baþarýlý olmak için, yapýtlarýnda maddi yaþamý aydýnlatmak zorundadýr.
        Gerçek yaþamdan kaçan ve onunla baðýntýsýz konularý iþleyen kimse, saman gibi anlamsýzca yanmaya yargýlýdýr.
 

Nâzým HÝKMET
 

YAPITLARI

Güneþi Ýçenlerin Türküsü (1928)
835 Satýr (1929)
Jokond ile Si-Ya-U (1929)
Varan 3 (1930)
1+1=1 (1930)
Sesini Kaybeden Þehir (1931)
Benerci Kendini Niçin Öldürdü (1932)
Gece Gelen Telgraf (1932)
Taranta Babu'ya Mektuplar (1935)
Portreler (1935)
Simavne Kadýsý Oðlu Þeyh Bedreddin Destaný (1936)
Saat 21-22 Þiirleri (1965)
Kurtuluþ Savaþý Destaný (1965)
       
(Kuvâyi Milliye adýyla 1968)

Dört Hapishaneden (1966)
Rubailer (1966)
Yeni Þiirleri (1966)
Memleketimden Ýnsan Manzaralarý (1966-67)
       
(Kitabýn üçüncü cildi, 1965 yýlýnda "Þu 1941 Yýlýnda" adýyla yayýmlanmýþtýr)

Ýlk Þiirleri (1969)
Son Þiirleri (1970)
Nâzým Hikmet ve Seçme Þiirleri (1975, hazýrlayan: Asým Bezirci)
Tüm Eserleri (1975-1980, Cem Yayýnevi, 8 kitap, bütün þiirler)
Nâzým Hikmet'in Bilinmeyen Ýki Þiir Defteri (1980, hazýrlayan: Kemal Sülker)
Nâzým Hikmet Toplu Yapýtlarý (26 Kitap, Adam Yayýnlarý, 1988-1992)

ÞÝÝRLERÝ

21 1 924
Açlýk Ordusu Yürüyor
Asya-Afrika Yazarlarýna
Aþý
Ben Senden Önce Ölmek Ýsterim
Benerci Kendini Niçin Öldürdü?
Benim Oðlan Fotoðraflarda Büyüyor
Berkley
Beþ Satýrla
Beyazýt Meydanýndaki Ölü
Bir Acayip Duygu
Bir Ayrýlýþ Hikayesi
Bir Cezaevinde Tecritteki Adamýn Mektuplarý
Bir Gemici Türküsü
Bir Hazin Hürriyet
Bir Kýz Vardý Japonya'da
Bir Küvet Hikayesi
Bu Vatana Nasýl Kýydýlar
Bulutlar Adam Öldürmesin
Büyük Ýnsanlýk
Cevap Dört Numara
Ceviz Aðacý
Çankýrý Hapisanesinden Mektuplar
Çarlýk Rusyasýnýn Ölümü
Çýnarý Yýkmak Ýçin Baltayý Köküne Vururlar
Çocuklar Ölebilir Yarýn
Çocuklarýmýza Nasihat
Davet
Doðum
Dört Hapisaneden (Ýstanbul, Ankara, Çankýrý, Bursa)
Dörtlük
Dünyanýn En Tuhaf Mahluku
Dünyayý Verelim Çocuklara
Fakir Bir Þimal Kilisesinde Þeytan ile Rahibin Macerasý
Gazete Fotoðraflarý Üstüne
Gece Gelen Telgraf
Gelmiþ Dünyanýn Dört Bir Ucundan
Gerileyen Türkiye Yahut Adnan Menderes'e Öðütler
Giden
Giderayak
Gömlek Pantolon Kasket ve Fötre Dair
Gövdemdeki Kurt
Gözlerin
Güneþi Ýçenlerin Türküsü
Güneþin Sofrasýnda
Güz
Haber
Hasret
Hasret
Herkes Gibi
Hiçbir Aðaç Böyle Harikulade Bir Yemiþ Vermemiþtir
Hiciv Vadisinde Bir Tecrübei Kalemiye
Hoþgeldin
Hürriyet Kavgasý
Ýstanbul'da, Tevkifane Avlusunda
Ýyimser Adam
Ýyimserlik
Japon Balýkçýsý
Kadýnlarýmýzýn Yüzleri
Kalbim
Kanter Ýçinde
Karlý Kayýn Ormanýnda
Kemal Tahir'e Mektup
Kerem Gibi
Kýrkýncý Yýlýmýz
Kýþlýk Saray
Kýz Çocuðu
Kore'de Ölen Bir Yedek Subayýmýzýn Menderes'e Söyledikleri
Kuvâyi Milliye
Lodos
Mavi Gözlü Dev, Minnacýk Kadýn ve Hanýmelleri
Mavi Liman
Memleketimden Ýnsan Manzaralarý
Memleketimden Ýnsan Manzaralarý'ndan
Merhaba Çocuklar
Mor Menekþe, Aç Dostlar ve Altýn Gözlü Çocuk
Mukaddes Karýn
Münevver'in Doðum Günü
Nerden Gelip Nereye Gidiyoruz?
Neyi Bildirir Sayýlar
Nikbinlik
Niyazalant Sömürgesi
Orkestra
Otobiyografi
Ölçü
Ölüme Dair
Orada Tanýdýklarým I
Orada Tanýdýklarým II
Piraye Ýçin Yazýlmýþ : Saat 21-22 Þiirleri
Portatif Karyola
Postacý
Radyoaktiviteli Yaðmurlar Üstüne
Rubailer
Salkýmsöðüt 
Saman Sarýsý
Sen
Ses
Sesler Geliyor
Silahsýz Ýnsanlar
Þair
Þarkýlarýmýz
Þehitler
Þeyh Bedrettin Destaný
Tahirle Zühre Meselesi
Taranta - Babu'ya Mektuplar
Teftiþ
Trafik Memurlarý
Türkiye Ýþçi Sýnýfýna Selam
Üç Selvi
Vasiyet
Vatan Haini
Veda
Yarýda Kalan Bir Bahar Yazýsý
Yaþamaya Dair
Yine Ýyimserlik Üstüne
Yine Memleketim Üstüne Söylenmiþtir
Yine Ölüme Dair
Yine Yaðmur Üstüne
Yirminci Asra Dair
Yolculuk
Yürümek
Zafere Dair

ÝSÝMSÝZ ÞÝÝRLER
 

ÞÝÝR ÇEVÝRÝLERÝ

Kleopatra Ve Âþýklarý -  Aleksandr Sergeyeviç PUÞKÝN

NÂZIM HÝKMET IN ENGLISH

On Living - Translated by Randy Blasing & Mutlu Konuk
The Blue-eyed Giant, The Miniature Woman And The Honeysuckle - Translated by Randy Blasing & Mutlu Konuk
The Japanese Fisherman - Translated by Richard McKane
The Walnut Tree - Translated by Gün GENCER
Things I Didn't Know I Loved - Translated by Randy Blasing & Mutlu Konuk
Today Ýs Sunday - Translated by Randy Blasing & Mutlu Konuk

KENDÝ SESÝNDEN ÞÝÝRLERÝ

01. Salkým Söðüt Nazim Hikmet - Kendi Sesinde Siirler - 01. Salkim Sogut.mp3
02. Nikbinlik  Nazim Hikmet - Kendi Sesinde Siirler - 02. Nikbinlik.mp3
03. Haber  Nazim Hikmet - Kendi Sesinde Siirler - 03. Haber.mp3
04. Angina Pektoris  Nazim Hikmet - Kendi Sesinde Siirler - 04. Angina Pektoris.mp3
05. Yirminci Asra Dair  Nazim Hikmet - Kendi Sesinde Siirler - 05. Yirminci Asra Dair.mp3
06. Kýz Çocuðu  Nazim Hikmet - Kendi Sesinde Siirler - 06. Kiz Cocugu.mp3
07. Japon Balýkçýsý  Nazim Hikmet - Kendi Sesinde Siirler - 07. Japon Balikcisi.mp3
08. Akkaranfil  Nazim Hikmet - Kendi Sesinde Siirler - 08. Akkaranfil.mp3
09. Stransium 90  Nazim Hikmet - Kendi Sesinde Siirler - 09. Stransium 90.mp3
10. Dünya, Dostlarým ve Toprak  Nazim Hikmet - Kendi Sesinde Siirler - 10. Dunya Dostlarim Ve Toprak.mp3
11. Kerem Gibi  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 11. Kerem Gibi.mp3
12. Ýstanbul'dan Mektup  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 12. Istanbuldan Mektup.mp3
13. Türk Köylüsü  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 13. Turk Koylusu.mp3
14. Büyük Taarruz 1  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 14. Buyuk Taarruz 1.mp3
15. Büyük Taarruz 2  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 15. Buyuk Taarruz 2.mp3
16. Büyük Taarruz 3  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 16. Buyuk Taarruz 3.mp3
17. Ceviz Aðacý  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 17. Ceviz Agaci.mp3
18. Bahri Hazer  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 18. Bahri Hazer.mp3
19. Güz  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 19. Guz.mp3
20. Münevverin Doðum Günü Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 20. Munevverin Dogum Gunu.mp3
21. Yaþama Dair 1 Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 21. Yasama Dair 1.mp3
22. Sen  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 22. Sen.mp3
23. Uyanýþ  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 23. Uyanis.mp3
24. Akþam Gezintisi  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 24. Aksam Gezintisi.mp3
25. Gecenin Saat Biri  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 25. Gecenin Saat Biri.mp3
26. Doðum  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 26. Dogum.mp3
27. Memet  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 27. Memet.mp3
28. Memleketim Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 28. Memleketim.mp3
29. Vapur  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 29. Vapur.mp3
30. Bor Oteli  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 30. Bor Oteli.mp3
31. Sofra  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 31. Sofra.mp3
32. Salatalýk Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 32. Salatalik.mp3
33. Dörtlük  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 33. Dortluk.mp3
34. Yine Yaðmur Üzerine  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 34. Yine Yagmur Uzerine.mp3
35. Umut  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 35. Umut.mp3
36. Ruhun  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 36. Ruhun.mp3
37. Kar Kesti Yolu  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 37. Kar Kesti Yolu.mp3
38. Merih'e Giden Cosmos  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 38. Merihe Giden Cosmos.mp3
39. Mavi Liman  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 39. Mavi Liman.mp3
40. Kýyýdaki Ýhtiyar  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 40. Kiyidaki Ihtiyar.mp3
41. Masallarýn Masalý  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 41. Masallarin Masali.mp3
42. Büyük Ýnsanlýk  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 42. Buyuk Insanlik.mp3
43. Giderayak  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 43. Giderayak.mp3
44. Hasret Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 44. Hasret.mp3
45. Türkü  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 45. Turku.mp3
46. Yaþama Dair 2 Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 46. Yasama Dair 2.mp3

BESTELENEN ÞÝÝRLERÝ

   Asker Kaçaklarý, Grup Yorum - Asker Kaçaklarý
   Ceviz Aðacý, Cem Karaca - Ceviz Aðacý
   Güneþi Ýçenlerin Türküsü, Grup Baran - Güneþi Ýçenlerin Türküsü
   Salkýmsöðüt, Grup Baran - Salkýmsöðüt
   Þeyh Bedrettin Destaný, Ahmet Kaya - Þeyh Bedrettin
   Vapur, Zülfü Livaneli, Bir Vapur Geçer  
   Veda, Grup Yorum - Veda

NÂZIM ÝÇÝN ÞÝÝRLER

Ante POPOVSKÝ - Diyalog
Nâzým'ýn Yüreði  - Yevgeni YEVTUÞENKO

NÂZIM HÝKMET HAKKINDA

Nâzým Hikmet Ýçin - Louis ARAGON

BAÐLAR

nazimhikmet.fisek.com.tr
www.nazimhikmetran.com
www.nazimusta.com
www.marksist.com/tuncay_alp/nazim_hikmet_isci_sinifina_sevdali_bir_komunist_ozan.htm

 

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 樓市走勢| 青衣| 西半山| 西貢| 荃灣|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷公司| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| hk print| hong kong printing| Printing| 喜帖| 過膠| 信封| backdrop| print100| 咭片皇| 印館|

邮件营销| Email Marketing 電郵推廣| edm营销| edm| 营销软件| 推广软件| 邮件群发软件| 邮件群发| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| Aweber| 邮件主题怎么写| 邮件主题| 邮件模板| Maichimp| benchmark| SMS|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| barcode| handheld| inventory management| warehouse management| stock taking| POS| Point of sale| Business service| Web Development| vending| app development| mobile app development| handheld device| terminal handheld| inventory management software| pos system| pos software| pos hardware| pos terminal| printer hong kong| receipt printer| thermal printer| thermal label printer| qr code scanner app| qr scanner app| online qr code scanner| qr code scanner online mobile| qr code scanner download| mdm| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management|

Tomtop| Online Einkaufen| Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|

太古廣場| 海富中心| 中港城| 統一中心| 瑞安中心| 力寶中心| 信德中心| 新港中心| 中環中心| 合和中心| 康宏廣場| 星光行| 鷹君中心| 遠東金融中心| 港晶中心| 無限極廣場| 光大中心| 中遠大廈| 海港中心| 新世界大廈| 永安中心| 南洋中心| 永安集團大廈| 華潤大廈| 永安廣場| 朗豪坊| 時代廣場| 新世紀廣場| 太古城中心| 希慎廣場| 交易廣場| 創紀之城| 港威大廈| 企業廣場| 新文華中心| 置地廣場| 怡和大廈| 世貿中心| 太子大廈| 中信大廈| 禮頓中心| 中銀大廈| 銅鑼灣廣場| 環球大廈| 海濱廣場| 新鴻基中心| 萬宜大廈| Tower 535| 高銀金融國際中心| 海濱匯| 皇后大道中9號| 國際金融中心| 半島中心| 利園三期| 天文臺道8號| 信和廣場| 娛樂行| 南豐大廈| 帝國中心| 中環廣場| 美國銀行中心| 尖沙咀中心| 新東海商業中心| Chater House| Nexxus Building| One Island East| 中匯大廈| Fairmont House| 華懋廣場| 中建大廈| 北京道1號| 胡忠大廈| Central Plaza| The Centrium| LHT Tower| China Building| AIA Central| Crawford House| Exchange Tower| AIA Tower| World Wide House| One Kowloon| The Gateway | One Island South| Jardine House| Millennium City | Exchange Square| Times Square | Pacific Place| Admiralty Centre| United Centre| Lippo Centre| Shun Tak Centre| Silvercord| The Center| Mira Place| Ocean Centre| Cosco Tower| Harcourt House| Cheung Kong Center|

school| international school of hong kong| international school| school in Hong Kong| primary school| elementary school| private school| UK school| british school| extracurricular activity| Hong Kong education| primary education| top schools in Hong Kong| Preparatory| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| primary school hong kong| private school hong kong| british international school| extra-curricular| school calendars| boarding school| school day| Bursary| British international school Hong Kong| British school Hong Kong| English primary school Hong Kong| English school Hong Kong| International school Hong Kong| School Hong Kong| boarding school Hong Kong| best school in Hong Kong| School fees|

electric bike| Best smartwatch| Best Wilreless earphones|