Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

BENERC� KEND�N� N���N �LD�RD�?
 
B�R�NC� KISIM
 
B�R�NC� BAP
 
B�R GEN� ADAMA... HAK�M HERAKL�T'E...
YILDIZLARA VE A�KA DA�RD�R...
 

I

�ehir
     uzakta.
Gen� adam
                ayakta.
Ak�yor �ehirden ge�en nehir
gen� adam�n ayaklar� dibinden.
Gen� adam
     piposunu ��kar�yor cebinden
                                    aran�yor kibriti.
Bak�yor akar suya
       d���n�yor Heraklit'i,
d���n�yor b�y�k hak�m Heraklit'i gen� adam...
Kim bilir belki b�yle bir ak�am,
b�yle bir ak�am,
      Heraklit aln�n�
              ye�il g�zl� zeytinliklerde akan
                                                      suya e�di
                                                      ve dedi:
             �� Her �ey de�i�ip akmada,
                    bu h�l beni hayran b�rakmada..�

Heraklit, Heraklit; ne ak��t�r bu!.
ne ak��t�r ki bu, dalgalar�nda
                     da�l�d�r aln� en mukaddes putun
                     k�zg�n demir damgas�yla sukutun.
Gebedir her sukut bir y�kseli�e.
Ne m�mk�n kar�� koymak
                               bu k�p�rm�� geli�e..
Heraklit, Heraklit!.
       akar suya kabil mi vurmak kilit?

�ehir
      uzakta.
Gen� adam
               ayakta.
Ak�yor �ehirden ge�en nehir
gen� adam�n ayaklar� dibinden.
Gen� adam
     kibritini ��kar�yor cebinden
                                yak�yor piposunu.
 

II

Dikine mustatil bir apart�man�n
                                    en �st kat�nda
                                               d�rt k��e bir oda.
Perdesiz pencereler.
Pencerelerin d���nda y�ld�zl� geceler.
Gen� adam
           aln�n� dayam�� cama.
Ben, roman�n muharriri
                 diyorum ki gen� adama:
� Delikanl�m!.
               �yi bak y�ld�zlara,
                          onlar� belki bir daha g�remezsin.
     Belki bir daha
             y�ld�zlar�n �����nda
                      kollar�n� ufuklar gibi a��p geremezsin..

     Delikanl�m!.
               Senin kafan�n i�i
                               y�ld�zl� karanl�klar
                                                   kadar
                  g�zel, korkun�, kudretli ve iyidir.
     Y�ld�zlar ve senin kafan
                       k�inat�n en m�kemmel �eyidir.

     Delikanl�m!.
                Sen ki, ya bir k��e ba��nda
                                     kan s�zarak ka��ndan
                                                            gebereceksin,
                ya da bir dara�ac�nda can vereceksin.
                �yi bak y�ld�zlara
                             onlar� g�remezsin belki bir daha...

     Delikanl�m!.
               Belki beni anlad�n,
                                 belki anlamad�n.
     Kesiyorum s�z�m�.

     ��te kap� a��ld�
                   geldi beklenen kad�n..
     �� BEKLETT�M M�?�
     �� �OK...
            Ama zarar yok..�

Kad�n
yakalad� gen� adam�
                                  elinden.
Gen� adam
        yakalad� kad�n� belinden.
Bir yumrukta k�rd� cam�.
Oturdular pencerenin i�ine.
Sarkt� ayaklar� gecenin i�ine...
I��kl� bir deniz dibi gibi
            ba�lar�nda, sa�da, solda gece yan�yor.
Ayaklar� karanl�k bo�luklara sallan�yor..
Sallan�yor ayaklar�
sallan�yor ayaklar�...
........... DUDAKLARI ......

Sevmek m�kemmel i� delikanl�m.
Sev bakal�m...
Mademki kafanda ���kl� bir gece var,
benden izin sana,
                       seeeeev
                       sevebildi�in kadar...
 

�K�NC� BAP
 
GEN� ADAMIN, SEVG�L�N�N �AHISLARINA...
T�BET MABETLER� VE AMER�KAN F�L�MLER�NE...
AYIN ON D�RD�NE... GEN� ADAMIN ESRARENG�Z
ME�GALES�NE... VE N�HAYET, M�SEBB�B� ME�HUL
B�R �HANETE DA�RD�R.
 

I

Mevzubahs gencin
          ismi: BENERC�.
Kendisi aslen Hintli olup
          maskat� re'si DELH�'dir..
Dostlar�n�n nazar�nda tam
                                  adam,
d��manlar�n�n indinde azg�n bir delidir
ve Britanya polisinde k�nyesi ��phelidir..
�ekl� �emailine gelince:
Ne PATA�ON gibi tombul bir c�ce,
ne MAS�ST gibi bir dev,
ne de V�LL� FR�� gibi bir babik o�land�r O,
iki g�zl�, tek burunlu, basbaya insand�r O...
Birinci bab�m�zda,
Benerci'nin odas�na gelen kad�n
m�him bir rol oyn�yacak kitab�m�zda.
Kendileri bir �ngiliz mis'idir.
Hem �ngiliz mis'lerinin nefisidir...
�mdi,
be nefis
       Mis
       nerde, nas�l tan�d� Benerci'yi?.
diye sorarsam size, ben,
eminim ki, siz, cevaben:

�� Mermer
           merdivenler..
Kap�.
Kap�da k�v�rc�k sa�l�
                        ta�tan
                        iki aslan.
Tibet.
Tibette mabet.
Mabedin i�i...
Omuzlar�ndan ��kan on alt� kolu havada,
                                       ��plak karn� iki kat,
ba�da� kurup oturmu�
                           m�but
                           BUDA..
�nledi �k�z derisinden mukaddes davul:
� Savul!
         Savul!!.
             Savuuuul!!!.
Buda'ya kurban geliyor.
Sar� sa�l�, mavi g�zl� bir kad�n
                          beyaz, kar gibi..
Kad�n�n can�na k�yacaklar gibi..
A��ld� kanl� bir a��z �eklinde karn� Buda'n�n,
f��k�rd� mukaddes alevler d��ar�ya.
Uzun k�l�hl� Mo�ol rahipleri
         kald�rd�lar havaya beyaz kad�n�.
Doyuracakt�r Buda ate� dolu karn�n�.
Mavi g�zl� dilber kurban gidiyor, kurban...
. . . . . . . . . . . . . . . .

� Dran!
        Drrrran!.
           Drrrrrrrran!!!.

At�ld� �� el tabanca.
Yuvarland� Mo�ol rahipleri birbiri ard�nca.
Esmer bir delikanl� yakla�t� mavi g�zl� dilbere!
� Ka�al�m!
     bir an kaybedecek zaman de�il..

OTOMOB�L..
Son s�r'at..
Saatta 110 kilometre..

��te bu kurtar�lan kad�n,
           birinci bapta odaya gelen kad�nd�.
Onu kurtaran gen�:
                  BENERC�..
Ve bu suretle �ngiliz M�S
                    tan�d� Hintli genci..�
                             D�YEREK
                                           haltedeceksiniz.
Roman�m� daha ba�lamadan berbat edeceksiniz..
Gelin, etmeyin �ocuklar..
Ne ��kar,
       inan�n bir sefer olsun N�ZIM'a
       Amerikan filimlerinden fazla..

�lk tesad�f
         tramvayda oldu.
�kincisi
         lokantada.
���nc�de d���m ba�land� nihayet
                                   siyah pod�s�et
                                                 bir �antada..
�ngiliz k�z� mahsus
             �antas�n� yere d���rd�.
Hintli gen� mahsus
                      d��en �antay� g�rd�:
                                              kald�rarak
                                                   verdi k�za...
EEEEEEE?
             Sonra?
                 derseniz,
bak�n, birinci bab�m�za...
 

II

Ay�n on d�rd�.
Ay�n on d�rd�n� Paris'te a� gezen g�rd�,
dedi ki:
� Bu gece ay
             dibi kalay
                   bir tencere gibi...

Ay�n on d�rd�.
Ay�n on d�rd�n� Fatihli h�rs�z g�rd�,
dedi ki:
� Bu gece ay
           g�kte a��k kalan
                         bir pencere gibi.
Atlasak i�eriye,
               a��rsak, be iman�m,
                                    Meryem Ana'n�n
                                                g�m�� tak�mlar�n�.

Ay�n on d�rd�.
Ay�n on d�rd�n� �rlandal� bir polis g�rd�,
dedi ki:
� Benziyor ay
             y�ld�zlar�n yald�zlar�n� �almak i�in
                                      g��e ��kan bir h�rs�z�n
                                                               fenerine...

Ay�n on d�rd�.
Ay�n on d�rd�n� �air Salih Zeki g�rd�:
                                  benzetti kendi eserine
                                                               be�endi...

Ay�n on d�rd�.
Ay�n on d�rd�n� Londral� bir lord g�rd�,
dedi ki:
� Benziyor ay
                ha�metpenah�m�n
                          dizba�� ni�an�na...

K�zard� ay�n on d�rd�.
K�zaran ay�n on d�rd�n� bir parya g�rd�,
dedi ki:
� Benziyor ay
             Ganj'�n �st�ne damlay�p yay�lan
                                                        karde� kan�na.

Ay�n on d�rd�.
Bu sefer bizzat
             �ekik g�zleriyle ay�n on d�rd�
                           KALK�TA �ehrine civar,
                                            bir �ay tarlas� g�rd�.
Tarlan�n d���nda duvar.
��inde bir ev.

Gece saat: 2...

Evin alt kat�ndaki
                        oda.
Kapal� pencereler, asma bir lamba,
                                             bir masa ortada.
�� amele, iki k�yl�, bir muallim ve Benerci,
                                          yani ceman yek�n:
yedi Kalk�ta delikanl�s�, yedi ink�l�p genci......
Benerci s�z s�yl�yor:
� Bize kar��
          �ntelicent servis
                       kendine mahsus...

� Sus.
Bir t�k�rt� var.

D�nd� ba�lar
                kap�ya.

� Sana �yle gelmi�.
         Devam ediyorum arkada�lar:
�ntelicent servis
         kendine mahsus...

� Benerci, sus.
� R�zg�r...
� Arkada�lar
         �ntelicent servis...
� S�����s...
          S�nd�r�n...
                D��ar� bakaca��m...

Karanl�k...
Araland� pencere.
Ay �����
     parl�yan enli bir k�l�� gibi keserek karanl���
                                                              d��t� yere.
� Ne var?
� S�����sss!.
D��arda polis.
Lambalar� s�nm�� iki otomobil,
ve bir s�r� motosiklet...
� Sat�ld�k...
� Evet...
 

���NC� BAP

 

TAYM�S GAZETES�'N�N B�R TELGRAFI... VAZ�YET�N TELH�S� VE BENERC�YLE �STANBULDA MATBAADA B�R M�L�KAT... KALK�TADA UMUM� GREV... SOMADEVA... TA�LANAN �OCU�UM... VE DAHA B�R�OK Y�REKLER PARALAYICI HAD�SELERE DA�RD�R.

I

        Taymis gazetesinin Kalk�ta'dan ald��� bir telgraftan:

        KALK�TA - K�z�llar�n tevkifat� devam ediyor. �ehir civar�ndaki �ay tarlalar�nda metr�k bir evde toplanan gizli Vil�yet Komiteleri, i�tima halindeyken derdest edilmi�tir. Yedi ki�iden m�rekkep olan komite azalar�ndan alt�s� yak�nda adliyeye verileceklerdir. Yaln�z, ilk istintak neticesinde, gene komite azas�ndan, Benerci isimli bir gen� tahliye olunmu�tur...
 

II

Vaziyeti telhis edelim hele.

B�R.
Benerci ink�l�p�� bir gen�tir.
Haz�m zamanlar�n�, bo� gecelerini de�il,
boydan boya �mr�n� vermi�tir ihtil�le...

�K�.
Birinci bapta ��rendik ki,
Benerci �����d�r Britanyal� bir k�z�n.
Yani, delikanl�m�z�n
                    kalbine bir ta�
                                       d��m��.
K�rm�z� sa�l� bir ba�
                             d��m��
ve kalbi
        dalga dalga halkalan�yor...

�ki, A:
Benerci riyaset ederken gizli bir i�timaa
                                  alt� yolda��yla yakalan�yor.

�ki, B:
Fakat me�hul bir sebebe
                                 binaen,
yolda�lar�n�n mevkuf bulunmas�na ra�men,
                                   Benerci tahliye edilmi�tir.

�ki, C:
Bence, yani roman�n muharrirince
                                                 oldu�u kadar,
Benerci i�in de bu tahliye keyfiyeti
siniri, ruhu, kemi�i, eti
                      kemiren bir esrard�r, iki g�z�m,
                                                        serapa esrar...

. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .

Benerci, sana d�rt teklifim var:
Evvela,
Kalk�ta'dan �stanbul'a
                         ��k yola.
Bab��li caddesinde matbaaya gel...
Geldin mi?
�l�...

Saniyen:
        sinirini yen.
Kar��mda dikilip durma, otur...

Salisen:
      aya��n� iki defa yere vur:
Kap� a��ls�n
Lebbeeeeeeeeyk! deyip
                         bize iki �ay getirsin kahveci �stat.

Rabian:
           anlat.
�u m�thi� m��kili birlikte halledelim
                                                        seninle...

� Anlat�yorum.
                       Dinle:

Ve Benerci, maceray� bana, kafiyesiz fil�n, yani nesren ��yle anlatmaya ba�lad�:

        Sar�lm��t�k. Yok edilmesi l�z�m gelen baz� k�atlar vard�. Vakit kazanmak i�in, polisin �st�ne ate� a�t�k. Brovniklerimizin �arj�rlerini iki defa tazeledik. Birimiz kolundan, birimiz de ba��ndan yaraland�. Kur�unlar�m�z t�kendi. Britanya polisi i�eri girdi. G�rtlak g�rtla�a kap��t�k. Nihayet, k�sk�vrak ba�lad�lar bizi. Kamyonlara y�klediler. M�d�riyette, yedimiz birden, bir herifin kar��s�na dizildik.

Burada, Benerci yine co�tu, i�i kafiyeye d�kt�:

Herifin
          mavi g�zleri �ipil �ipil
                                            surat� �illiydi.
�ntelicent'ten oldu�u belliydi.
Ge�ti arkada�lar�n �n�nden.
Benim �n�mde durdu.
Y�z�me bakt�.
�smimi sordu.
Beni b�rakt�...
Ni�in b�rakt�lar beni?
Beni
        ni�in
                b�rak-
                         -t�lar?
� Benerci, buna bir tek sebep var.
� Ne?
� D��ecekler pe�ine..
                            E�ine??
                                 Ate�ine??
                                        Mate�ine??
     T�k�rm���m kafiyenin i�ine...
     Yani, anl�yaca��n, seni b�rakt�ktan sonra pe�ine d��ecekler. Sonra cooop, haydi bir tevkifat daha. Tabii, sen yine i�erde. Hem bu sefer art�k surat�na bak�p ismini sorup b�rak�lmamak �art�yla. ��te tahliye keyfiyetinin sebebi...
� Sebep bu de�il. Ben, tamamen temizim. Arkamda takip yok.
� Tuhaf �ey. D��ar�da temas etti�in arkada�lar ne diyor?
� Galiba onlar da senin gibi d���n�yorlar. �ki �� defa, muhtelif arkada�larla temas etmek istedim. Fakat verdi�im randevulara gelmediler. Arkada�lar benimle g�r��mek istemiyor.
� �yleyse, sen hemen yine Kalk�ta'ya git o�lum. Ne halt edersen et, �u vaziyeti bir d�zelt bakal�m.

Benerci gitti.
Bakt�m ki, pencereden:
        muktesit, muharrir ve muhbir
                                    Nedim Vedat Bey ge�iyor.
D���nd�m Benerci'yi
ve mel'un bir ihtimalle birden
                             y�re�im c�zz etti.

Arif olanlar i�in,
               bu fas�l burada bitti...
 

III

Stop:
Fren!
Z����nk!
Durdu!.
Amele
         ba� parma��n� tele
                                dokundurdu.
Ak�m�lat�r, dinamo, motor, buhar, benzin,
                                                                elektrik,
Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrik!
      D     U     R      -      D     U      !!!..

Y�ksek tu�la bacalarda dumanlar donakald�.
Koptu kay��lar.
� Patron, sabotaj var!.
� Ko� telefona.
� ��lemiyor...
� Telgraf...
� Teller kesilmi�,
                          makina bombo�...
� Ko�!..
               Kar��mda durma, avanak!..
Hangarda ne varsa, �st�ne atl�yarak,
                                                  ko�un �ehre...
Sarjant, polismen, asker,
                          k�rk ikilik, tayyare, tank,
                                                ne bulursan�z,
                                                               yeti�tirin...
Birden
       bisiklet, motosiklet, otomobil, omnib�s
                    tozu dumana katt�lar, duman� toza...
Fakat
         yine birden
                            ek�i boza...
Ne ileri
        ne geri.
Paaaaah!..
F�����ss...
Patlad� lastikleri...
Ge� kald�lar, ge�!..

Drran
          drrrn
                  drrran...
Tiki taka frev...
Edildi il�n
     Umum� grev!!!..

Kalk�ta grevdedir.
Benerci evdedir,
             s�rt�st� yat�yor yatakta...
Ge�iyor hayk�r��malarla kap�s�n�n �n�nden
tek ba�l�, tek y�rekli, milyon ayakl� Kalk�ta...

Onlar, hep beraber grevdedir...
O, yapayaln�z evdedir.
Yapayaln�z...
             Tavan, kap� ve duvar...
Onu kavgaya �a��rmad�lar.
G�nlerdir ki, onu g�rd�k�e arkada�lar�
                                            �evriliyor ba�lar�...

Benerci yatakta
Kalk�ta ayakta.
Benerci g�rmeden g�r�yor yatt��� yerden
y�r�yen Kalk�ta'y�:

�Ad�m
      Ad�m.
Ad�m � lar
      ad�m � lar�...
Kal � d�r�m
      kal � d�r�m.
Kal � d�r�m � lar
      kal � d�r�m � lar�...
Cad � de...
Cad � deler...
Kalabal�k...
      Ka � la � ba � l�k
                                    itiyor
                                            iki
                                                yana
                                                    apar � t�man � lar�...
Behey tram � vay!..
               �i�neneceksin:
sa�a sola sap...
Ge�it yok.
Rap
     rappp
             rappp!!!!!
Ve...
      Va...
           Vey...
� Yol a��n kamyonlara
      amele �ocuklar�
                      babalar�n� ge�iyor..�

Hayk�raraktan
       Benerci f�rlad� yataktan.
�imdi sokaktan
                tek bir insan sesi y�kseliyordu...
Benerci ko�tu pencereye:
    A�ada sokak
              kalabal�k.
Yukarda masmavi bir hava
A�ada bir kamyonun �st�nden
                                   kalabal��a
S�z s�yl�yor en yak�n arkada�� SOMADEVA:*
�� Arkada�lar!
                      Aylard�r ki anam�z avrad�m�z
                      uzun a� di�leriyle di�lediler
                                             kendi memelerini.
Arkada�lar...
               ��plak a� karn�n� kur�unlara vermek,
                                       k�vranarak gebermek...
. . . .  Tek  . . . .
      . . . . . . . . . .  Vaar?
Hay�r!.
          Ar . . . . . . . lar . . . . . .

(*) SOMADEVA, Benerci'nin en yak�n arkada�� olup, uzun bir m�ddetten beri Kalk�ta'da bulunmuyordu. Binaenaleyh, b�yle bir zamanda onun sesini duyup kendisini g�rmek, elbette ki, Benerci'yi sevin�li bir hayrete d���recektir.   N.H.
 

�n�m�zde onlar
                   kal�n enselerini k�r�p
                   boynuzlar�n� saplay�nca topra�a...
                                         . . . . .  a�a....
Biz....
     . . . . . . .  mizi!.
Patiska bir g�mlek
                          gibi y�rtarak
                                       etimizi
kanl� kemiklerimizle
                    . . . . . . . . ca��z . ! ! . .
O zaman g�lleri kokl�yaca��z.
O zaman
              tabiat
                    g�zel bir a��z
                    gibi kar��m�zda g�l�msiyecek...�

        Benerci   art�k   kendini   tutamad�.   Pencereden    ��   defa:    S O M A D E V A..     S O M A D E V A..         S O M A D E V A..  diye hayk�rd�. Bu hayk�r�� o kadar kuvvetli idi ki, S O M A D E V A  sustu. Birdenbire esen r�zg�rla bulutlar� da��lan bir yaz sa�ana�� gibi sokaktaki kalabal���n u�ultusu kesildi. �nsanlar, ba�lar�n� enselerinin �st�ne yat�rarak, dikine mustatil apart�man�n yedinci kat�ndaki perdesiz pencereye bakt�lar. Ve orada, cam�n arkas�nda, Benerci'nin sar� y�z�n� g�rd�ler.
        S O M A D E V A, Benerci'yi tan�d�. Kollar� ona do�ru uzan�r gibi oldu. Bu hareketi, yaln�z yukardan Benerci ve kendi i�inin i�inden  S O M A D E V A  g�rd�. Ba�ka hi�bir g�z, uzanmak, kucaklamak istiyen kollar�n hasretini g�remedi.
        Yukardan, yine Benerci, �� defa ba��rd�:
        � S O M A D E V A..  S O M A D E V A..  S O M A D E V A...
        A�ada  S O M A D E V A,  kamyonun etraf�na toplananlara:
        � Bana bir ta� veriniz, dedi.
        Ta�� verdiler. Ve en eski g�nlerin en yak�n arkada��:
        � Bu adam nefsini kurtarmak i�in yolda�lar�n� satm��t�r. Benerci m�stevlilerin casusu olmu�tur. En yak�nlar�n�n kellesini satmasayd�, bunu yapmasayd�, onun kahrolas� ba��n� omuzlar�n�n �st�nde b�rakmazlard�, dedi. Ve sa� kolunun b�t�n kuvvetiyle, yedinci kattaki perdesiz pencereden bakan sapsar� insan�n y�z�ne, ta�� att�...
        SOMADEVA'n�n ta��, BENERC�'nin aln�na geldi. Benerci dimdik durdu. �ki ka��n�n aras�ndan s�zan kan, �enesinden g��s�ne akt�...
        Ve Benerci'nin ba�� benim, ben N�z�m Hikmet'in dizlerine d���nceye kadar, en b�y�k, en iyi, en sevgili, kahreden ve yaratan KALK�TA, onu ta�lad�.
        Bayg�n �ocu�umu, yata��na yat�rd�m. Camlar� par�alanm��, pervazlar� kanl� pencereye ��kt�m. Aras�ra arkas�na d�n�p bakarak uzakla�an kalabal���n pe�inden �u suretle feryada ba�lad�m:
        Benerci benim o�lum...
        Ben onun y�z�n�
                      g�rebilmek i�in
        ka� kerre gecemi g�nd�z�m�
                                  on birlik t�t�ne satarak
        dumandan bir adam gibi dikilip durmu�um...
        Benerci benim o�lum,
                              ben onu
                                    uykusuz gecelerin
                                              ellerine do�urmu�um...

        Benerci sizi satmad�.
        Benerci g�nlerdir yemek yemiyor,
        gecelerdir yatmad�.
        O yatm�yor, ben yatabilir miyim?
        Benerci sizi satmad�,
        sizi ben satabilir miyim?
        Benerci benim o�lum.
        Onu ben
                  kellemden, etimden, iskeletimden
                                                    sizin i�in do�urdum...

        Dostlar!
        ��inizden bir ��ban gibi ��phenizi yolunuz.
        Benerci sizin o�lunuz,
                              benim o�lum...

Fakat, kalabal�k, benim sesimi bile i�itmeden ilerledi, kayboldu. O zaman, h�l� bayg�n yatan �ocu�uma d�nd�m, dedim ki:

        Dostlar dinlemedi beni Benerci.
        Benerci o�lum, k���c���m, b�y���m,
        ba��nda dola�an bu mel'un d���m
                                 ��z�lene kadar...
                              bizim ah! deme�e hakk�m�z yok,
        Onlar�n ta�lama�a hakk� var...
 

IV

KALK�TA'DA B�R POL�S KARAKOLUNUN
Y�KSEK DUVARLARININ D�B�

G�k g�rler. Vakit ak�am �zeri. �� polis karakolun duvarlar� dibinde bulu�ur.
 

B�R�NC� POL�S � Nereye gitmi�tin?
�K�NC� POL�S � Domuz bo�azlamaya...
���NC� POL�S � Sen nerdeydin?
B�R�NC� POL�S � K�pr�n�n �st�nde
                                   bir Hintli kar� g�rd�m demin.
Kuca��nda kertenkele suratl� bir �ocuk vard�.
�ocuk beni g�r�nce ba�lad� a�lamaya
                                               a�lamaya
                                               a�lamaya...
Kar�ya:
� Sustur �u pi�i,
     Britanya polisine selam versin,
                                                     dedim.
     Selam vermezse, kuyruksuz bir fare gibi
                                                        gebersin
                                                                  dedim.
Ne sustu, ne selam verdi kara kurba�a yavrusu.
Ak�yordu su...
Akar suya f�rlatt�m bu z�rlayan �eytan pi�ini.
Anas� y�z�me bak�p
                kara bir u�urum gibi �ekti i�ini.
Dokundu rikkatime
                bu i� �eki�.
Madrasl� bir ihtiyar:
                �Azab� azapla tedavi edin...�
                                                           demi�.
Getirdim karakola kocakar�y�.
Sar� s�rt�ndan k�z�l kan s�zd�r�p
                  �ekece�im i�inden a�r�y�...
�K�NC� POL�S � Sana bu i�te yard�m i�in
                                kocakar�y� eski bir hal� gibi
                                          ayaklar�na serece�im.
B�R�NC� POL�S � L�tufk�rs�n...
���NC� POL�S � Ben de sana:
Bengale ormanlar�nda avlanm�� bir filin
                            kopar�lm�� erkekli�inden
                                         bir kam�� verece�im...
B�R�NC� POL�S � Ba�ka bir �ey istemez...
                            Malumdur bana azab� �sd�rap,
                            ezberimdedir tekmil
                                                      kitab� �st�rap.
Mesel�:
Uykulara k�bus gibi ��kebilirim,
                            t�rnak s�kebilirim,
kulaklar�n i�ine kur�un d�kebilirim.
Ellerin derisini eldiven gibi soymak,
koltuk alt�na kaynar sudan yeni ��km��
                              hindi yumurtas� koymak,
sirke damlatarak g�zleri oymak,
domuz topu �tlak olunan us�l,
velhas�l daha bin bir us�lle gayeye vus�l
                                          m�mk�nd�r bence...
Bak�n�z, bende ne var?
3. VE 2. POL�S � G�ster bize
                                         g�ster bize!!
B�R�NC� POL�S � Grevde yakalanan
                                  Hintlilerden birinin
                                  taze kesilmi� ba�parma��...
Kesildikten sonra yar�m santim uzad� t�rna��...
3. VE 2. POL�S � Haydi i�eri gidelim,
                                uzayan t�rna�� seyredelim...

        Polisler karakoldan i�eri girerler. Bir m�ddet sahne bo� kal�r. Benerci gelir.
        Ya�mur ya�maya ba�lar... Benerci, belini karakolun duvar�na dayayarak ��melir.
        Karakolun duvar�ndan insan ���l�klar� gelmektedir. Ve ya�murun i�inden uzun bir �ehrin u�ultusu i�itilmektedir.
        Karakolun duvar�ndan gelen insan ���l�klar�: Kalk�ta grevcilerine aittir.
        Ya�murun i�inden u�ultusu i�itilen �ehir: Kalk�ta'd�r.
        Ya�mur... Alaca karanl�k... Ak�am sular�...
        Kalk�ta grevi ma�l�p olmu�tur.
        Somadeva yakalanm��t�r. Ve Benerci'nin, duvar� dibine ��meldi�i karakolda, Somadeva'n�n omuzba�lar� dilim dilim yar�larak kan�yor.
        Ya�mur... Karanl�k... Gece iyiden iyiye indi.
        Benerci'nin sa�lar�, omuzlar�, dizkapaklar� s�r�ls�klam oldu. Arkada�lar�n�n att��� ta�larla aln�nda a��lan yaray� kapayan sarg� �sland�, yap��t�...
        Arkada�lar i�erdedir.
        Benerci yine d��arda...
        Kara g�mlekli bir �talyan fa�istinin bile, o�lumun �ekti�i azab� duymas�n� istemem...
 

B�R�NC� KISMIN SONUNCU BABI

I

BENERC�'DEN ALDI�IM MEKTUPTUR

Benerci'den ��yle bir mektup ald�m, aynen ne�rediyorum:

"Sana verdikleri zaman
                                    bu
                                      mektubu
belki ben �oktan
                  nokta
                      son
                            demi�imdir.
Bu sefer dostlar�n ta��n� de�il,
mendebur bir kur�unu kafamdan yemi�imdir.

N�z�m,
biliyorum,
�l�m�n �n�nde rol kesip
      Hamlet gibi budala,
                     Verter gibi komik olmamak l�z�m.

N�z�m,
bilmiyorum, ne haltedeyim?
                Nas�l altedeyim?
��yle bir poz al�p durmak
              kendi kendini vurmak,
                                k�yak i� do�rusu!..

Bak,
kap� kom�um uyand�,
       muslukta ak�yor su,
          y�z�n� y�k�yor...
�ndi �sl�k �alarak merdivenlerden
                                                   soka�a ��k�yor...

Ben...
Ne Hamlet, ne de Verter...!!!
Neyse, ge�...
��i anlatay�m,
     t�ra� yeter...

Sokak karanl�kt�.
Senin, nefis
                Mis
                      dedi�in
birdenbire kar��ma ��kt�.
Dedi ki: �Aylard�r pe�indeyim�
dedi ki: �tel�� i�indeyim,
                    nerdesin?�
Daha bir�ok �eyler dedi korkuya, a�ka dair.
Eklendi hat�ralar hat�ralara.
Sonra,
�Nereye gidiyorsun?� dedi, �eve geldik� dedi,
                                                           �i�eri gir.�
Onun evine girdik.
Ev karanl�k ve bombo�tu.
Yatak odas�, lamba yand�, konu�tum:
� Bana bir bardak
                    dumanl�, k�rm�z�, s�cak
                                             �ay, dedim.

��kt� d��ar�.
Bakt�m kar��da �anta.
Hani taaa
         onun yolda d���rd���
         ben Benerci serseminin g�rd���
                                   siyah pod�s�et �anta.

A�t�m:
    K�atlar.
Okudum:
    �ntelicent servis raporlar�,
    ve yeni bir tevkifat listesi var.
                    Benim ismim yok.

Anlad�m.
��eri girdi o,
barda�� b�rakt�.
Y�z�me, elime, �antaya bakt�.
Bak��t�k.

Tuttum omuzlar�ndan.
Ba��n� vurdum duvara
                         vurdum...
Duvarda kan.
Vurdum duvara...

Sonra...
         Sokak...
               Tramvay yollar�
                   tramvay yollar�,
                         sa�lar�, sollar�
bombo�, u�suz bucaks�z tramvay yollar�...
Nefes nefese ko�arak
      sonra teker teker
                              merdivenler.

Durdum.
Odam.
Darg�n bir ka� gibi k�m�ldand� tokma��n sap�.
A��ld� kap�.
Oturdum.
Kalkt�m.
Odan�n ortas�nda dola�t�m biraz.
Sonra
      bakt�m
            duvarlara.
D��arda �afak atm��,
duvarlar bembeyaz.
Bakt�m duvarlara.
Sonra
      sa� elim art cebimden
                            brovni�i ��kard�.
A�z�mda c�gara vard�.
Ac� geldi t�t�n
            t�k�rd�m.
�arj�r� s�rd�m.
Kur�un
       namlunun i�indedir.
Kalbim
           hudut haricindedir...
�imdi benden sana son g�z
                                son s�z
                                son ses:
                                S.. O.. S!!.
                                S.. O.. S!!.
                                S.. O.. S!!.
 

II

KALK�TA'YA G�D�P BENERC�'Y�
NE HALDE BULDUM?

Ya yatt� karanl�k sulara
                yahut da yat�yor.
�mdat i�areti var,
           ���kl� bir umman gemisi bat�yor...
                                                  dedim.
G�zleri kanl� bir kurt gibi mesafeleri yedim,
                                    yeti�tim Kalk�ta'ya...
G�kten bir kartal gibi al�alarak
                            girdim yedinci kattaki odaya.

O ne?
Benerci yaz� yaz�yor �sl�k �alarak...
Dipdiri!
Teresin keyfi yerinde...
Ne m�kemmel bir ���k var
                                    beni g�ren g�zlerinde.
G�zlerinin i�ine g�ne� vuruyor.

Masada bir portakal duruyor,
               soluyarak soyup yedim.
� Haydi be herif, anlat! dedim...
 

III

�L�S�N� BULACA�IMI ZANNETT���M HALDE
KAR�IMA YAZI YAZAR VE ISLIK �ALAR B�R VAZ�YETTE
�IKAN BENERC�'N�N "ANLAT BE HER�F..." FERYADIM
�ZER�NE BANA ANLATTIKLARI:

� En yak�nlar�m, en yak�n dostum
                     ta�lad�lar beni, ta�lad�.
Ve mavi g�zl� kad�n yolda�lar�m� sat�p
                       ba��m� bana ba���lad�...
Karard� i�im
Karard� i�im...
Kulaklar�mda kazma sesleri.
��imde �slak
        bir toprak
                   kaz�lmaya ba�lad�.
Girdim yar� belime kadar
             dumanl� s�cak karanl�klara...

� Sonra?
� �ok ��k�r ki, sonras� senin
k�t� edebiyat yapmana yaram�yacak kadar sade,
                                                           alelade!..
Hani �stad�n bir s�z� var:
�BO� GECELER�N� DE��L,
  BOYDAN BOYA �MR�N� VER �NKIL�BA...�
                                                                    diyor.
Bu s�z.
        V�RG�L
Kocaman, ��plak bir al�ndan bakan iki g�z.
                                               V�RG�L

Ve Ben i�te sa��m!..
Anlad�m ki �unu......
��kard�m namludan kur�unu,
onu deh�etli g�zel g�nlere sakl�yaca��m...
 

Birinci K�sm�n Sonu
 
 

�K�NC� KISIM

 

B�R�NC� BAP

 

BENERC� TEKRAR ARKADA�LARINA KAVU�UR...
SOMADEVA YATA�A D��ER...
ROY DRANAT'IN HAYAT FELSEFES�...
Y�RM�NC� ASIR TAR�H�N�N BA�LANGICI
V.       S...               V.       S...
 
Noktanoktanoktanokta nooook-ta
Basm��t�r yine ba�r�na Benerci'yi
o inan�lmayacak kadar iyi
kahredip yaratan KALK�TA.
Noktanoktanoktanokta Noooook-ta
 

I

Bu yaz:
Sabahlar� � taze s�t gibi beyaz,
��le zamanlar� � erimi� bak�r gibi ayd�nl�k,
ak�amlar� � Bombayl� kad�nlar�n esmer teninden �l�k
ve geceleri � �z�m salk�mlar� gibi y�ld�zl�yken hava
                                                          SOMADEVA
                                                           d��t� yata�a.
        Kan geliyor bo�az�ndan.
        Dinleyin bunu Benerci'nin a�z�ndan:
        �� Gazete k�atlar�yla �rt�lm�� olan masada bir gaz lambas� yan�yordu. Somadeva, duvar�n dibindeki yer yata��ndayd�. Boynu bembeyaz. Elmac�k kemiklerinin derisi k�rm�z�la�m��t�. T�ra�� uzam��. Ve g�zleri l�zumundan fazla ayd�nl�k, l�zumundan fazla karanl�kt�.
        Yatak �ar�af�n�n ayak ucunda bir tahta kurusu y�r�yor.
        Gittim, tahta kurusunu ald�m. Masadaki gazete k�ad�n� kopard�m, koyula�m�� siyah bir kan damlas�na benziyen hayvan� k�ad�n i�inde ezdim.
        Somadeva g�ld�:
        � Benerci, beni seviyorsun, dedi.
        G�zlerini y�z�mde gezdirdi. G�zleri aln�mda durdu:
        � Benerci, seneler ge�ti. Benim att���m ta��n izi silinmemi�. Bunun �imdi fark�na vard�m, dedi.
        Yeni do�mu� bir �ocuk gibi nefes ald�:
        � Bug�n iyiceyim, dedi.
        Su istedi. Verdim.
        � Karanl�k, dedi.
        Lamban�n fitilini a�t�m.
        Yine ona para getirmi�tim.
        � Bu paray� nineye verirsin yine. Her g�n besleyici yemekler pi�irsin. Hem, �� ���n mutlaka yemelisin, dedim.
        Cevap vermedi:
        � Ge�en hafta sana getirdi�im paradan hapisanedekilere g�ndermi�sin, sonra iki g�n kuru ekmek yemi�sin, dedim.
        ��itmemezli�e geldi.
        � Sana yeme�in i�in verilen paray� ba�ka yerlere harcamaya hakk�n yok, dedim. Yemek yemen, iyi olman l�z�m, dedim.
        Bir �ey s�ylemek istedi.
        S�ylemedi.
        D���n�yorum.
        Bir kamyonun �st�nden u�suz bucaks�z kalabal��a s�z s�yliyen Somadeva akl�ma geliyor.
        Ya�murlu bir ak�am akl�ma geliyor. Karakolun duvar�na ��melmi�im. ��erde Somadeva'n�n omuz ba�lar� lime lime yar�larak kan�yor.
        Somadeva'n�n mahkemesi akl�ma geliyor. Yumruklar�n� maznun parmakl���na vurarak hayk�r�yor.
        Somadeva hapisaneden ka��yor. Yine beraberiz. Britanya'ya kar�� grevler, n�mayi�ler, i�timalar...
        S�cak bir ��le zaman� akl�ma geliyor. Uzun bir yol y�r�yoruz. Terimi silmek i�in Somadeva'dan mendilini istiyorum. Dalg�n, mendilini veriyor. Mendilde kan.
        Gece bo�az�ndan kan bo�anm��. Doktora gidiyoruz. Verem.
        Metelik yok. Zaten hastaneye de yat�rmak m�mk�n de�il. Ka�ak.
        Somadeva'y�, ninenin evinde, duvar�n dibindeki yer yata��na yat�rd���m g�n akl�ma geliyor.
        D���n�yorum.
        K�t�, berbat �eyler akl�ma geliyor.
        Sonra, mendillerine kan t�k�ren veremli gen� k�z romanlar� okuya okuya, b�t�n bu anlatt�klar�m� baya�� bulacak olan baz� okuyucular akl�ma geliyor.
        G�l�yorum.
        Somadeva soruyor:
        � Niye g�ld�n?
        � Hi�.. Hem art�k ben gidece�im.
        Somadeva soruyor:
        � Haftaya geleceksin de�il mi?
        � Tabii.
        Odadan ��karken Somadeva'n�n sesini i�itiyorum:
        � B�yle duvar dibinde s�rt�st� gebermek berbat �ey be. Hi� olmazsa orada �lsem. Sen, s�yle arkada�lara...
        G�zlerim ya� i�inde.
        � Arkada�lara s�yle. Unutma, Benerci. Orada. Anl�yor musun?�
 

II

S�cak.
Ufukta ���ldayarak
        nehir ak�yor.

Benerci kapal� bir kitap gibi.

ROY DRANAT topra�a bak�yor
Ve konu�uyor, yar� yoldan d�nen
                         bizim eski ahbap gibi:
    �� Benerci sen
    y�ksek da�lar�n �ay�rlar�nda biten
        keskin kokulu
                 g�z alan renkli bir otsun.
    Fakat
    devedikeninden
                   daha faydas�z bir ot.
    Benerci sen bir Don Ki�ot'sun,
    kahraman
                   ve g�l�n�
                             bir Don Ki�ot.
    Benerci bil ki
           neticeler ��karmak
                                          �yle m�mk�n de�il ki...
    Hayat �yle kar���k.
    Ge� efendim, bunlar� b�rak.
    Ak�am�st� serinlikte teferr�ce ��k...
    Ve Yahya Kemal beyi asr�le�tir biraz,
                                                            yaz:
    "��yle rahat bir k��eye s���nd�k da biz
    Dehrin bu hay� huyuna meclubu handeyiz..."
Gerisini at.
��te felsefei hayat.�

Benerci g�ld�.
Ben bir �ey demedim.
Eski bir kavga �ark�s� m�r�ldanarak
bak�yorum ufukta akan suya.

S�cak.
Yazd�m b�t�n gece Benerci'yi,
                 �imdi bir yatsam uykuya.*
 

(*) Okuyucular�ma, ismiyle ilk defa kar��la�t�klar� ROY DRANAT hakk�nda k�sa bir mal�mat vermeyi m�nasip buldum. Roy Dranat, Benerci'nin eski bir kavga arkada��yd�. Fakat sonra, galiba korktu, galiba sabr� t�kendi ve galiba ruhunu sat�p rahat� bulmak f�rsat�n� ele ge�irdi. Kavgadan ayr�ld�. �imdi ROY DRANAT, �ngiliz emperyalizminin emrinde, sakals�z, pelerinsiz ve k�l��s�z, rahat�n� arayan zavall�, mustarip bir Faust'tur.
                                                                                                                                                                                                                                          N.H.
 

III.

�Ke�mirli Ebe kad�n
          anam�n kas�klar�ndan �ekti beni.
Ve
kundaklad� bir sinema biletiyle.
Biletim
       ���nc� mevkiydi.
Anam
       etekli�ini giydi,
babam
     mavi g�mle�ini,
     yola d�z�ld�k...
Gitti�imiz sineman�n
             �� kap�s� var:
Birincinin �n�nde:
                 otomobiller tepiniyor,
                 frakl� Britanya bankalar� iniyor.
�kincinin �n�nde:
k���k dar
                 d�kk�nlarla
                                    dar
                                    tarlalar.
���nc� kap� bizim,
                      oradan
                                 biz giriyoruz,
                      istihsal aletinden mahrum olanlar.
��erde
      the polismenler g�steriyor yerlerini
                                                  m��terilerin:
� Buyrun siz oturunuz!
Oturtuldular.
� Oturun!
Oturdular.
� Otur ulan kerata...
Oturduk.
Lambalar s�nd�.
Muz�ka ba�lad�, makina d�nd�.
Perdede
       filmin ismi g�r�nd�:
(Yirminci Asr�n Serg�ze�tleri n�m
                                                dram.)
Yirminci as�r
      d�rt kanatl� bir tayyareden
                  mendil sallad� bize.
Yakas�nda kapitalizm
       a��ld� kabak �i�e�i gibi.
O kadar �o�ald�
             o kadar
                  uzad� ki bacalar
sa�lar�ndan as�ld�lar s�ra s�ra
                         kehke�anlara.
�yle duman ��kt�, kurum ya�d� ki
g�kte Allah bile meleklere
       Amerikan markal� mu�ambalar giydirdi.
�ikagolu bir milyoner
       �pt� telsiz telefonla
                         Tokyolu sevgilisini.
Elektrikli salhanelerde
        makinalar�n bir a�z�ndan past�rma att�lar,
                                �b�r a�z�ndan
                                boynuzlu inekler ��kt�.
Bir co�rafya hocas� dedi ki derste:
"Senegalli zencinin yeg�ne derdi
       y�z�n�n siyah olmas�d�r."
Bu haber bir velveleyle k�p�rd� Paris'te,
m�stemlekeler nezareti emir verdi,
pudra fabrikalar� ge�ti seferberli�e.
Paris'te olan i�ler duyulunca Londra'dan
hemen i�tima edip karar koydu Avam Kamaras�:
"K��lar�na kuyruk takm�yan Hintlilerin
                                   kesilecek kafas�."
Telsizler daha tebli� ederken bu karar� Hind'e
muazzam bir kuyruk tr�st� te�ekk�l etti
                                 Man�ister �ehrinde.
Kutbu �imalide Eskimolar
                 g�r�nce bu halleri,
k��a kuyruk takmamak
                 ve de�i�tirmemek i�in deri,
ince Japon fincanlar�nda
okkalarla Hollanda s�t� i�me�e ba�lad�lar.
�st�nde uzun katarlar kayan raylar,
bahrimuhitlerin elli bin tonluklar�
ham mevat ta��yorlar m�stemlekelerden.
Kilometreler
       ticaret evleriyle ba�land� birbirine.
Sahray� Kebir'in ortas�nda
                   il�n kuleleri dikildi.
Tr�stler kartellerle toku�uyor.
Balyalar, denkler, �uvallar, kutular
�arktan garba, garptan �arka ko�uyor...
Perde karard�, makina durdu.
Perde beyazland�, lambalar yand�.
Lambalar yanar yanmaz
kocaman bir g�r�lt� ortal�kta �alkand�.
Babama sordum:
"� Ne oldu?"
Anam g�ld�.
Ve birdenbire k���c�k kafam
                yukardan d��en bir kitab�n
                                 yapraklar�yla �rt�ld�.
Kitab� kafamdan at�p yukar� bakt�m:
Britanya bankalar�n�n localar�ndan
                                          filozoflar:
tonlarla yald�zl� eserlerini
                                 f�rlat�yorlar �st�m�ze.
Lambalar s�nd�.
Muz�ka ba�lad�, makina d�nd�.
Perdede
        ikinci k�sm�n ismi g�r�nd�
"Hindistanl� Parya
       VE PROLETARYA.."
The polismenler el att� k��lar�na.
Birinci mevki homurdand�.
�kinci salland�.
Ba��rd� ���nc� mevki
                     avaz� ��kt��� kadar:
"� Geliyor, ror, geliyor bizimkiler...."
Mehtaba, d�k�len bahrimuhit gibi
            mavi pantolonlar�n dalgalar�
                                    kaplad� perdeyi.
Ba�lad� resmige�it
                         Misisipi gibi uzun
                                Amazon kadar geni�.
Maden ocaklar�nda �al��anlar
                     ata biner gibi kazmalar�na binip
                     t�nellerde ko�uyorlard� d�rtnala.
Ke�mirli mensucat amelesi
         hep bir a��zdan �ark�lar okuyarak
kocaman bir bayrak dokuyarak
                                      ge�ti.
Nakliyat��lar
          �ehirlere tekerlek takarak
                     tramvaylara �ektirdiler.
Elektrik�iler
          lastik eldivenlerine
               s�rma sa�lar�ndan
                        dolam��lard� voltlar�.
Elektrik�iler
                ge�tiler,
                            elektrik kadar temiz
                            elektrik kadar �evik,
                                               elektrik
                                                  elektrik...
Ge�iyor bizimkiler
       Misisipi gibi uzun
                     Amazon kadar geni�...
Omuzlar�mda f�r d�nerken kafam
                                karn�ma vurdu babam.
�imdi y�r�yordu perdede
            on milyon beygir kuvvetinde bir �st�rap:
Elleri ceplerinde kilitli
                     parmaklar� burunlar�nda
a��r a��r s�r�klendi i�siz ordusu.
Ad�mlar�
     nallad�
       g�zbebeklerimizin kulaklar�n�.
S�r�tt� birinci mevki.
�kinci d���nd�.
Perdede
        yeni yaz� g�r�nd�:
"BURJUVAZ�!."
The polismenler giydi pazarl�klar�n�.
Alk�� ya�d� localardan.
A�z� suland� ikinci mevkiin.
Biz
�uvald�zla dikildik birbirimize g�ndeliklerimizden,
avu�lar�m�z alevlendi,
        f�rlad� g�zlerimiz
                     burun deliklerimizden.
Ba�lad� resmige�it:
            �mparatorluk �niformalar�
                                davul �alarak
                                                    yol a�arak
                                                          ge�ti.
Britanyal� diplomatlar
                       bonjurlar�n�n kuyruklar�n�
                                          d��ediler yola.
Bayraklar �ekildi her karakola.
S�k�n etti tr�stler.
Ba�lar�nda
       banka kavaslar�n�n �apkas� vard�.
S�k��t�rm��lard� fabrika bacalar�n�
                                       kulaklar�na.
Topraklar�n kilometreleri
                                   tespihti ellerinde.
A��zlar� havada kartel avl�yordu.
Esham senetlerindendi boyunba�lar�.
Parmaklar�mla sayd�m bu da�lar�,
                                      ge�tiler.
G�r�nd� m�te�ebbislerin alay�.
Hepsi bir iki fabrikan�n
                           tutmu�tu kulaklar�ndan.
S�nnet �ocuklar� gibi y�r�yorlard�.
Hepsinin parl�yordu ap�� aras�nda
                mal� sermayenin alt�n kaz���.
Bunlar� da birer birer
                    sayd�k anamla beraber...
Alay bitti.
Toz duruldu.
Bakt�k ki, yollara
��plak g�beklerinden �ivilenmi�ti orospular.�
 

        Somadeva deminden beri okudu�u defteri kapatt�. Yast���n�n alt�na koydu ve Benerci'nin y�z�ne bakt�:
        � Nas�l buldun?
        Benerci sordu:
        � Hepsi bu kadar m�?
        � �imdilik bu kadar. Daha do�rusu bu, yazmak istedi�im �Yirminci As�r Hindistan Tarihi�nin ba�lang�c�.
        � Bakal�m gerisi nas�l olacak?
        � Gerisi, sonu harikulade olacak as�l, Benerci. Bu tarihin sonu inan�lm�yacak kadar m�kemmel olacak. Yaln�z bir yazabilsem, yani onu ben de bir yazabilseydim.
        Benerci kalkt�. Masan�n �st�ndeki gaz lambas�n� yakmak istedi. Somadeva seslendi:
        � Lambay� yakma. B�yle daha iyi. Ge�mi� gelecek, kafam�n i�indekileri b�yle daha iyi g�r�yorum. Ak�amlar� ate�im deh�etli art�yor. A�r�lar filan deh�etli. Art�k dayan�lm�yacak kadar... Neyse, bunlar� b�rak. Sen bir �eyler anlat bakal�m. Son g�nlerde okuyor musun? Fabrika ka�ta bitiyor? Neler okudun?
        � Son g�nlerde bir iki merakl� kitap okudum. Hatta iki tanesi yan�mda. �stersen lambay� yakay�m da, sana biraz okuyay�m.
        � Olur, Benerci.
        Benerci lambay� yakt�.
        � Kitaplardan biri, �u me�hur Frans�z gazetecisi Alber Londr'un. Frans�z Kongosu'na dair. Sana kitab�n en feci fasl�ndan be� on sat�r okuyaca��m. Frans�z Kongosu'nun merkezi Brassavil'le Karaburun liman�n� birle�tirecek olan Kongo - Osean demiryolunun in�aat�na dair birka� sat�r. �n�aat� Batilon �irketi yapt�r�yor. �imdi, dinle:
        Benerci lamban�n fitilini biraz daha a�t�. Okumaya ba�lad�:
        �� Bakota, Baiyya, Linfaondo, Sara, Banda, Lizang�, Mabaja, Sinde, Loano kabilelerinin adamlar�, dalg�n hayatlar�ndan kopar�larak Batilon'a g�nderilmekteydiler.
        Bu �ok garip bir yolculuktu.
        �stil� zamanlar�m�zdan kalan mavnalara y�kleniyorlard�.
        �� y�z, d�rt y�z ba�l�k insan s�r�leri g�vertenin alt�na ve �st�ne y���l�yordu. A�a��da olanlar nefessizlikten bo�uluyorlard�; yukardakiler ne oturabiliyorlard�, ne de kalkabiliyorlard�. Ve ayaklar�nda zencir olmad��� i�in, Brassavil'e kadar 15-20 g�n s�ren yolculuk esnas�nda �ari, Sangu, Kongo nehirlerine her g�n iki �� insan kendini at�yordu.
        Mavna yolunda ilerliyordu. D��enlerin hepsini topl�yamazs�n ya!...
        K�y�dan gidildi�i zamanlar a�a� dallar� en yukarda bulunanlar� nehre yuvarl�yor... Hi�bir �at� yok. 15 g�n yuvarlak g�vertenin �st�nde. G�ne�in alt�nda. Ya�murun alt�nda. Ocak odunla yak�ld��� i�in, u�u�an k���k k�v�lc�mlar zencilerin derilerinde yan�klar yap�yor...
        ��te nihayet Brassavil... �� y�z ki�iden ancak iki y�z altm���, bazen de iki y�z ellisi gelebilmi�tir.
        ....Gelenler s�r�ye sokuluyor. Yaya yolculuk ba�l�yacakt�r. �lk �nce, en sa�lam olanlar se�iliyor.
        ....Ve s�r�, balta g�rmemi� ormanlardan y�r�yerek, batakl�klar ge�erek, deh�etli Mayombe orman�na do�ru ilerliyor.
        ....Bu korkun� bir manzarad�r. 10 kilometreye uzanan insan s�r�s�, bo�umlar�n� k�m�ldatmaya mecali olmayan uzun, yaral� bir y�lana benzer. Biyal�lar d��er, Zindeliler ayaklar�n� zorlukla s�r�kleyebilirler ve k�rbac�n d���m� onlar� kovalar.
        Ben demiryollar�n�n nas�l yap�ld���n� g�rm���md�r. �� yerinde bir�ok aletler vard�r. Fakat burada zencilerden ba�ka hi�bir �ey yok.....
        ....300 kilogram a��rl���nda �imento f���lar�n� nakletmek i�in, Batilon �irketi, bir s�r�k ve iki zenciden ba�ka hi�bir vas�taya l�zum g�rmemi�.
        Irgatba��lar�n ezdi�i bitkin, yorgun, yaral�, s�ska zenciler y���nlarla �l�yorlar.
        ....Bu muazzam bir zenci imhas� hareketiydi.
        Batilon �irketi'ne verilen sekiz bin insan, az bir zaman i�inde be� bin, sonra d�rt bin, daha sonra iki bine indi.
        �lenlerin yerini doldurmak i�in yeni dev�irmeler yap�l�yordu.
        Zenciler ormanlara, �at k�y�lar�na, Bel�ika Kongosu'na, Angola'ya ka��yorlar. Eskiden insanlar�n ya�ad�klar� yerlerde, bizim m�teahhitlerimiz �imdi yaln�z �empanzeleri buluyorlar......�
        Benerci durdu ve,
        � Somadeva, dedi, biliyor musun, bu kitab� yazan Alber Londr kimdir?
        � Hay�r, tahmin ediyorum. Onda deh�etli bir i� adam� kafas� var. Zencilerin mahvolu�una, k�r� k�r�ne baltalanan bir orman�n mahvolmas� gibi ac�yan bir adam. Anl�yorum ki, o, Afrika'ya makina istiyor. Zenciyi �l�mden kurtarmak i�in de�il. Zenciyi daha semereli, daha uzun zaman, daha dayan�kl� i�lettikten sonra �ld�rmek i�in. Frans�z emperyalizminin ac� s�yleyen, deh�etli bir gazetecisi �u Alber Londr.. �yle de�il mi?
        � �yle.. �stersen sana kitaplar� b�rak�r�m. �teki kitap Jorj Lefevr'in �Kau�u�un Epopesi�. Amerika otomobil fabrikalar�na dair fas�llar� �ayan� hayret. Bu Lefevr kadar k�po�lulukta mahir bir adam g�rmedim. �nsanlar�n, kocaman bir makinan�n basit vidalar� haline gelmesinde bile �iir bulan bir adam. Kitab� okur anlars�n. Lambay� s�nd�reyim mi? Haftaya gelirim yine. D�rt g�n sonra yap�lacak mitingin sonu neye varacak? B�yle hasta olmasayd�n. Kuvvetli s�z s�yliyen, amma b��ak gibi s�z s�yliyen bir arkada�a �yle ihtiyac�m�z var ki. Neyse. Ben gidiyorum. Kendine iyi bak...
        � Ben kendime iyi bak�yorum. �z�lme! Git. Lambay� s�nd�r.
        Benerci lambay� s�nd�rd�. Ve sanki lambay� s�nd�r�r s�nd�rmez, Somadeva hemen uyuyuvermi�mi� gibi, ayaklar�n�n ucuna basarak odadan ��kt�.
        Merdivenin sahanl���nda, nine Benerci'yi kolundan tuttu:
        � �lecek, dedi. Belki, �l�m�n gelmesini beklemeden kendi kendini �ld�recek. Benim o�lum da, kafas�n� �ngilizler sopayla par�alad�ktan sonra, o duvar�n dibindeki yatakta �lm��t�. Bu da, o duvar�n dibindeki yatakta �lecek. Belki de kendi kendini �ld�recek. �ok a�r� �ekiyor. Sana g�stermiyor amma, siz hepiniz �yle a�r� �ekseydiniz �oktan �l�rd�n�z.
        � Kendini �ld�rece�ini nerden biliyorsun? Sana bir �ey s�yledi mi?
        � Bana bir �ey s�ylemedi. Bana o yaln�z iyi �eyler s�yler. Kendini �ld�rece�ini yaln�z kendine s�yledi gibi geliyor bana. Bunu, belki kendine bile apa��k s�ylememi�tir. Belki de s�ylemi�tir. D�n, ben evde yokken, soka�a ��km��... Yata��n�n alt�na bir ��k�n korken g�rd�m. ��k�nda ne vard�, bilmiyorum. Sokaktan bir �ey al�p getirdi.
        Benerci, birdenbire geri d�n�p Somadeva'dan sormak istedi. Sonra vazge�ti.
        � Sen onu yaln�z b�rakma, nine, ben iki �� g�n sonra gelirim.
        Benerci soka�a f�rlad�.
        Y�r�d�.. Y�r�d�...
        Bir k��eba��nda Roy Dranat'la kar��la�t�lar.
        Havagaz� fenerinin alt�nda durdular. Roy Dranat sarho�tu. Benerci'nin ellerini tuttu:
        � Benerci, belki siz hakl�s�n�z, dedi. Belki hakl�s�n�z. Fakat, ben �d�nyay� d�zeltecek ben mi kald�m�a kadar d��t�m. M�mk�nd�r ki, �be� parmak bir olmaz�a kadar da al�alay�m. Amma, bana �yle geliyor ki, sizin hakk�n�z var. Allaha�smarlad�k Benerci. Ben bu tarafa sap�p yoluma gidiyorum, sen de yoluna git..
        Roy Dranat, Benerci'nin ellerini b�rakt�. �apkas�n� ��kard�. Yerlere kadar e�ilerek Benerci'yi selamlad�:
        � Belki, siz hakl�s�n�z.......
        Sallanarak uzakla�t�..
 

 

�K�NC� BAP

 

KALK�TALI SEYYAR SATICI ESNAFINDAN B�R VATANDA�: KALK�TA'DA,
�NG�LTERE EMPERYAL�ZM� ALEYH�NE YAPILAN M�T�NG� VE SOMADEVA'NIN �L�M�N� BERVE�H� �T� ANLATIYOR.
 

I

Meydanda bir kalabal�k vard�, karda��m,
                    uyy... aman kalabal�k!!
R�zg�rl� bir orman gibi u�uldard�, karda��m,
                    bu yaman kalabal�k.
Kalk�tal� tornac�lar, Ke�mirli dokumac�lar,
                                   Bombay gemicileri,
yetmi� yedi denizin getirdi�i
                                   kum gibi
                                            insan var.
��r�l��plak �ocuklar
       sark�yor salk�mlarla a�a�lar�n dal�ndan.
Kocakar�lar oturmu�lar e�iklere.
       ��ne de�il, bir k�l kopar�p atsan sakal�ndan
                                                d��mezdi yere.
Meydanda bir kalabal�k vard�, karda��m,
              uyyy, aman kalabal�k.
Dalgal�, karanl�k bir suya d��m���m gibi
                                  beni sard�, karda��m,
                                  bu yaman kalabal�k.
Bakt�m ki taaa...
                         kar��da
bir kamyonun �st�nde bir adam
                                      avaz avaz
                                                    s�z s�yl�yor.
Ama ne s�z s�yl�yor anam,
                             okkal� s�z s�yl�yor!!!
Bak�yorum adama,
     bir �ey anlam�yorum ama,
s�z s�yl�yor herif�io�lu
                         s�z s�yl�yor,
                okkal� s�z s�yl�yor:
�� Bilemem  hangi sebeple, bilemem hangi sebebe!�
Etrafta ba��r�yorlar:
�� Ya����a be!!!�
Ben de ba��r�yorum.
Acayip bir t�rk� �a��r�yorlar.
Makama uyup ben de �a��r�yorum...
Yan�mda seyrek sakall� bir ihtiyar:
�� Bunlar, delidir, diyor,
bunlar san�yorlar ki, diyor, biz
                    zorla devirebiliriz,
alt�n topuzlu kuyru�unu dalgalara vuran
denizlerin ortas�nda demirden
                                           bir aslan
                                               gibi duran
                                                    kocaman
                                                        Britanya'y�...�
�imdi kamyonun �st�nde ba�ka bir adam..
Bu da s�z s�yl�yor anam
                        s�z s�yl�yor.
                                   Okkal� s�z s�yl�yor.
Bak�yorum adama.
          Bir �ey anlam�yorum ama
belli ki �tekinden
                    daha okkal� s�yl�yor.
Etrafta daha �ok ba��r�yorlar.
Ben de ba��r�yorum.
Bu sefer ba�ka bir t�rk� �a��r�yorlar,
makama uyup ben de �a��r�yorum...
Seyrek sakall� ihtiyar:
�� Bak, bu do�ru s�yl�yor, diyor,
zorla de�il,
             g�zellikle
                      yava� yava�, diyor, al�r�z!..
Birdenbire ayr�l�rsak,
k�ks�z bir a�ac�n dallar� gibi kal�r�z...�

�imdi kamyonun �st�nde yine ba�ka bir adam.
Elbet bu da s�z s�yleyecek anam.
S�z s�yl�yor.
Seyrek sakall� ihtiyar�n keyfi yerinde yine.
Belli ki, geliyor kalabal�k
                   seyrek sakall�n�n dedi�ine.
Adamlar ��k�p iniyor kamyonun �st�nden.
Balta g�rmemi� bir ormanda y�r�r gibi
      y�r�yorum kalabal�kta kamyona do�ru ben.
Ba��r��lar.
T�rk� �a��r��lar.
Ben bir �eycik anlam�yorum ama,
etraftan laflar �al�n�yor kula��ma:
� Sol taraf hap� yuttu!
� Kamyonun yan�nda Benerci'ye bak!
         Anas� �lm��
                    k�z karde�i da�a kald�r�lm�� gibi
                                                            somurttu...
� Gandi'nin hakk� var!
� Hind'in kurtar�c� ilahlar�:
                           dokuma tezg�hlar�.
Deniz tutmu� gibi d�n�yor ba��m.
Birden bir k�yamettir koptu karda��m.
Ba�r��malarla, ipte �ama��r gibi sars�ld� hava.
� Somadeva geliyor, Somadeva!
� Ona s�z verin!
� S�yletmeyin, istemez!
� Dinlemiyoruz!
� Al a�a��!
� S�yletmeyin, istemez.

Yan�ndakilerin omuzuna dayanarak
                         t�rmand� kamyona bir adam.
Geldi b�t�n kalabal�k
bu sapsar� y�zl� bir tek adamla g�z g�ze.
Ortal�k t�ssss!
Somadeva ba�lad� s�ze...
Hey anam! Heeey!
Herifte bir ses vard�, beyabey,
                                    bir ses!
Hani, ormanda kaplanlar �l�rken
                                  b�yle ba��r�r..
�� Arkada�lar!
                        dedi.
                            Hastay�m..
                                        �ok..
Fazla s�ze l�zum yok,
               kendimi asacakt�m.
Gidip bak�n odama:
ipi yerde,
�engeli tavanda m�hl� b�rakt�m.
Geberecektim bir ka�ak gibi
                                        az daha..
Arkada�lar!...�
                    dedi.
Ve s�z�n� bitiremedi.
Salland� sola bir, sa�a bir...
Bakt�m ki kalabal��a bir
       kalabal�k da r�zg�rl� bir ekin gibi sallan�yor,
                                              ben de sallan�yorum.
O yine:
�� Arkada�lar...�
                             dedi.
Yine s�z�n� bitiremedi.
Ve kamyonun �st�nden
                                 devrildi �st�m�ze..
Birdenbire, karda��m, bir hal oldu bize:
boydan boya meydan uzatt� kollar�n�
                                            d��eni tutmak i�in.
Hani ancak
                 Lortlar Kamaras�'na girmeliyim
                                           bu hali unutmak i�in.
Dalgal� bir denize d��en ay ����� gibi
y�zd� bembeyaz �l�s� Somadeva'n�n
yukar� kalkan kollar�n ve ba�lar�n �st�nde.
Meydan ba��rd�, ben ba��rd�m:
�� Somadeva!
                         Somadeva!
Kavga sonuna kadar
                                  kav�ga!...�
Omuz ba��mda inledi bir ses:
�� Deliler kesiyor kocaman bir ��nar�n
                                     en ye�il, en geni� dal�n�.�
D�n�p arkama bakt�m ki, anam;
yoluyor seyrek sakal�n�
                          seyrek sakall� adam.
 

 

�K�NC� KISIM SONUNCU BAP

 

�K� �L�N�N ODASI...
H�ND�STAN Y�RM�NC� ASIR TAR�H�N�N SON S�Z�...
ROY DRANAT'IN AYNALI DOLABA BAKAN �L� G�ZLER�...
 

I

        Somadeva'n�n �l�s� imams�z, rahipsiz ve hahams�z ve kavga �ark�lar� s�yleyen on binlerce ki�ilik bir cemaatla kald�r�ld�.
        Benerci, Somadeva'y� g�md�kten sonra, ninenin evindeki odaya geldi. �pi yerde ve �engeli tavanda m�hl� g�rd�. Duvar�n dibindeki yer yata��n�n yast��� alt�ndan k�rm�z� kapl�, �izgisiz defteri ��kard�.
        Defterin kab�nda: �H�ND�STAN'IN Y�RM�NC� ASIR TAR�Hݻ diye yaz�l�yd�. Benerci defteri a�t�. Ba� tarafta, Somadeva'n�n bir gece kendisine okudu�u yar� kalm�� mukaddeme vard�. Sonra beyaz sayfalar. Son sayfada be� alt� sat�r. Benerci bu be� alt� sat�r� okudu:
        �Ben, Somadeva, Hindistan'�n yirminci as�r tarihini yazma�a ba�lad�m. Fakat bitirmeden �lece�im. Arkada�lar�m, b�rakt���m yerden yazma�a devam etsinler. Tarihin sonu inan�lmayacak kadar g�zel olacakt�r. Buna eminim...�

II

        Benerci, Somadeva'n�n odas�ndan soka�a ��k�nca, Roy Dranat'�n �ak�am�st� serinlikte bir teferr��ten d�nerken� so�uk al�p zat�rreeden �ld���n� duydu. Ve Roy Dranat'�n oteline gitti. G�rd�klerini ��yle anlat�yor:

Girdim ki i�eriye,
iki eli yan�na gelmi�
yat�yor otel odas�n�n
d�rt topuzlu karyolas�nda.
�l�.
Omuzlar�na kadar �ar�afla �rt�l�,
g�zleri a��k...
�ar�af�n alt�nda ayaklar�:
            acayip bir hayvan�n dinliyen kulaklar�...
G�zleri bak�yor
               ayaklar� aras�ndan dolaba.
Dolab�n aynas�nda g�r�yorum:
ba��n� de�il,
         y�z�n� de�il,
                      ka��n� de�il,
kapaklar� a��k, i�i �rt�l� g�zlerini,
                                    yaln�z �l� g�zlerini...
G�zleri bak�yor dolaba.
Ehramda bir kap�
                      a�ar gibi
                                a�t�m
                                      dolab�.
Alt katta bir kutu var.
Kutuda �l�n�n hi� giymedi�i
                    siyah kunduralar.
�t�l� elbiselerle dolu orta kat:
as�lm�� dolab�n i�ine
s�ra s�ra elsiz ve ba�s�z Roy Dranat.
Bir �i�e permanganat,
                                yakal�k,
                                        mendil, �orap.
Bir kitap:
�ok eski g�nlerde beraber okuyup
sat�rlar�n�n alt�n� beraber �izdi�imiz
                                        bir kavga kitab�.

Kapad�m dolab�.
Onun dolaba bakan g�zlerini kapad�m.
Art�k sat�lacak bir y�rek,
                                   kiral�k bir kafa bile yok.
Roy Dranat, ho��a kal,
                              mesele yok.
YORGAN G�TT�,
KAVGA B�TT�.
 

�kinci K�sm�n Sonu
 

���NC� KISIM

 

B�R�NC� VE SONUNCU BAP
 

I

G�z�me alt�n bir damla gibi akan
                                            y�ld�z�n �����,
ilk�nce
          bo�lukta
                    deldi�i zaman karanl���,
toprakta g��e bakan
                    bir tek g�z bile yoktu...
Y�ld�zlar ihtiyard�lar
                   toprak �ocuktu.
Y�ld�zlar bizden uzakt�r
                          ama ne kadar uzak
                                             ne kadar uzak...
Y�ld�zlar�n aras�nda topra��m�z ufakt�r
                        ama ne kadar ufak
                                            ne kadar ufak...
Ve Asya ki
                toprakta be�te birdir.
Ve Asya'da
                bir memlekettir Hindistan,
Kalk�ta Hindistan'da bir �ehirdir,
Benerci Kalk�ta'da bir insan...
Ve ben
           haber veriyorum ki, size:
Hindistan'�n
            Kalk�ta �ehrinde bir insan�n
                       yolu �st�nde durdular.
Y�r�yen bir insan�
                              zincire vurdular...

Ve ben
           tenezz�l edip
ba��m� ���kl� bo�luklara kald�rm�yorum.
Y�ld�zlar uzakm��
                    toprak ufakm��
                               umurumda de�il,
                                                ald�rm�yorum...
Bilmi� olun ki, benim i�in
                      daha hayret verici
                                          daha kudretli
                                daha esrarl� ve kocamand�r:
                                yolu �st�nde durulan
                                        zincire vurulan
                                          � N S A N . . .
 

II

        �u yukar�ya, ���nc� k�sm�n birinci ve sonuncu bab�n�n birinci par�as� olarak yazd���m, �slubu ukalaca, yaz�dan da anl�yaca��n�z ve�hile, Benerci mahpustur.
        Hindistan'�n hakik� istikl�l ve hakik� kurtulu�u i�in �al��t���ndan dolay�, Britanya polisi taraf�ndan tevkif, Britanya adliyesi taraf�ndan muhakeme ve Britanya h�k�meti taraf�ndan, Benerci, hapse at�lm��t�r. Cezas� 15 senedir. Benerci bu 15 adet seneyi ta� bir h�crede tek ba��na ge�irecektir. Ve bu 15 adet senenin bir haylisi ge�mi�tir...
        �imdi size, bu bir hayli senenin nas�l ge�ti�ini anlataca��m. Ve, sonra, s�ra, Benerci'nin kendini ni�in �ld�rd���ne gelecek. Emperyalizm aleyhine yaz�lan* ve emperyalizmi temellerinden y�kmak i�in nefislerini feda edenlerden bahseden bu kitap, bir ink�l�p��n�n hangi �artlar i�inde kendini �ld�rme�e hak kazanaca��n� da hallettikten sonra, bitmi� olacakt�r.
 

(*) Yaln�z �unu hat�rlatmak isterim ki, Benerci emperyalizmi ve emperyalizm ile m�cadeleyi, Neo-Hitlerist-Sosyal-Fa�ist-Sinyor-Fon �evket S�reyya Bey gibi anlam�yordu.
 

III

G�ne�
     pencerede...
Yan�yor
        demir bir �ubuk..
D��arda saat
            belki be�,
                    belki alt�,
                            belki bu�uk,
                                                yedi..
Gardiyan karyolay�
                       duvara kilitledi.
Adam
       demir iskemlede oturuyor
                                             oturuyor...
G�ne�
       d��t� pencereden
adam�n ba��na vuruyor..

D��arda saat
             belki on
                       belki on iki..
��erdeki:
           y�r�yor duvardan
                                     duvara,
                                               duvardan
                                                           duvara...

Gardiyan...
Pirin� �orbas�, ekmek.
Demek:
      ��le saat� �ald�
                  �te yanda ya��yanlara..
Ve adam y�r�yor,
                        duvardan
                                    duvara,
                                              duvardan
                                                          duvara..

Yan�p s�nd� demir �ubuk..
D��arda saat:
             belki be�,
                    belki alt�,
                            belki bu�uk...
D��arda adam...
Adam
     demir iskemlede oturuyor...
                                        Oturuyor...

Gardiyan.
Pirin� �orbas�, ekmek.
Gardiyan
             karyolay� indirince:
                                 i�erde gece.
Yat�yor adam.
G�zleri d���n�yor,
          di�lerinin aras�nda b�y���..
D��arda ay �����....
 

IV

        19... senesi eyl�l�n�n on be�inci gecesi idi.. Saat on ikiden sonra, Kalk�ta �ehrinin varo�lar�ndan gelen bir adam, umum� hapisanenin y�ksek duvarlar� kar��s�nda durdu. Tam bedir halindeki ay, g�ky�z�n� kapl�yan ve esen r�zg�rla korkun� �ekiller al�p akan siyah bulutlar�n arkas�nda k�h gizleniyor, k�h meydana ��k�yordu.
        �ehrin varo�lar�ndan geldi�ini beyan etti�imiz me�hul adam�n durdu�u mahal, umum� hapisanenin arka cephesine tesad�f etmekte olup bu cephenin �st k�sm�nda, hafif bir ���kla ayd�nlanm��, bir s�ra demir parmakl�kl� pencere vard�.
        Ay, bulutlar�n aras�ndan kurtulduk�a, zaman zaman duvar�n dibinden ge�en bir s�ng�y� ���ldatmakta ve bu suretle me�hul adama hapisanenin etraf�n� devreden n�bet�ilerin mevkilerini bildirmekte idi.
        Me�hul adam�n kendisini n�bet�ilere g�stermek istemedi�ini, okuyucular�m�z, elbette tahmin eylemi�lerdir.. Tahminlerinde yan�lm�yorlar. Zira bu adam buraya Britanya �mparatorlu�u zab�tas�n�n hi� de ho� g�rmeyece�i bir i�i yapmak i�in gelmi� idi.
        Filhakika, n�bet�iler hapisanenin k��esinde g�zden kaybolur olmaz, me�hul adam cebinden bir ta� par�as� ��kar�p iyice ni�anlad�ktan sonra demir parmakl�kl� pencerelerin soldan ���nc�s�ne f�rlatt�.. Ta� pencereden i�eriye girdi.
        E�er biz, okuyucular�m�zla birlikte, me�hul adam�n ta�� atmas�ndan evvel, mevzubahis pencereden i�eriye bakm�� olsayd�k, ��yle bir manzaran�n �ahidi bulunurduk:
        Demir kap�s�n�n �st�nde gardiyanlara mahsus d��ardan s�rmeli k���k bir pencere bulunan ta� bir hapisane h�cresi. G�nd�zleri kald�r�l�p zincirle duvara kilitlenen ve geceleri indirilen demir bir karyola. ��bu karyolan�n �st�nde, mahpuslara mahsus libas� giymi� oldu�u halde bir �ah�s oturmaktad�r. Mezk�r �ah�s s�k s�k ba��n� kald�rarak, kap�daki gardiyan penceresinden g�zetlenip g�zetlenmedi�ine bak�yor, s�rg�n�n a��lmad���na emniyet kesbettikten sonra, siyah kapl� kal�n bir kitab�n sayfalar�na bir �eyler yaz�yordu. E�er siyah kal�n kitab� yak�ndan tetkik edecek olursak g�r�r�z ki, bu �ngilizce bir �ncil'dir. Mevzubahis �ah�s, ta� h�creye kapat�ld�ktan bir hafta sonra; Kayser'in hakk�n� Kayser'e ve Allah�n hakk�n� Allaha verme�i ve sa� yana��na bir tokat at�l�rsa, sol yana��n� �evirme�i talim etsin diye, bu �ncil'i bir �ngiliz misyoneri kendisine vermi� idi. Esasen, hepisanenin b�t�n h�crelerinde bu kitaptan maada okuyacak ve yazacak bir �ey bulunmazd�.
        �mdi, ahvalini tetkik eyledi�imiz �ahs�n, yani ta� h�cre mahpusunun �ncil sayfalar�na neler yazd���n� g�relim:
        Sat�rlar�n�n ba�lar� numaral� ve baz� kelimeleri k���c�k ha� i�aretli sayfalarda, URDU lisan�yla ve hen�z kurumam�� k�rm�z� ve taze bir kan ile yaz�lm�� ve kitab�n s�k siyah matbu hurufat� �zerinde ate� gibi yanan yaz�lar vard�.
        Ta� h�cre mahpusu �ncil kitab�n�n i� mukavvas�ndan kopard��� bir par�ay� b�kerek bir kalem haline getirmi� ve bunu sol bile�inden ince ince akan kana bat�rarak bu ate� gibi yanan yaz�lar� yazmakta bulunmu� idi.
        ��te �ehrin varo�lar�ndan gelen me�hul adam ta�� att��� zaman, ta� h�crenin i�indeki mahpus b�yle bir i�le me�guld�. Pencereden gelen ta� mahpusun karyolas� dibine d��m��t�. Mahpus hemen yerinden kalkt�.
        �zerlerine kan� ile yazd��� �ncil kitab� sayfalar�n� kopararak ta�a sard� ve ta�� pencereden d��ar� at�p iade etti.
        �ehrin varo�lar�ndan gelen me�hul adam, ta�a sar�lm�� k�at tomar�n� yerden ald�. G��s�ne soktu. Ve d�nyan�n en k�ymetli hazinesini g��s�nde ta��yan bir insan gibi, korkak, cesur ve emin ad�mlarla uzakla�maya ba�lad�. Korkuyordu: g��s�ndeki defineyi al�rlar diye; cesurdu: g��s�ndeki defineyi �l�m�n kar��s�nda dahi vermemek i�in; emin idi: zira ka� senedir her iki ayda bir buraya geliyor, ta�� at�yor ve ta�, kanl� yaz�lar yaz�l� �ncil sayfalar�na sar�lm�� oldu�u halde kendisine iade ediliyordu; binaenaleyh bu i�e al��m�� idi.
        Bu kanla yaz�lm�� yaz�lar, Hintlilerin hakik� istikl�l ve kurtulu� cidalinde kitlelere heyecan, �uur ve hedef vermekte idi........

        Ta� h�cre mahpusu Benerci'dir. Kitlelere heyecan, �uur ve hedef veren yaz�lar, vaktiyle Somadeva'n�n ba�lad��� ve �imdi Benerci'nin devam etti�i �Hindistan'�n Yirminci As�r Tarihi� isimli eserdir. Yaln�z, Benerci bunu, bile�ini kesip kan�yla yazm�yor.. Fakat, e�er icap etseydi, eserin bir tek sat�r�n� yazmak i�in damarlar�ndaki b�t�n kan�n� ak�tabilirdi. Ve bu, pestenkerani bir l�f de�ildir.. Bu i�i yapabilecek insanlar�n yaln�z on dokuzuncu as�r romanlar�nda ya�ad���n� zannedenler, yirminci asr�n isimsiz, b�y�k kavga kahramanlar�n� tan�m�yorlar demektir.
        Benerci yaz�s�n� bile�inin kan�yla yazm�yor. Bu yaz�lar� �ehrin varo�lar�ndan gelen me�hul adama vermiyor. Benerci yaz�lar�n� temiz beyaz k�atlara kur�unkalemiyle yaz�yor. Ve bunlar� hapishane gardiyanlar�n�n �ngiliz dikkatlerine ra�men, d��ardakilerin ellerine ula�t�r�yor.
        NASIL?..
        Ta� h�cre mahpusunun, senelerdir, bu i�i nas�l yapt���n� anlatacak de�ilim. Romanda da olsa, Britanya polisine hizmet etmek istemem......
 

V

D��arda
          bir bayrak gibi dalgalan�rken ad�,
i�erde O
          ihtiyarlad�..
Her g�n biraz daha
               camlar� ya�ar�yor
                                           iri
                                           ba�a
                                                 g�zl�klerinin.
Her g�n biraz daha
                             siliniyor �izgileri
                                                  g�rd�klerinin.
K�reyvat� hamra azal�yor.
Tasall�b� �erayin.
Tansiyon 26.
Ba� d�nmesi, bunalt�.
Sinir...

Bir
senedir
            yazamad� bir
                            sat�r
                                bile..
Yine fakat
       d��arda bir bayrak gibi
                              dalgalan�yor ad�.
��erde O
         ihtiyarlad�....
 

BU FASIL
BENERC�'N�N KEND�N� N���N
�LD�RD���NE DA�RD�R
 

�Kalk�ta �ehrinin ufkunda g�ne�
                                            y�kseliyordu.
Atlar� ���ktan, mi�ferleri ate�
                                               bir ordu
bozgun karanl��� katm�� �n�ne
                                                   geliyordu.
G�ne� y�kseliyordu..
Kalk�ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �

Bunu beceremedik
         romantik ka�t� pek.
��yle diyelim:

�Bayg�n kokulu
                   koskocaman
                                  masmavi bir �i�ek
                                                      �eklinde sema
d��t� fecrin alt�n kollar�na...�

Bu da olmad�,
         olaca�� yok.
Benden evvel gelenlerin hepsi,
                            alm��lar birer birer,
tuluu �emsi, gurubu �emsi
                        tasvir patentas�n�.
Tuluu �emsin, gurubu �emsin
                                 okumu�lar can�na..
Bu hususta yap�lacak i�,
                                   s�ylenecek s�z
                                               kalmam�� bana.
Buna ra�men,
                tekrar ederim ki ben:
Kalk�ta'n�n damlar� �st�nde g�ne�
                                       g�ne� gibi
                                              y�kseliyordu.
Sokaktan bir s�t�� beygirinin
                    nal ve g���m sesi geliyordu.
Benerci sordu:
� Saat ka�?
� Alt�...

        Benerci d�n ak�am ge� vakit tahliye edildi. Hapishanenin kap�s� �n�nde deh�etli bir kalabal�k onu bekliyordu. E�er eski sistem bir kafam olsayd�, iddia edebilirdim ki, Benerci bu y���nlarla insan� ebediyyen pe�inde s�r�kliyebilecek kadar onlara yak�n, onlar�n can�nda, onlar�n kan�ndayd�.
        Benerci'ye arkada�lar�, d�� mahallelerdeki apart�manlardan birinin en �st kat�nda bir oda tutmu�lar. Benerci odas�na sekiz arkada��yla beraber girdi. Bana:
        � Sen git, biraz dola�. Sonra gelirsin, dediler.
        Apart�man�n kap�s� �n�nden, merkez caddelere kadar, k�m�ldanan, ba��ran bir insan denizinin ortas�nda, her ad�mda onun ismini i�iterek, dola�t�m. Kalabal�k yava� yava� da��ld�. Geri d�nd���m zaman Benerci'yi odas�nda yaln�z buldum. Pencerenin �n�nde duruyordu. Saat gecenin on biriydi. Benerci:
        � Otur bakal�m, dedi.
        Oturdum.
        Saatler ge�ti, saatler ge�ti.. Bir kelime bile konu�mad�k. Ve nihayet, lamban�n sar� ����� beyazlanma�a ba�lad�. Pencereden bakt�m:
        Kalk�ta'n�n damlar� �st�nde g�ne�
                                                  y�kseliyordu.
        Benerci sordu:
        � Saat ka�?
        � Alt�.
        � �l�.
        � Anlamad�m.
        � Hi�. Dinle. Bu kitab�n birinci k�sm�nda, arkada�lar�m bana: �Sen bizi satt�n,� dediler. Aln�mda h�l� onlar�n att��� ta��n izi var. Halbuki ben tertemizdim. Fakat onlar hakl�yd�. K�l kald�, kendimi �ld�r�yordum. Fakat bu halt� yemedim.
        � �yle.
        � Bu kitab�n ikinci k�sm�nda, Somadeva'n�n ci�erleri a�z�ndan geliyordu. �yle a�r� �ekiyordu ki, kendini �ld�rmek istedi. Fakat o da bu halt� yemedi. Bir kamyonun �st�nde kal�b� dinlendirmeyi daha do�ru buldu, de�il mi?
        � �yle...
        � Saat ka�?
        � Alt� bu�uk.
        � �l�... Dinle. Ferdin tarihteki rol� malum. Ak���n istikametini de�i�tiremez. Yaln�z tempoyu h�zl�la�t�rabilir, yava�latabilir. ��te o kadar. Tarihte fert denilen nesne, keyfiyetin de�il, kemiyetin �st�ne tesir edicidir. B�t�n bunlar senin i�in, benim i�in, bizim i�in bilinen �eylerdir.
        � Do�ru.
        � �yleyse, bunu �imdi benim �ahs�ma tatbik edelim.
        Birdenbire durdu. G�zl���n� ��kard�. Mendiliyle camlar�n� sildi. G�zl���n� takt�. Camlar�n i�inde b�y�yen g�zleri g�zlerimdedir.
        � Devam et, Benerci, dinliyorum.
        � Hadisat �yle getirdi ki, ben hareketin muayyen bir inki�af merhalesinde muayyen bir rol oyn�yan bir fert haline geldim.
        � Do�ru.
        � D�nden itibaren katar�n ba��nda gidiyorum. Halbuki fizyolojim berbat.. Kafam elastikiyetini kaybetti. D�neme�leri zaman�nda d�nemiyece�im. Ellerim l�zumundan fazla titriyor. Ak�nt�da d�men tutam�yacak bir hale geldiler. Ak���n temposunu h�zl�la�t�rmak nerde? Onu yava�latmam muhtemeldir. �stemeden, irademin d���nda, yanl�� ad�mlar ataca��m. Biliyorum, hareket belki beni alt� ay sonra, bir sene sonra bir safra gibi f�rlatacakt�r. Fakat o beni f�rlat�p atana kadar, ben ona fren olaca��m. Halbuki ben kemiyette bile, bir sene de�il, bir g�n bile, irademin d���nda, bilerekten ona ihanet edemem. Anl�yor musun? Diyeceksin ki, yan�lm�yan yaln�z tembellerdir, budalalard�r. �� yapan, y�r�yen adam yan�l�r. Mesele yanl���n idrakindedir. Fakat, ya bu yan�lma nesnesi katar�n ba��ndaki adam i�in bir kaide haline gelirse. Ve o adam katar�n ba��nda gidemiyece�ini bildi�i halde, yerinde durmak i�in bir saniye olsun �srar ederse. Bu bir ihanet de�il midir? Ben bir saniye olsun, ihanet edemem. Bu benim uzviyetimde yok...
        Benerci yine durdu. Sonra birdenbire g�lerek:
        � Hem ben bu meseleyi arkada�larla konu�tum. Hallettik. Sana haltetmek d��er, dedi. Sen saata bak, ka�?
        � Yedi.
        � Hem, bu benim mesele nevi �ahs�na m�nhas�r bir i� bile de�il. Galiba LAFARG'la kar�s� da ayn� vaziyete d��m��ler, ayn� i�i yapm��lar. Her ne hal ise. �u senin tabancay� ver bakay�m.
        Pantolonumun arka cebinden tabancay� ��kard�m. Koskocaman bir nagant. Benerci'ye uzatt�m. Ald�, masan�n �st�ne koydu.
        Tekrar g�zl���n� ��kard�. Mendiliyle camlar�n� sildi. G�zl���n� takt�. Camlar�n i�inde b�y�yen g�zleri g�zlerimdedir.
        � ��yle pencerenin �n�nde birer c�gara tellendirelim, dedi.
        C�garalar� yakt�k. Topraktan f��k�r�r gibi bol, renkli ve �l�k bir yaz sabah�n�n ���klar� kar�� pencerelerin camlar�nda, Benerci'nin g�zl�klerinde p�r�l p�r�l yan�yordu. Damlar, evler, a�a�lar ve sokaklar y�kanm�� gibi nemli ve tertemizdi. Konu�muyorduk.
        A�z�mda, sonuna gelen c�garan�n ac�l���n� duydum. Benerci aya�a kalkt�. C�garas�n� masadaki tablan�n i�inde s�nd�rd�.
        � Pencereyi kapat. Sen de haydi art�k git. �stersen �det yerini bulsun diye bir kere kucakla�al�m, dedi.
        Kucakla�t�k.
        Arkama bakmadan kap�dan d��ar� ��karken:
        � �ocuklara selam s�yle, dedi.
        Merdivenleri a��r a��r inme�e ba�lad�m. D�rd�nc� kat. ���nc� kat. Merdivenleri h�zl� h�zl� iniyorum. �kinci kat. Merdivenleri ko�arak iniyorum.
        Tam soka�a ��kt���m zaman, derinlerden, demir bir kap�n�n h�zla kapanmas� gibi tok bir ses geldi...
 

BU K�TABIN SON S�Z� . . . . . . . . . . . . . . .

                            �Kavgada
                            kendi kendini �ld�ren
                                                       lanetli bir
                                                       cenazedir
                                                       benim i�in:
                            �l�s�ne
                                    ellerimiz
                                          dokunamaz.
                           Arkas�ndan
                                    matem mar��
                                          okunamaz.�
 

Sen art�k
         bu kitapta:
noktalar�
         virg�lleri
              sat�rlar� ta��m�yorsun.
Sen art�k
         bu kitapta
ko�muyor
         ba��rm�yor
                   aln�n� ka��m�yorsun.
Sen art�k
         bu kitapta
                   ya�am�yorsun.

Ve Benerci sen
         bu kitapta:
kendi kendini �ld�rmene ra�men
benim ellerim senin
                      kanl� delik
                             �aka��na dokunacakt�r.
Cenazende
         dosta d��mana kar��
                        matem mar��
                                   okunacakt�r:
 

M A T E M   M A R � I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
�an
        �alm�yoruz.
�an
        �alm�yoruz.
Yok
      sal�
          veren!
Giden
      o
biten
      bir
�ark� de�ildir...

O
b�y�k
bir
���k
gibi d����t�.
Kasketli
bir g�ne�
halinde d��t�.

�an
        �alm�yoruz.
�an
        �alm�yoruz.
Yok
      sal�
          veren!
Bu
     giden
              bir
                   biten
                        �ark� de�ildir ...........
 
 

S  O  N

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 樓市走勢| 青衣| 西半山| 西貢| 荃灣|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷公司| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| hk print| hong kong printing| Printing| 喜帖| 過膠| 信封| backdrop| print100| 咭片皇| 印館|

邮件营销| Email Marketing 電郵推廣| edm营销| edm| 营销软件| 推广软件| 邮件群发软件| 邮件群发| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| Aweber| 邮件主题怎么写| 邮件主题| 邮件模板| Maichimp| benchmark| SMS|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| barcode| handheld| inventory management| warehouse management| stock taking| POS| Point of sale| Business service| Web Development| vending| app development| mobile app development| handheld device| terminal handheld| inventory management software| pos system| pos software| pos hardware| pos terminal| printer hong kong| receipt printer| thermal printer| thermal label printer| qr code scanner app| qr scanner app| online qr code scanner| qr code scanner online mobile| qr code scanner download| mdm| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management|

Tomtop| Online Einkaufen| Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|

太古廣場| 海富中心| 中港城| 統一中心| 瑞安中心| 力寶中心| 信德中心| 新港中心| 中環中心| 合和中心| 康宏廣場| 星光行| 鷹君中心| 遠東金融中心| 港晶中心| 無限極廣場| 光大中心| 中遠大廈| 海港中心| 新世界大廈| 永安中心| 南洋中心| 永安集團大廈| 華潤大廈| 永安廣場| 朗豪坊| 時代廣場| 新世紀廣場| 太古城中心| 希慎廣場| 交易廣場| 創紀之城| 港威大廈| 企業廣場| 新文華中心| 置地廣場| 怡和大廈| 世貿中心| 太子大廈| 中信大廈| 禮頓中心| 中銀大廈| 銅鑼灣廣場| 環球大廈| 海濱廣場| 新鴻基中心| 萬宜大廈| Tower 535| 高銀金融國際中心| 海濱匯| 皇后大道中9號| 國際金融中心| 半島中心| 利園三期| 天文臺道8號| 信和廣場| 娛樂行| 南豐大廈| 帝國中心| 中環廣場| 美國銀行中心| 尖沙咀中心| 新東海商業中心| Chater House| Nexxus Building| One Island East| 中匯大廈| Fairmont House| 華懋廣場| 中建大廈| 北京道1號| 胡忠大廈| Central Plaza| The Centrium| LHT Tower| China Building| AIA Central| Crawford House| Exchange Tower| AIA Tower| World Wide House| One Kowloon| The Gateway | One Island South| Jardine House| Millennium City | Exchange Square| Times Square | Pacific Place| Admiralty Centre| United Centre| Lippo Centre| Shun Tak Centre| Silvercord| The Center| Mira Place| Ocean Centre| Cosco Tower| Harcourt House| Cheung Kong Center|

school| international school of hong kong| international school| school in Hong Kong| primary school| elementary school| private school| UK school| british school| extracurricular activity| Hong Kong education| primary education| top schools in Hong Kong| Preparatory| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| primary school hong kong| private school hong kong| british international school| extra-curricular| school calendars| boarding school| school day| Bursary| British international school Hong Kong| British school Hong Kong| English primary school Hong Kong| English school Hong Kong| International school Hong Kong| School Hong Kong| boarding school Hong Kong| best school in Hong Kong| School fees|

electric bike| Best smartwatch| Best Wilreless earphones|