MELÝH CEVDET ANDAY


                    Hazýrlayan : Tuðrul Asi Balkar 

YAÞAMI

YAPITLARI

Garip  (1941, Orhan Veli ve Oktay Rifat'la birlikte)
Rahatý Kaçan Aðaç (1946)
Telgrafhane (1952)
Yanyana (1956)
Kollarý Baðlý Odysseus (1962)
Göçebe Denizin Üstünde (1970)
Teknenin Ölümü (1975)
Sözcükler (1978, toplu þiirler)
Ölümsüzlük Ardýnda Gýlgamýþ (1981)
Tanýdýk Dünya (1984)
Güneþte (1989)
Yaðmurun Altýnda (1995)

Melih Cevdet ANDAY

ÖDÜLLERÝ

1976  Yeditepe Þiir Armaðaný
1978  Sedat Simavi Vakfý Edebiyat Ödülü
1981  Ýþ Bankasý Büyük Ödülü
2000  Aydýn Doðan Vakfý Þiir Ödülü

ÞÝÝRLERÝ

Ahlak
Aðulu Mantar
Alaturka
Aný
Atatürk'ün Bir Saatý Vardý
Bardak
Bir Ýlkbahar Þiirine Baþlangýç
Bu Kýrlangýçlar Gitmemiþler miydi?
Çare Yok
Çeþitlemeler
Çok Güzel Þey
Defne Ormaný
Dursun Bebeðe Ninni
Düzenli Dünya
Faltaþý
Fotoðraf
Gelinlik Kýzýn Ölümü
Gözlerim Mavi
Güneþte
Güvercin
Hazineler Ýçindesin
Her Gece Böyle Deðilim
Hiroþima
Kadeþ Savaþý
Kýmýltýsýz Arýlar
Kundura Boyacýsýna, Kiraz Aðacýna, Çingene Kýzýna Dair
Kollarý Baðlý Odysseus
Medeniyet
Olsun da Gör
Ölüm
Rahatý Kaçan Aðaç
Þaþýrtýcý Karþýlaþma
Sevda Rüzgârý
Sevincin Yarýsý
Þiir Yazmak
Þýnanay
Sokaða Çýkýyorum
Sona Erdi Her Þey
Tek Baþýna
Teknenin Ölümü
Telgrafhane
Tohum
Troya Önünde Atlar
Yaðmur
Yaðmurun Altýnda
Yalan
Yanyana
Yanyana Dalgýnlýk
Yaz Sonu Þiirleri
Yeni Bir Dünya
Yýldýz
Zamanlar
Zavallý Etem

ÞÝÝR ÇEVÝRÝLERÝ

Annabel Lee - Edgar Allan POE
Atlýnýn Türküsü - Federico Garcia LORCA
Ben de - Langston HUGHES
Bir Zenci Kýzýn Türküsü - Langston HUGHES
Çayhane - Ezra POUND
Gece. Þehir Uyumuþ. - Aleksandr BLOK
Hürriyet -  Paul ÉLUARD
Kanun - Wystan Hugh AUDEN
Pan Öldü - Ezra POUND
Þiir Sanatý - Paul VERLAINE

ÞÝÝR ÜZERÝNE

Anlamýn Anlamý
Çaðlar Geçiyor
Þiir Üzerine
Þiirin Vazgeçilmez Üç Dönemi
Þiirin Anlamý
Uzun Þiir - Kýsa Þiir
Yarýn Düþüncesi

MELÝH CEVDET ANDAY IN ENGLISH

Remembrance - Translated by Hüseyin ERGEN

MELÝH CEVDET ANDAY HAKKINDA

.  Bilinçli bir çocuk ve bilinçli bir delinin altmýþ yýllýk þiir serüveni ya da Melih Cevdet ANDAY þiirinin kendi içindeki geliþimi

.  Orhan Veli'nin Kaleminden ANDAY

 

 

 

 

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop @Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|